ประเภทของความเสี่ยง

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_296579363

ในแง่ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกลุ่มหลักทรัพย์ ความเสี่ยงของหลักทรัพย์จะถูกพิจารณาได้เป็น 2 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่

(1) ความเสี่ยงที่กระจายได้ (Diversifiable Risk) หมายถึง ความเสี่ยงของธุรกิจจากการดำเนินงาน โดยสามารถออกได้เป็น 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่

– ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธรกิจเอง เช่น ความเสี่ยงทางด้านการตลาด การผลิต การบริหาร เป็นต้น
– ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวางโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ เช่น บริษัทที่มีอัตราส่วนแห่งหนี้ (Debt Ratio) สูง จะมีความเสี่ยงทางด้านการเงินมากกว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนแห่งหนี้ต่ำ
ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจและทางด้านการเงินเป็นความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท (Company-specific Risk) ดังนั้นความเสี่ยงเหล่านี้จึงสามารถกระจายได้ด้วยการจัดสรรการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio)

(2) ความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้ (Non-Diversifiable Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกของตลาด มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ทุกตัวในตลาด จึงไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ด้วยการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หลายตัว กลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะเป็นความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในกลุ่มหลักทรัพย์เท่านั้น เรียกว่า “ความเสี่ยงตลาด” (Market Risk)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด
ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์
เหตุผลที่มักนำมาอ้างจนเลิกล้มการออมเงิน
OneNote for iOS and Mac lets you attach files
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด
จดทะเบียนพาณิชย์ต้องจดที่ไหน
เคล็ดไม่ลับการเลือกเสื้อผ้าแฟชั่นให้เหมาะสมกับผิว
งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ
อาหารที่รับประทานแล้วสวย
ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มีอยู่ เมื่อไร
ทำบัญชีเองควบคู่กับการบริหารธุรกิจเปิดใหม่ เพื่อไม่ให้ขาดทุน
สัญญาจ้างทำของ คือ
ตราสารอนุพันธ์
การควบคุมรักษาเงินสด เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย
เงินลงทุนและภาระภาษีคืออะไร

ใส่ความเห็น