บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร

[Total: 3    Average: 5/5]

บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร

ในการจัดทำธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดทำบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักการบัญชีทั่วไปตามมาตรฐานบัญชีและยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรอีกด้วย อาจจะมีบ่อยครั้งที่ผู้ประกอบกิจการไม่มีความรู้เรื่องภาษีและจนเป็นเหตุให้ต้องมีข้อขัดแย้งกับกฎหมายภาษีอากร สำหรับข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีคือ

บัญชีภาษีอากร เป็นมาตรฐานการบัญชีที่นำหลักเกณฑ์ทางการบัญชีมาปรับให้เข้ากับประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากรเพื่อเป็นการคำนวณผลกำไรขาดทุนสุทธิ เงื่อนไขการรับรู้รายได้และรายจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรนั่นเอง

บัญชีการเงิน เป็นการทำบัญชีเพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตลอดจนการแสดงฐานะการเงินของกิจการเพื่อจัดทำงบการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร บุคคลภายนอก หรือในส่วนงานราชการไม่ว่าจะเป็นบัญชีต้นทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และเป็นรายละเอียดการประกอบการจัดทำรายการเกี่ยวกับการเงินทั้งสิ้น

ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรคือ

บัญชีภาษีอากร

1.เป็นการปรับหลักการบัญชีให้เข้ากับกฎหมายภาษีอากร

  1. หาข้อยุติทางบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับภาษีอากร
  2. ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักกฎหมายภาษีอากร
  3. ทำบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรได้กำหนดให้ทำ เช่น การนำส่งภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ปรับปรุงรายรับทางบัญชีให้ตรงกับภาษีอากรให้ถูกต้อง

บัญชีการเงิน

  1. เป็นตัวช่วยในการควบคุมรายรับ – รายจ่าย- หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
  2. ช่วยในการบริหารงานของกิจการได้อย่างถูกต้อง
  3. ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานจะขยายกิจการ หรือยกเลิกกิจการได้
  4. เพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเช่นผู้ถือหุ้นที่ต้องการนำข้อมูลผลประกอบการไปใช้ในการตัดสินใจ
  5. หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี และการรวบรวมข้อมูลทางบัญชีการเงินเพื่อตรวจสอบการทุจริต

นักทำบัญชีส่วนใหญ่อาจจะมีความรู้แค่การทำบัญชีเท่านั้นหรืออาจจะมีความรู้เรื่องภาษีอากรนั้นน้อยมากเพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองอย่างของการทำภาษีจำเป็นต้องสอดคล้องกันให้มากที่สุดเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(Visited 1,864 times, 1 visits today)

Related posts:

Scalable code without bloat: DCI, Use Cases, and You
แหล่งเรียนรู้เรื่องการทำบัญชีด้วยตนเองที่เหมาะสมกับความเข้าใจของแต่ละคน
จัดการอย่างไรดี เมื่อเป็นหนี้นอกระบบ
วิธีการเงินสดย่อย
ประเภทของการลงทุนมีอะไรบ้าง?
การฝากขายสินค้ามีประโยชน์อย่างไร?
ความสำคัญของบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการ
20 วิธีออมเงินง่าย ๆ เงินเหลือเก็บ
การจัดสวนในออฟฟิศควรเลือกต้นไม้ประเภทใด
การออมเงินไม่ใช่เราจะออมจำนวนมาก
ความรู้เรื่องเอกสารหลักฐานประกอบในการลงบัญชี
เทคนิควิธีการทำบัญชีแบบสิ้นงวดในการคำนวณสินค้าคงเหลือ
After Effects Guru: Tracking and Stabilizing Footage
หน้าที่ของการตลาดในการอำนวยความสะดวกของกิจการ
การออมเงินเพียงแค่ 52 สัปดาห์คุณเองก็สามารถมีเงินก้อนได้

ใส่ความเห็น