ประกันชีวิตที่สามารถหักภาษีได้

[Total: 0    Average: 0/5]

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

ตามกฏหมายแล้วจะต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอายุกรมธรรม์สิบปีขึ้นไป และเป็นการทำประกันชีวิตกับบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศ ซึ่งเราสรุปสาระสำคัญตามกฎหมายได้ ดังนี้

shutterstock_181460087

1. กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุสัญญากรมธรรม์

  • หากได้รับเงินคืนทุกปี เงินคืนจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปีที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน หรือ
  • หากกรณีได้รับเงินคืนตามที่บริษัทกำหนดเป็นช่วงระยะเวลา เช่น 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เงินคืนในแต่ละช่วงจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมที่ผู้มีเงินได้จ่ายในแต่ละช่วงระยะเวลาที่มีการจ่ายเงินคืน หรือ
  • หากได้รับเงินคืนที่ต่างไปจากกรณีข้างต้น ผลรวมของเงินคืนสะสมตั้งแต่ ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินคืนต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมทั้งหมดตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเบี้ยประกัน

2. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบกำหนด ช่วงระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการรับเงินคืนหรือทุนประกันและกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ไม่มีการจ่ายเงินคืนระหว่างปี แต่จะมีการจ่ายคืนให้ผู้ทำประกันเมื่อครบอายุสัญญากรมธรรม์ ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายสำหรับกรมธรรม์ดังกล่าวสามารถหักค่าลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้

3. กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขยายความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าชดเชยรายได้พิเศษกรณีป่วยโรคร้ายแรง กรณีอุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพหรือกรณีอื่นๆ เป็นต้น

4. ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขยายความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมต้อง ระบุจำนวนเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัย ที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถนำไปคำนวณเพื่อการลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ทั้งจำนวน

5. กรณีผู้มีเงินได้ ได้ทำการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว ต่อมาหากไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ผู้มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตไปหักออกจาก เงินได้เพื่อยกเว้นภาษีพร้อมเงินเพิ่ม

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
รามภาระภาษีต่างๆ ที่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมต้องรู้ไว้
หน้าที่ของการตลาดในการอำนวยความสะดวกของกิจการ
ทุนจดทะเบียน บริษัท ขั้น ต่ำ
การรออมเงินสำหรับส่งลูกส่งหลานเรียน
ดีเดย์ 20 ตุลาคม 2558 กองทุนประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เก็บเงินสมทบเพิ่ม
ไล่ออก ไม่จ่ายค่าชดเชย
เงินทดรองจ่ายล่วงหน้าบันทึกบัญชีอย่างไร
บันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
การตีราคาสินค้าคงเหลือของอุตสาหกรรม
พัฒนาการของวิชาชีพบัญชี
ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง
เรียนรู้ความหมายของการทำบัญชี

ใส่ความเห็น