ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย 3 หลัก คือ การปกครอง ระบอบ กำเหนิด

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

ประชาธิปไตย

หลักความเสมอภาค

 
  1. ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน รูปแบบจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว Animation แสดงหลักความเสมอภาคทางการเมืองผ่านประชาชนทุกระดับทุกอาชีพที่ต่างมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน
  2. ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการประกอบการต้องเป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรมไม่มีการผูกขาดทางการค้ารูปแบบการจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหวแสดงหลักความเสมอภาคทางเศรษฐกิจผ่านเรื่องราวของประชาชนคนหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนอาชีพได้อย่างอิสระเสรี
  3. ความเสมอภาคทางโอกาสบุคคลสามารถจะได้รับการศึกษา การรักษาพยาบาลและการให้บริการจากรัฐอยางเท่าเทียมกันรูปแบบการจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว แสดงหลักความเสมอภาคทางโอกาสผ่านภาพเปรียบเทียบการไดรับโอกาสที่เท่าเทียมกันแม้ว่าจะต่างฐานะกัน

หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่

 

สิทธิ คือ อำนาจอันชอบธรรม หรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง
รูปแบบการจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว แสดงหลักสิทธิเปรียบเทียบผ่านเรื่องราวการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันบนท้องถนน โดยรถยนต์คันหนึ่งที่กระทำละเมิดสิทธิของรถคันอื่นที่มาก่อนเสรีภาพ คือ การมีอิสระที่จะกระทำสิ่งใด ๆ โดยต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น
รูปแบบการจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว Animation แสดงหลักเสรีภาพการเคารพเสรีภาพซึ่งกันและกันของเพื่อนที่อาศัยร่วมห้องเดียวกัน
หน้าที่ คือ สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นจากการปฏิบัติบุคคลย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ซึ่งการใช้สิทธิ เสรีภาพต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมาย
รูปแบบการจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว Animation แสดงหลักหน้าที่ผ่านอาชีพแต่ละอาชีพที่แต่ละบุคคลในสังคมพึงปฏิบัติตามหน้าที่แต่งอาชีพของตน

 

หลักนิติธรรม

 
การใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารประเทศ บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้กฏหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
รูปแบบการจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว Animation แสดงหลักนิติธรรมผ่านตาชั่งความยุติธรรมเท่าเทียมกันแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีอำนาจฐานะมากกว่าอีกฝ่ายก็ตาม
 

หลักการใช้เหตุผล

 

คือ การใช้หลักเหตุผลมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และหากมีการตัดสินปัญหาด้วยการออกเสียงต้องยอมรับมติของเสียงข้างมาก แต่ต้องเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อย
รูปแบบการจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว Animation แสดงหลักการใช้เหตุผ่านการลงมติเสียงเลือกทาสีห้องใหม่ของนักเรียนห้องหนึ่งโดยอาศัยหลักเหตุผลและเสียงข้างมากในการตัดสินแต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย

 

หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง

 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง เช่น การออกเสียงประชามติ การเสนอถอดถอน ฯลฯ ทางอ้อม เช่น การเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศแทนตน
  • ทางตรง คือ การใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เช่น การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงประชามติ การขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารราชการ การชุมนุม การร้องทุกข์ส่วนราชการ
  • ทางอ้อม คือ การเลือกตั้งตัวแทน เช่น ส.ส. , ส.ว. ไปทำหน้าที่ในการออกกฎหมายและบริหารประเทศ
รูปแบบการจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว Animation แสดงหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการคัดเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่ หากเลือกคนไม่ดีเข้าไปเป็นตัวแทนจะทำให้เดือดร้อน ดังนั้น ควรเลือกตัวแทนที่ดีเข้าไปทำหน้าที่แทนตน

 

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

เราไม่ทิ้งกัน

เช็คสถานะ เราไม่ทิ้งกัน 7 ลงทะเบียน ตรวจสอบ

เราไม่ทิ้งกัน สรุปมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เราไม่ทิ้งกันคืออะไร โครงการเราไม่ทิ้งกันจะให้เงินเยียวยาแก่ใคร กรณีอาชีพที่ไม่เข้าข่ายสมัครโครงการเราไม่ทิ้งกัน ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2564

สร้าง แพลตฟอร์ม ทำธุรกิจออนไลน์

platform business ในไทยมีอะไรบ้าง platform business มีอะไรบ้าง ตัวอย่างธุรกิจแพลตฟอร์ม platform business คืออะไร แพลตฟอร์มออนไลน์ มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง platform business ที่ไป disrupt อุตสาหกรรมดั้งเดิม มา 1 ธุรกิจ วิธีสร้าง แพลตฟอร์ม ออนไลน์ การสร้าง platform มีกี่ประเภท
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
อริยสัจ

อริยสัจ 4 คือ ตัวอย่าง แก้ปัญหา ชีวิต ประโยชน์

อริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 มีอะไรบ้าง อริยสัจ 4 ตัวอย่าง วิธีคิดแบบอริยสัจ อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 สรุป อริยสัจ 4 ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ

เวตาลมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายหรือไม่?

เวตาลมีลักษณะอย่างไร โครงเรื่อง หลักของนิทานเวตาล กล่าวถึง ตัวละคร เอก 2 ตัว คือ ใคร แนวคิด สํา คั ญ ของนิทานเวตาล เรื่องที่ 10 คือ อะไร อธิบาย และ ยก ตัวอย่าง เหตุการณ์ ประกอบ ลิ้นคนนั้นตัดคอคนเสียมากต่อมากแล้ว” มีความหมายอย่างไร ลักษณะเด่นของพระวิกรมาทิตย์ นิทานเรื่องเวตาล มุ่งแสดงประเด็นใดมากที่สุด ปัญหาของนิทานเวตาลเรื่องสุดท้าย ยากกว่านิทานเรื่องอื่นเป็นเพราะเหตุใด สาระ สำคัญ ของ เรื่อง เวตาล ออนไลน์
เครื่องรางฮ่องกงการเงิน

เครื่องรางฮ่องกง 7 การเงิน ความรัก ด้ายแดง

เครื่องรางฮ่องกง มีอะไรบ้าง เครื่องราง ฮ่องกง Pantip เครื่องราง ฮ่องกง ความรัก เครื่องรางฮ่องกง ราคา เครื่องรางไต้หวัน ของฝากฮ่องกง กังหัน ฮ่องกง ด้ายแดง ฮ่องกง
Omni Channel

วิธีการ Omni Channel 7 ข้อดี ข้อเสีย ตัวอย่าง

Omni Channel Omni Channel คือ ตัวอย่าง Omni Channel แนวทางในการใช้ Omni Channel กับ Contact Center องค์ประกอบของ Omni-Channel Integrating
ฐานภาษี

ฐานภาษี นิติบุคคล อัตราภาษี ธรรมดา คืออะไร

ฐานภาษี ความหมายของคำว่าฐานภาษี ฐานภาษี ฐานภาษีแบ่งได้เป็นฐานภาษีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของหนี้สิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

Leave a Comment

Scroll to Top