ประเภทของการลงทุน

[Total: 0    Average: 0/5]

ประเภทของการลงทุนสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. ตามระยะเวลาของการลงทุน ได้แก่

เงินลงทุนชั่วคราว คือ เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี รวมถึง หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี

เงินลงทุนระยะยาว คือ เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี รวมถึง ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายเงินลงทุนทั่วไป ตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

2. ตามสถานภาพของผู้ถือหลักทรัพย์ต่อกิจการ ได้แก่

ตราสารทุน คือ สัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วน ได้เสียคงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน

ตราสารหนี้ คือ สัญญาที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกผันทั้งทางตรง และทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ถือตราสารตามจำนวนและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

shutterstock_243412918

3. ตามวัตถุประสงค์ของการถือหลักทรัพย์ ได้แก่

หลักทรัพย์เพื่อค้า คือ เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่กิจการถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ทำให้กิจการถือหลักทรัพย์นั้นไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์

หลักทรัพย์เผื่อขาย คือ เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและในขณะเดียวกันไม่ถือเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดหรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หลักทรัพย์เผื่อขายสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดทำให้กิจการไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปสามารถแยกประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุนระยะยาว

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด คือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน

(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts:

การควบคุมรักษาเงินสด เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย
ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล
การเจาะตลาดเว็บไซต์ที่น่าทำ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับตู้เย็นง่าย ด้วยตัวเอง
การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแบบประหยัดเงิน
ภาษีซื้อต้องห้าม คือ
การหักค่าเสื่อมราคา อัตราใด วิธีใดดี
บันทึกบัญชี ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ มีความผิดหรือไม่
เพื่อให้เด็กรู้จักการอดออม สิ่งที่ต้องรู้
อยากให้อ่าน ทำอย่างไรดีเมื่อคุณท้อแท้
เงินได้ที่จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง?
ปรับขนาดตัวอักษรของไอโฟน
เราจะลบไฟล์ History, Cache และ Cookies ใน Safari บน iPhone และ iPad ของเราได้อย่างไร
การประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ
ลดหย่อนเงินบริจาคให้แก่พรรคการเมือง

ใส่ความเห็น