บัญชีเบื้องต้น สิ่งที่ควรทำความเข้าใจก่อนเรียนรู้บัญชี

[Total: 0    Average: 0/5]

บัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บันทึกการจำแนก และการทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างคือ

1.ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าในกิจการ และประสบการณ์ในการดำเนินงานในส่วนผู้บริหาร

2.ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและความเคลื่อนไหวของฐานะการเงินของกิจการ

3.ทำให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่นได้ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบในการวางแผนการควบคุมรวมถึงการตัดสินใจ

4.ทำให้ฝ่ายบริหารทราบถึงข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือหาทางแก้ไขในอนาคต

ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลทางบัญชี

1.ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่นำเงินมาลงทุนในกิจการไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของก็ได้ หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบผลการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นผลกำไรหรือขาดทุน หรือการจ่ายเงินปันผล

2.เจ้าหนี้ เป็นผู้ที่ให้เจ้าของกิจการกู้เงิน หรือเป็นการให้เครดิตแก่กิจการในการชำระเงิน ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ต้องการทราบความสามารถและกำลังในการชำระหนี้ของกิจการ

3.ผู้บริหาร เป็นผู้ที่ได้รับผลตอบแทน หากกิจการมีผลประกอบการที่ดีก็จะทำให้ฐานะทางการเงินมั่นคงและผลตอบแทนของผู้บริหารก็จะได้จากกิจการที่ดี

4.คู่แข่ง ต้องการทราบเพื่อที่จะได้วางแผนกำหนดนโยบายของกิจการเพื่อที่จะได้แข่งขันและความอยู่รอดได้ในธุรกิจ

5.พนักงาน เพื่อคาดการณ์การได้รับผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส รวมถึงการพิจารณาความมั่นคงของตัวเองในการทำงานต่อไปหรือไม่

6.ลูกค้า หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือการบริการจากกิจการก็จำเป็นต้องพิจารณาว่าจะได้รับการจัดส่งตรงตามเวลาหรือไม่

การจำแนกประเภทของผู้ใช้งบการเงินนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การบัญชีการเงิน คือการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกิจการที่จัดทำภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการทำบัญชี เพื่อใช้ในประกอบการวางแผน การควบคุม หรือการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ และ การบัญชีบริหาร คือการจัดทำบัญชีหรือรายงานการเงินของส่วนต่างๆให้แก่ฝ่ายบริหารของกิจการเพื่อใช้ในการวางแผนหรือการควบคุมและการตัดสินใจ เพื่อความเหมาะสมและความต้องการของฝ่ายบริหาร

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts:

ยืนยันยอดเงินฝากธนาคารต้องทำอย่างไร
วิธีการยื่นขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร
ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร
ป้องกันเนื้อหาที่มีเรท 18+ บน Android 5
หน้าที่หลักของฝ่ายแผนกการเงิน และแผนกบัญชี
การตลาดกับการเมือง
การออมเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะสามารถมีเงินออม
อาชีพนักบัญชีกับความรู้เฉพาะทาง
ส่วนเกินทุน จากการริบหุ้นและการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
พื้นที่ภายในบ้านนั้นค่อนข้างมีจำกัด
ประเภทและส่วนประกอบที่สำคัญของการทำระบบบัญชีบริษัท
การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ กับประเด็นทางด้านบัญชี
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง
การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา

ใส่ความเห็น