ประวัติธงชาติไทย 3 สี ประวัติ ความเป็นมา ของธง

ธงชาติไทย
Click to rate this post!
[Total: 1911 Average: 5]

ประวัติธงชาติไทย

ธงชาติไทยมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด เชื่อกันว่าน่าจะเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เพราะปรากฏเรื่องราวอยู่ในหนังสือจดหมายเหตุของฝรั่งเศส โดยได้กล่าวไว้ว่าเมื่อวันที่
กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๓
เรือรบของฝรั่งเศส ได้น้าเรือเข้ามาถึงปากแม่น้้าเจ้าพระยา เพื่อเจริญพระราชไมตรีและการค้า
ได้ยิงสลุต
(ยิงปืนให้ความเคารพ)
ให้แก่สยาม ในการที่เรือรบฝรั่งเศสได้ยิงสลุตให้นั้น ทางป้อมก็ชักธงชาติขึ้น แต่ในห้วง
เวลานั้น
ธงชาติสยามยังไม่มี จึงได้ชักธงชาติฮอลันดาขึ้นแทน แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมยิงสลุต เพราะเห็นว่าไม่ใช่ธงของ
ชาติสยาม จึงแจ้งให้ทราบว่า
ให้เอาธงฮอลันดาลงเสีย แล้วชักธงอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นแทน เผอิญในสมัยนั้นธงสีแดง
ถือเป็นธงที่สยามใช้ส้าหรับเป็นธงน้าทัพอยู่แล้ว สยามจึงน้าธงแดงชักขึ้น
จากนั้นฝรั่งเศสจึงยิงสลุตให้ ด้วยเหตุนี้
สยามจึงถือเอาธงสีแดงเป็นธงชาติสยาม

สมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ยังคงใช้ธงสีแดงเกลี้ยงชักเป็นเครื่องหมายประจ้าเรือค้าขายกับ

ต่างประเทศอยู่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่
) มีพระบรมราชโองการให้ท้ารูป
“จักร” สีขาวติดไว้กลางธงสีแดงเป็นเครื่องหมายใช้เฉพาะเรือหลวง ส่วนเรือค้าขายของราษฎรทั่วไปนั้น ยังคงใช้

สีแดงเกลี้ยงอยู่


ขึ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่
๒) พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างเรือ
ก้าปั่นของหลวงขึ้น ล้าเพื่อล่องค้าขายระหว่างสิงคโปร์และมาเก๊า โดยที่เรือหลวงทั้งสองล้า
ดังกล่าว
จะชักธงแดงตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา กระทั่งวันหนึ่งประเทศอังกฤษซึ่งเป็น
เจ้าเมืองสิงคโปร์ได้บอกกับนายเรือหลวงของสยามให้มากราบบังคับทูลพระเจ้า
กรุงสยามว่า …”เรือเดินทะเล
ชาวมลายูที่ค้าขายกับสิงคโปร์ก็ชักธงแดงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงขอให้พระเจ้ากรุงสยามใช้ธงอย่างอื่นเสีย

เพื่อจะได้จัดการรับรองเรือหลวงได้สะดวกและไม่สับสน”…
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้ารูปช้างสี
ขาวยืนพื้นอยู่ในวงจักรสีขาวติดไว้กลางธงแดงอันมีความหมายว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้มีช้างเผือก และธงรูปช้างเผือกสีขาวอยู่ในวงจักรสีขาวนี้ก็ใช้เฉพาะเรือหลวงเท่านั้

 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) สยามได้มีการทำหนังสือสัญญาเปิดการค้าขายกับ
ชาวตะวันตกมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชด้าริว่าธงสีแดงซึ่งเป็นธงที่ใช้กับเรือ

ของสามัญชนชาวสยามนั้น ซ้้ากับประเทศอื่น ยากต่อการแยกแยะ สมควรยกเลิกเสีย และหันมาใช้ธงอย่างเรือหลวง

เป็นธงชาติสยามส้าหรับเรือสามัญชนด้วย
แต่โปรดเกล้าให้เอารูปวงจักรสีขาวออกเสีย เพราะเป็นของสูง
ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายเฉพาะของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น โดยให้คงไว้แต่รูปช้างเผือกอยู่กลางธงแดง แต่ทว่า

ให้ปรับขนาดช้างเผือกให้ใหญ่ขึ้น โดยในช่วงแรกเป็นแบบช้างเผือกยืนพื้น
ต่อมาปรับรูปช้างเป็นแบบช้างเผือกปล่อย
โดยในช่วงแรกเป็นแบบช้างเผือกยืนพื้น ต่อมาปรับรูปช้างเป็นแบบช้างเผือกปล่อย

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
๕) ก็ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม
เป็นครั้งแรก ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก
๑๑๐ ต่อมาคือพระราชบัญญัติธงสยาม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖ และ
พระราชบัญญัติธงสยาม รัตนโกสินทร์ศก
๑๑๘ โดยทุกฉบับได้ยืนยันถึงลักษณะของธงชาติสยามเป็นแบบธงพื้น
สีแดงตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกสีขาวปล่อยหันหน้าเข้าหาเสา

