ตรวจสอบสิทธิ์ เช็คประกันสังคม【33 39 40】สถานะ

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
Click to rate this post!
[Total: 2245 Average: 5]
ในหน้านี้

ประกันสังคม คือ

ประกันสังคม หมายถึง เป็นกฎหมายที่กําหนดการให้หลักประกันแก่บุคคลในสังคมที่มีปัญหา หรือ ความเดือดร้อนทางด้านการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะห์ภัย หรือมีเหตุการณ์อันทําให้เกิดปัญหาในการ ดํารงชีพ ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือ ในลักษณะเฉลี่ยความเสี่ยง เฉลี่ยทุกข์สุขร่วมกันระหว่างประโยชน์ ในสังคมโดยการรวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายช่วยเหลือนั้นก็คือ ผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนที่ได้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขอันก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง

เช็คประกันสังคม

sso go เช็คสิทธิประกันสังคม ด้วยเลขบัตรประชาชน

เช็คสิทธิ์บัตรประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน
เช็คสิทธิ์บัตรประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน

เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 33

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้กําหนดให้ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป และนายจ้างของสถานประกอบกิจการนั้นต้องอยู่ ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว แต่เมื่อพ้นกําหนด ๓ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ คือนับแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ กฎหมายฉบับนี้ก็จะใช้บังคับขยายไปยังกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปด้วย (มาตรา ๑๐๓) และแม้ต่อมาภายหลัง กิจการของนายจ้างมีจํานวนลูกจ้างลดลงเหลือไม่ถึงจํานวนที่กฎหมาย กําหนด กิจการดังกล่าวก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ต่อไป จนกว่าจะเลิกกิจการ ลูกจ้างที่ทํางานในกิจการ ดังกล่าวซึ่งอยู่ฐานะเป็นผู้ประกันตนมาตั้งแต่แรกก็ยังคงเป็นผู้ประกันตนต่อไปจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นลูก จ้าง และลูกจ้างที่เข้าทํางานใหม่ก็ต้องเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายนี้ด้วย แม้ว่าจํานวนลูกจ้างรวมทั้งเก่าและ ใหม่แล้วจะไม่ถึง ๒๐ คนก็ตาม (มาตรา ๔๓)

ผู้ประกันตน

คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้า ทํางาน และทํางานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียน ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทํางาน มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวาง โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องนําส่งเข้ากองทุนประกัน สังคมทุกเดือน โดยคํานวณจากค่าจ้างจริงที่ลูกจ้างได้รับในอัตราเงินสมทบร้อยละ 5 ซึ่งกําหนดจาก ฐานค่าจ้างเป็นรายเดือนต่ําสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือน 15,000 บาท (เงินสมทบ ขึ้นต่ําเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท ทั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง

ผู้ประกันตนจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อได้ขึ้นทะเบียนและส่งเงินสมทบ ครบ 3 เดือนแล้ว โดยผู้ประกันตนจะต้องเลือกสถานพยาบาลที่จะเข้ารับการพยาบาลเอง สํานักงาน ประกันสังคมจะส่งบัตรรับรองสิทธิฯ มาให้เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตร รับรองสิทธิฯ ซึ่งจะให้การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ ถ้าต้องการสิ่งอํานวย ความสะดวกผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง

หลักการประกันสังคม

การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดํารงชีวิต ในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาล ของประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่นําระบบประกันสังคมไปใช้ ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตาย หลักประกันสังคมมีคุณลักษณะ ดังนี้

หลักประกันสังคมมีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นระบบการเฉลี่ยทุกข์ – เฉลี่ยสุข ซึ่งกันและกันระหว่าง มวลสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะให้ความสําคัญ แก่บุคคลที่ทํางานมีรายได้และอยู่ในระบบแรงงานก่อน และขยาย ความคุ้มครองไปสู่ผู้ทํางานที่มีรายได้นอกระบบการจ้างงานปกติ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า แรงงานนอกระบบ
 2. เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุน ซึ่งจะให้ สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงินสมทบ ซึ่งประเทศไทยเรียกว่า ผู้ประกันตน เท่านั้น
 3. การเก็บเงินสมทบ ซึ่งถือว่าเป็นภาษีพิเศษ ซึ่งจะเก็บจาก บุคคลที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น ทั้งนี้ความสําเร็จประการหนึ่งของการประกันสังคม ก็คือ เป้าหมายหลักที่จะทําให้การประกันสังคมสามารถครอบคลุม ทุกตัวบุคคลของประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคต สําหรับประเทศไทยได้จัดการดําเนินการระบบประกันสังคมเป็น 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

