เช็คสิทธิคลอดบุตร ประกันสังคม 33 ม ฝากครรภ์

เช็คสิทธิคลอดบุตร
Click to rate this post!
[Total: 3527 Average: 5]

ประกันสังคมคลอดบุตร มาตรา 33

มาตรา 33 คือ ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตนลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป เป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

ประกันสังคมคลอดบุตร
ประกันสังคมคลอดบุตร

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี จากกองทุนประกันสังคม เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 3  เดือนภายในระยะเวลา 15 เตือนก่อนเดือนที่รับบริการทางการแพทย์ และเลือกโรงพยาบาลแล้วผู้ประกันตนจะได้รับ “บัตรรับรองสิทธิการรักษา” ซึ่งบัตรจะมีชื่อของผู้ประกันตน และชื่อสถานพยาบาลที่เลือกไว้แต่ไม่มีภาพถ่ายติดจึงต้องใช้ควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนการเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็น

 • ผู้ป่วยนอก ( คือ ป่วยแบบไม่พบแพทย์ฯ ตรวจรักษาจัดยาให้แล้วกับบ้าน )
 • ผู้ป่วยใน ที่ต้องนอนรักษา ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่ารักษา (ยกเว้นขออยู่ห้องพิเศษหรือขอแพทย์พิเศษเอง )

สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกถือเป็น สถานพยาบาลหลัก (MAINCONTRACTOR) ซึ่งสถานพยาบาลหลักนั้นอาจมี สถานพยาบาลเครือข่าย (SUBCONTRACTOR) เช่นโรงพยาบาลเล็ก ๆ หรือคลินิกเพื่ออำนวยความสะตวกให้แก่ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้โดยไม่สียค่าใช้จ่าย

กรณีคลอดบุตร

การคลอดบุตร หมายถึง การที่ทารกออกจากครรภ์มารดาซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่ายี่สิบแปดสัปดาห์ ไม่ว่าทารกจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่

ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร

ตามมาตรา 65  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสำหรับตนเองหรือภริยา ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน

ผู้ประกันตนไม่มีภริยาหรืออยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงใดโดยเปิดเผย

ผู้ประกันตนตามมาตา 33 39 หรือ 40 มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสำหรับหญิงนั้นด้วย

ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ได้แก่

 1. ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
 2. ค่าบำบัดทางการแพทย์
 3. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
 4. ค่าทำคลอด
 5. ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
 6. ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด
 7. ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
 8. ค่าบริการอื่นที่จำเป็น

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ประกันตนซึ่งต้องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกิน 2 ครั้ง เป็นการเหมาจ่ายในอัตราครั้งละ 50 % ของค่าจ้าง เป็นเวลา 90 วัน

คลอดนอกโรงพยาบาลที่เลือกประกันสังคม

ผู้ประกันตนยังได้รับประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตรตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ให้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำมาเบิกภายหลัง ดังนั้นจะขอค่าคลอดบุตรโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ได้

สิทธิประกันสังคมฝากครรภ์

เงินคลอดบุตร
เงินคลอดบุตร

สำหรับคุณแม่ที่ยังไม่ได้คลอดบุตร (หรือคลอดบุตรไปแล้วจะยื่นฝากครรภ์พร้อมกับคลอดบุตรก็ได้) สามารถใช้สิทธิเบิกค่าตรวจครรภ์ฝากครรภ์ได้ด้วย สูงสุดจำนวน 1,500 บาท แบ่งการจ่ายเงินเป็น 5 ครั้ง ดังนี้ (เพิ่มจากเดิม 1,000 บาท ที่จ่าย 3

ครั้ง)

 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (3 เดือน) จ่ายสูงสุด 500 บาท
 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ระหว่าง 12-20 สัปดาห์ (3-5 เดือน) จ่ายสูงสุด 300 บาท
 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายสูงสุด 300 บาท
 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 4 อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายสูงสุด 200 บาท (ใหม่)
 • ฝากครรภ์ครั้งที่ 5 อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายสูงสุด 200 บาท (ใหม่)

เบิกค่าคลอดบุตร

เบิกค่าคลอดบุตร
เบิกค่าคลอดบุตร
 • เดิมผู้ใช้สิทธิสามารถเบิกค่าคลอดประกันสังคมได้ คนละ 13,000 บาท ต่อการคลอด 1 ครั้ง (หากคลอดลูกแฝดก็ให้นับเป็นการคลอดเพียง 1 ครั้ง แต่เงินสงเคราะห์บุตรกรณีลูกแฝดจะได้เป็น 2 เท่า) ซึ่งเงินในส่วนนี้จะสามารถไปเบิกได้หลังจากที่คลอดบุตรไปแล้ว
 • การเบิกเงินค่าคลอดบุตรนั้น ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่จะเบิกได้ 1 ครั้ง / การคลอด เท่านั้น โดยการจำเป็นที่จะต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลตามที่ได้ลงทะเบียนรับรองสิทธิไว้
 • สำหรับฝ่ายชายนั้นก็สามารถเบิกเงินในส่วนนี้ได้ แต่ ไม่สามารถเบิกร่วมกันทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้ โดยสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียง 1 คนเท่านั้น

สิทธิการลาคลอด ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิลาคลอได้ 90 วัน โดยได้รับเงินในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย (สูงสุด 15,000บาท) โดยสามารถใช้สิทธินี้ได้พียง 2 ครั้ง และผู้ประกันตนยังได้ค่าสงเคราะห์ เดือนละ 600 บาท / บุตร 1คนอีกด้วย ซึ่งเงินสงเคราะห์บุตรนี้จะได้รับตั้งแต่ อายุแรกเกิด ถึง อายุ 6 ปีบริบูรณ์

ค่าคลอดประกันสังคมแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจให้ผู้คนจำนวนมากตกงานขาดรายได้ ทางคณะกรรมการประกันสังคมจึงเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรจากเดิม 13,000 บาท เป็น 15,000 บาท และยังมีการเพิ่มค่าฝากครรภ์เป็น 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,500 บาท อีกด้วยนะคะ ทั้งหมดก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ที่ประกันตนจากประกันสังคม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กรณีแท้งบุตร

หากมีอายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ หรือประมาณ 7 เดือน ผู้ประกันตนยังได้รับสิทธิทุกอย่างตามเดิมที่กล่าวไปข้างต้น ยกเว้นเฉพาะค่าสงเคราะห์บุตรเท่านั้น

ค่าชดเชยกรณีแท้งบุตร

 • ได้สิทธิค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย
 • ได้สิทธิหยุดงานลาคลอด

โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 • จ่ายเงินค่าประกันสังคมแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนแท้งบุตร
 • จะต้องมีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ หรือ 7 เดือนขึ้นไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

จ่ายงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร

จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 15,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วันสำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

พิจารณาสั่งจ่าย

เงินสด/เช็ค (ผู้มีสิทธิมาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน) ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

เอกสารที่ใช้

สิทธิคลอดบุตร เอกสารที่ใช้
สิทธิคลอดบุตร เอกสารที่ใช้

เอกสารประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 2. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 3. สำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมีธนาคาร ดังนี้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่เห็นด้วยกับการสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

สถานที่ยื่นเรื่อง

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย

Leave a Comment

Scroll to Top