 

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ได้ทรงพระราชด้าริว่า เมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่
ในขณะนั้นแต่ไกล จะมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการเท่าไร และรูปช้างที่อยู่กลางธงก็ไม่งดงาม จึงโปรดเกล้าฯ

ให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินท
ร์ศก ๑๒๙ โดยแก้ไขลักษณะธงชาติให้เป็นพื้นสีแดง
กลาย
เป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่อง ยืนแท่น หน้าหันเข้าเสา ส้าหรับเป็นธงราชการ ซึ่งถือเป็นธงช้างรูปสุดท้ายของ
ธงในสมัยรัตนโกสินทร์


และช่วงท้ายในปีพ.ศ.
๒๔๕๙ ก็ได้มีการยกเลิกการใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่อง ยืนแท่น หน้าหันเข้าเสา
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด้าริเปลี่ยนธงช้างเป็นธงแถบสี เพราะทรงเห็น

ความล้าบากของราษฎรที่ต้องสั่งซื้อธงช้างมาจากต่างประเทศ และบางครั้
งเมื่อเกิดความสะเพร่าติดธงผิด
รูปช้างก
ลับเอาขาชี้ขึ้นเป็นที่น่าละอาย ซึ่งหากเปลี่ยนเป็นธงแถบสีแล้ว ราษฎรก็สามารถท้าธงใช้ได้เอง และจะ
ช่วยขจัดปัญหาการติดผิดพลาด


แต่เนื่องจากธงแดงขาวห้าริ้ว เมื่อดูไม่สง่างาม
จึงมีการปรับเปลี่ยนแถบตรงกลางซึ่งเป็นสีแดงให้เป็นสีน้้าเงินขาบ
พระบาทส
มเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระยาศรีภูริปรีชา ร่างประกาศแก้แบบธงชาติสยาม และได้
ทรงน้าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะเสนาบดีเพื่อฟังความเห็น ที่ประชุมลงมติเห็นชอบธงสามสีตามแบบที่คิดขึ้นใหม่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นเรียกว่า

พระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช
๒๔๖๐ ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ มีผลบังคับใช้ภายหลัง
วันออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว
๓๐ วัน ซึ่งต่อมาธงสยามแบบล่าสุดนี้ถูกเรียกว่า “ธงไตรรงค์

 

คำค้น : ประวัติ ธงชาติ ไทย ประวัติธงชาติไทย แบบทดสอบเรื่อง ประวัติธงชาติไทย ประวัติ ธงชาติไทย ประวัติธงชาติไทย ppt

ขอบคุณที่มา:led.go.th/Actnews/2560/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4W001.pdf วันพุธ, 27 เมษายน 2565
ใบส่งสินค้าชั่วคราว

ใบส่งสินค้าชั่วคราว 7 ใบส่งของ สินค้า ล่าสุด

ใบส่งสินค้าชั่วคราว คือ ใบส่งของ ตัวอย่างการเขียนใบส่งของ ใบส่งสินค้าชั่วคราวประกอบด้วย ดาวโหลดใบส่งสินค้า
ปก การวางแผนการเงิน

ตัวอย่างการวางแผนการเงิน ขั้นตอน มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างการวางแผนการเงิน แผนการเงิน มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการวางแผนการเงิน การวางแผนการใช้เงินในชีวิต ประ จํา วัน งบรายได้-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างไร การวางแผนทางการเงินของธุรกิจ ตัวอย่างการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วางแผน การเงิน มือใหม่
แนวคิด

การพัฒนาตนเอง 3 เก่ง ใน ทํางาน หลัก ตัวอย่าง

การพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาตนเอง ใน การทํางาน Growth Mindset กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ วิธีคิดพัฒนาตนเองให้สามารถปรับเป็น Growth Mindset และประสบความสำเร็จได้ การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม
strategy

กลยุทธ์ 3 ข้อ ธุรกิจ วางแผน ระดับองค์กร อะไร

กลยุทธ์ กลยุทธ์ คือ แผน กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ ทางการ ตลาด คือ กลยุทธ์ CSR คือ อะไร กลยุทธ์ การ ตลาด คือ กลยุทธ์ seo คือ กลยุทธ์ synergy คือ กลยุทธ์ ป่า ล้อม เมือง คือ กลยุทธ์ 4p คือ กลยุทธ์ imc คือ กลยุทธ์ differentiation คือ กลยุทธ์ ต้นทุน ต่ำ คือ กลยุทธ์ white ocean strategy คือ กลยุทธ์ 7ps คือ กลยุทธ์ 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ 3c คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ 3r คือ กลยุทธ์ tows matrix คือ กลยุทธ์ การ ตลาด สมัยใหม่ ยุค 3.0 คือ อะไร กลยุทธ์ CSV คือ กลยุทธ์ blue ocean คือ กลยุทธ์ 5c คือ
ปก การสร้างส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า

การสร้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ ลูกค้า

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มีอะไรบ้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวอย่าง กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 4 ขั้นตอน การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า kfc กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คืออะไร การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ

Leave a Comment

Scroll to Top