กองทุนประกันสังคม

คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการทํางาน รวมทั้ง กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่ต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทํางาน) จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้ง ขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่ลูกจ้างเข้าทํางานเช่นกัน ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน? » นายจ้าง ที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นแบบ ได้ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการ ตั้งอยู่ » นายจ้าง ที่มีสํานักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียน ได้ที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

หลักฐานประจําตัวผู้ประกันตน

 1. สําหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนไทยจะใช้บัตรประจําตัวประชาชน แทนบัตรประกันสังคม
 2. ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวที่ทํางานโดยมีใบอนุญาตทํางาน จะได้รับบัตรประกันสังคม เพื่อใช้ติดต่อกับสํานักงานประกันสังคม
 3. ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวที่มีบัตรประจําตัวที่ กรมการปกครองออกให้ หรือผู้ประกันตนต่างด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัว คนต่างด้าวให้ใช้เอกสารดังกล่าวแทนบัตรประกันสังคม เพื่อใช้ติดต่อ กับสํานักงานประกันสังคม

การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงานหรือเลิกจ้าง ให้นายจ้างแจ้ง การออกจากงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มี การเปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

กรณีที่ผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล หรือข้อมูล สถานภาพครอบครัวและข้อมูลจํานวนบุตรให้นายจ้างแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส.6-10)

 

เช็คสิทธิประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน
เช็คสิทธิประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน

เงินสมทบ คือ…อะไร

คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง จะต้องนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ทุกเดือน โดยคํานวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่งกําหนดจากฐาน ค่าจ้างที่ไม่ต่ํากว่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง

คนที่หักเงินสมทบคือใคร และถูกหักเงินอย่างไร

ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล โดยลูกจ้างจะถูกนายจ้างหักในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง นายจ้างก็จะร่วมจ่ายเงินสมทบเท่าจํานวน ที่รับจากลูกจ้าง คือ อัตราร้อยละ 5 และรัฐบาลร่วมจ่ายสมทบในอัตรา ร้อยละ 2.75 ตามตาราง

ประกันสังคม มาตรา 33

เช็คประกันสังคมมาตรา 33 คือ ลูกจ้างผู้ซึ่งทํางานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ดังนี้

กรณีเจ็บป่วย

 1. การเจ็บป่วยปกติ
   • กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้า รับบริการ ณ สถานพยาบาลที่กําหนดสิทธิได้
 2. กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง ดังนี้
   • ผู้ประกันตนหญิง
   • ผู้ประกันตนชาย (ที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิง ซึ่งอยู่ กินกันฉันสามีภริยาแต่มิได้จดทะเบียนสมรส)
 3. กรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ
 4. กรณีตาย ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
 6. กรณีชราภาพ เงินบําเหน็จชราภาพ
 7. กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนการว่างงาน
   • กรณีที่ 1 ถูกเลิกจ้าง
   • กรณีที่ 2 ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกําหนดระยะเวลา การจ้างไว้แน่นอน

ประกันสังคม มาตรา 39

ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม โดยได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้

การรักษาสิทธิประกันสังคม โดยได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้

 1. กรณีเจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีคลอดบุตร
 4. กรณีตาย
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร
 6. กรณีชราภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 39

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่ วันที่ออกจากงาน

หลักฐานการสมัคร ประกันสังคมมาตรา 39 

 1. แบบคําขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20)
 2. กรณีประสงค์จะชําระเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประสงค์สมัครเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

เงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 ดังนี้

 • เดือนละ 432 บาท
 • เงินที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (9% X 4,800 = 432) ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตรและชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ช่องทางการชําระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39

 • หักบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส เซ็นเพย์ บิ๊กซี และที่ทําการไปรษณีย์ด้วยระบบ Pay at Post
 • ณ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

ประกันสังคม มาตรา 40

ประกันสังคมมาตรา 40 คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่น ผ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน รับจ้างต้องการมีหลักประกันในชีวิต การจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก ดังนี้

ช่องทางการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ดังนี้

 • 1  จ่าย 70 บาท/เดือน
   • รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี
   • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
   • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
   • ตาย(ค่าทำศพ)
 •  2  จ่าย 100 บาท/เดือน
   • รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี
   • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
   • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
   • ตาย (ค่าทำศพ)
   • ชราภาพ (รับบำเหน็จ)
 • 3 จ่าย 300 บาท/เดือน
   • รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี
   • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
   • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
   • ตาย (ค่าทำศพ)
   • ชราภาพ (รับบำเหน็จ)
   • สงเคราะห์บุตร

1.หักบัญชีเงินฝาก

 • ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

2.จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

 • ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)

3.จ่ายผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการ

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส เซ็นเพย์ และบิ๊กซี

สมัครได้ที่ สํานักงานประกันสังคมทุกแห่ง และทางเว็บไซค์ www.sso.go.th หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ประกันสังคม-มาตรา-33
เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 40 ด้วย เลขบัตรประชาชน

เช็คสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40 ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

หากท่านต้องการเช็คสิทธิประกันสังคม ตรวจสอบประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ์ หรือ เช็คสถานะประกันสังคม

ปัจจุบันมี 3 ช่องทางหลัก คือ

 • เช็คผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • เช็คจากแอพพิเคชั่น SSO Connect
 • เช็คจากการสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยการโทรสอบถาม หรือไปที่สำนักงานประกันสังคม

เช็คผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th (สมัครสมาชิกแล้ว)

1.ขั้นตอนที่หนึ่งไปที่เว็บ https://www.sso.go.th/wpr/main/login

ประกันสังคม
ประกันสังคม

2.ใส่เลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน แล้วคลิก เข้าสู้ระบบ

ประกันสังคม
ประกันสังคม

3.ระบบจะแสดงสถานะต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน ผู้ใช้งานสามาถ คลิกตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ได้เลย

ประกันสังคม
ประกันสังคม

4 ผู้ใช้งานสามาถ คลิกตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ได้หัวข้อที่กำหนด

ประกันสังคม
ประกันสังคม

5.ประวัติการเปลี่ยนสถานพยาบาล

ประกันสังคม
ประกันสังคม

6.กรณีต้องการยื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถทำได้โดยการ เลือกหัวข้อ ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล

ประกันสังคม
ประกันสังคม

หลักเกณฑ์การเลือกสถานพยาบาล ของผู้ประกันตน

 1. การเลือกสถานพยาบาล
  • ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิต้องเลือกสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ประจำทำงานอยู่หรือ พักอาศัยอยู่จริง หรือเขตจังหวัดรอยต่อ
 2. การเปลี่ยนสถานพยาบาล
  • ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
   • เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี (ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป)
   • เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือพิสูจน์ทราบว่ามีการเลือกสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ โดยผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธินั้น ไม่ประสงค์จะไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน  ให้ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลภายในระยะเวลา สามสิบวันนับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน
 3. การกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์
  • เมื่อผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิยื่นแบบฯ แล้ว สำนักงานจะกำหนดสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิมีสิทธิไปรับบริกรทางการแพทย์ โดยระบุวันเริ่มสิทธิ ดังนี้
   • รับแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 (ก่อน 16.30น. ของวันที่15 ) กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 16 ของเดือนนั้น
   • รับแบบฯ ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน (ก่อน 16.30 น.ของวันสุดท้ายของเดือน) กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

6.ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน

ประกันสังคม
ประกันสังคม

เช็คจากแอพพิเคชั่น SSO Connect

เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม
เช็คประกันสังคม

สิทธิประโยชน์ในสถานพยาบาลตามสิทธิ

ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย สามารถเข้ารับการรักษา พยาบาลในสถานพยาบาลตามสิทธิหรือเครือข่ายของสถานพยาบาล นั้นได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ เว้นแต่ ประสงค์สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องพิเศษ แพทย์พิเศษ หรือ ค่าโทรศัพท์เหล่านี้ต้องจ่ายเพิ่มเอง รวมถึงการเจ็บป่วยหรือประสบ อันตรายอันมิใช่เนื่องจากการทํางานด้วยเหตุหรือกลุ่มโรคและบริการ ที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์

หากแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวสามารถขอรับเงินทดแทน การขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 90 วันต่อครั้งและ ในหนึ่งปีปฏิทินไม่เกิน 180 วันต่อปี ยกเว้น ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน

**กรณีป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เมื่อเสียชีวิตจะได้รับค่าทําศพและเงินสงเคราะห์กรณีตายเช่นเดียวกับกรณีตาย**

สิทธิประโยชน์ในสถานพยาบาลตามความตกลง

ค่าบริการทางการแพทย์กรณีบําบัดทดแทนไต ผู้ประกันตน ที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับการอนุมัติ ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์กรณีบําบัดทดแทนไต ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขกําหนดและอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่ สํานักงานประกันสังคมกําหนด ดังนี้

ประกันสังคมกําหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไขกําหนด และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี้

 1. กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลที่ สํานักงานประกันสังคมกําหนดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้งๆ ละ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท ต่อสัปดาห์
 2. กรณีล้างช่องท้องด้วยน้ํายาอย่างถาวรให้แก่สถานพยาบาล ดังกล่าวเป็นค่าตรวจรักษาและค่าน้ำยา ล้างช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท เว้นแต่ภายในเดือนแรกและเดือนสุดท้าย ที่ได้รับอนุมัติจะจ่ายค่าตรวจรักษาและค่าน้ํายาล้างช่องท้อง พร้อม อุปกรณ์ไม่เกินวันละ 750 บาท ตามจํานวนวันที่เหลือในเดือนนั้น
 3. กรณีปลูกถ่ายไต จ่ายให้แก่สถานพยาบาลในความตกลงและ ให้บริการผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์และอัตรากําหนดตามประกาศ คณะกรรมการการแพทย์
 4. การเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสําหรับ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่เกิน 20,000 บาท/ราย/2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปีนั้น ผู้ประกันตนมีความจําเป็นต้องเตรียม หลอดเลือดหรือแก้ไขหลอดเลือด เบิกเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 10,000 บาท
 5. การวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลไม่เกิน 20,000 บาท ต่อรายต่อ 2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปีนั้น ผู้ประกันตนมีความจําเป็นต้องวางท่อ รับส่งน้ํายาล้างช่องท้อง เบิกเพิ่มได้อีกไม่เกิน 10,000 บาท
 6. กรณีการให้ยา Erythropoietin จะได้รับสิทธิต่อเมื่อได้รับ อนุมัติสิทธิการบําบัดทดแทนไตก่อน ผู้ประกันตนที่มีภาวะโลหิตจาง ระดับความเข้มข้นของโลหิต (Hct) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 39% มีสิทธิได้รับยา Erythropoietin จากสถานพยาบาลที่สํานักงาน ประกันสังคมกําหนดในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และล้างช่องท้องด้วยน้ํายาอย่างถาวร

ช่องทางการรับประโยชน์ทดแทน

 1. รับเงินด้วยตนเอง/หรือมอบอํานาจรับเงินแทน ทั้งนี้ในอนาคต สํานักงานประกันสังคมจะดําเนินการจ่ายเงิน โดยจ่ายผ่านธนาคารหรือ หน่วยบริการตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 2. รับเงินทางธนาณัติ
 3. รับเงินผ่านธนาคาร 11 แห่ง ได้แก่
  • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกันสังคม เป็นสวัสดิการที่ทางรัฐมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย

มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

1,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตนชายที่มีภริยาจดทะเบียนสมรส หรือหญิง ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยาแต่มิได้จดทะเบียนสมรส จะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 15,000 บาท

รับยื่นประกันสังคม

 

รับขั้นทะเบียนนายจ้าง

 

คำค้น : 40  มาตรา 40  มาตรา 39 แอ พ   มาตรา 39 คือ  sso  โรงพยาบาล  ม.40  40 rh วิธี  มาตรา 40 ล่าสุด 33 39  ม.33  ว่า ขาด ยัง  มาตรา40  ม40  40 เยียวยา  มาตรา 33  มาตรา 40 ด้วยบัตรประชาชน  เยียวยา  ออนไลน์  ม. 40  40 rh มาตรา 40 ด้วย บัตรประชาชน  ม33 เช้คประกันสังคม  ม.40 ประกันสังคม  40 rh www bangkokbiznews com ว่าส่ง กี่เดือนแล้ว ลิงค์  ม.39 แอ+พ+  ม.40 เยียวยา  33 เยียวยา  ว่าอยู่โรงพยาบาลไหน  ม.33 เยียวยา วิธี ว่าอยู่โรงพยาบาลไหน +มาตรา+40 เช๊คประกันสังคม  ว่างงาน  มาตรา 40 ผ่าน มือ ถือ  40 รอบ 2  40 rh ลงชื่อ  โรงพยาบาลไหน  39 เยียวยา

Leave a Comment

Scroll to Top