ภพ30

ภพ 30 บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ขาย

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ

แบบภพ.30
แบบภพ.30

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่ทางรัฐบาลจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อ-ขายของสินค้าและบริการในประเทศ และการนำเข้าสินค้า ในอัตรา 7% โดยกรมสรรพากรเป็นผู้ที่มีหน้าที่เก็บภาษีประเภทนี้

ตัวอย่างในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าตั้งราคาขาย 100 บาทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

= 100 × 7 % = ค่าภาษีที่ต้องเสีย (Vat) จะเท่ากับ 7บาท

ซึ่งผู้ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตั้งแต่ 1.8ล้านขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม

ตัวอย่างการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย

 • การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ

เมื่อมีการซื้อ บันทึกการซื้อ และจัดทำรายงานภาษีซื้อ

เดบิต        ซื้อสินค้า                                                                             XX

                     ภาษีซื้อ                                                                              XX

                              เครดิต    เงินสดหรือเจ้าหนี้การค้า                                                       XX

 • การบันทึกบัญชีภาษีขาย

เมื่อมีการขายสินค้า บันทึกการขายและจัดทำรายงานภาษีขาย

เดบิต   เงินสดหรือเจ้าหนี้การค้า                                                      XX

                              เครดิต    ขายสินค้า                                                                             XX

                                               ภาษีขาย                                                                             XX

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ
ภาษีขาย ภาษีซื้อ

รายงานภาษีซื้อ 

ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายให้กับบริษัทที่ขายสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วให้กับเรา

รายงานภาษีซื้อ คือรายงานที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำและลงรายงานภาษี เฉพาะรายการที่ซื้อมาและมีหลักฐาน เช่น ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินอื่น ๆตามที่กฎหมายกำหนด

รายงานภาษีซื้อ
รายงานภาษีซื้อ

รายงานภาษีขาย

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการที่เราขายสินค้าหรือบริการ ให้แก่คู่ค้า

รายงานภาษีขาย เป็นรายงานที่ผู้ประกอบการที่จะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำขึ้นเพื่อนบันทึกจำนวนภาษีขายของกิจการที่เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือน ภาษีขายเกิดจากเดือนใดจะต้องบันทึกลงในเดือนนั้นเท่านั้น โดยจะดูจากใบกำกับภาษีที่ทางกิจการขายให้กับลูกค้า

รายงานภาษีขาย
รายงานภาษีขาย

แบบ ภพ.30 คือ

แบบภ.พ.30คือ แบบที่แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจะคำนวนจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อซึ่งจะต้องนำส่งกรมสรรพากรในทุก ๆวันที่15 ของทุก ๆเดือน

แบบ-ภพ.30
แบบ-ภพ.30

การยื่นแบบ ภพ.30

ตัวอย่างการกรอกแบบ-ภพ.30-ยื่นเพิ่มเติม
ตัวอย่างการกรอกแบบ-ภพ.30-ยื่นเพิ่มเติม

การยื่นภ.พ.30 เป็นหน้าที่ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำส่งกรมสรรพกรทุกเดือน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกส่งได้ 2แบบดังนี้

 1. 1. สามารถนำส่งแบบภ.พ.30ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายในวันที่ 15 ของทุกๆเดือน
 2. 2. ผู้ประกอบการสามารถนำส่ง ภ.พ.30 ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://www.rd.go.th/ โดยสามารนำส่งได้ถึงวันที่ 23
  ยื่นเพิ่มเติม-ภพ.30
  ยื่นเพิ่มเติม-ภพ.30

ใบกํากับภาษีอย่างย่อ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ เอกสารหลักฐานในการขายสินค้า หรือบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้คือ กิจการที่จะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขายสินค้า หรือบริการให้แก่บุคคลจำนวนมาก เช่นร้านค้าปลีก ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อเป็นต้น

ซึ่งหากคุณต้องการที่จะใช่เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ก็จำเป็นที่จะต้องยื่นคำขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินต่ออธิบดีกรมสรรพากรด้วย

กรมสรรพากร คือ

กรมสรรพากร คือ หน่วยงานระดับกรมของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากรายได้และฐานบริโภคภายในประเทศเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติด้านภาษี และติดตามเร่งรัดภาษีคงค้าง ซึ่งมีหน้าที่ให้การเก็บเงินตสมประมวลรัษฎากร คือ

 1. 1.ภาษีบุคคลธรรมดา
 2. 2.ภาษีนิติบุคคล
 3. 3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. 4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 5. 5.อากรแสตมป์

ภพ.36

ภ.พ.36 คือ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้จ่ายค่าสินค้า หรือบริการนั้นจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน เนื่องจากผู้ขายหรือให้บริการไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งกำหนดการของการยื่นแบบ ภ.พ.36 ก็คือไม่เกิน7วัน ของเดือนถัดไป หลังจากที่มีการชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยสามารถนำส่งได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ใกล้เคียง และผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://www.rd.go.th/

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ในฟุตซอล, ทีมที่เป็นแบบเดฟเฟนซีฟ (defensive) มีบทบาทหลักอย่างไร?

Deep Lying Playmaker คือ อุปกรณ์ผู้เล่นฟุตซอลมีกี่อย่าง กองกลางตัวรุกที่ดีที่สุด Defensive midfielder คือ Box to Box midfielder คือ Advanced Playmaker คือ Midfielder คือ อุปกรณ์ฟุตซอล มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์
จิตอาสา

โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 20 ในชุมชน มีอะไรบ้าง

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสามีอะไรบ้าง จิตอาสา10ข้อ กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ฟรี กิจกรรมจิตอาสา 65 กิจกรรมจิตอาสา 2565 ฟรี
คำไวพจน์

คำไวพจน์ คำพ้องเสียง 3 ความหมาย ท้องฟ้า ดอกไม้

คำไวพจน์ ประเภทของคำไวพจน์ ยกตัวอย่างคำไวพจน์ ดอกไม้ ยกตัวอย่างคำไวพจน์ ช้าง ยกตัวอย่างคำไวพจน์ ผู้หญิง ยกตัวอย่างคำไวพจน์ น้ำ คำพ้องรูปพ้องเสียง คำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต คำอัพภาส ประวัติลีลาศในประเทศไทย ภาษาไทยมีกี่ระดับ
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel

พัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์ สรุป การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีอะไรบ้าง การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ 6ขั้นตอน การพัฒนาซอฟต์แวร์ คืออะไร ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ม. 5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีกี่ขั้นตอน

สระเสียงสั้นมีกี่ตัวในภาษาไทยและมีอะไรบ้าง?

สระเสียงยาวมีกี่ตัว ตัวอย่าง สระเสียงสั้น ยาว สระเสียงยาวมีอะไรบ้าง เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียง ภาพ สระเสียงสั้น เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียงและแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง สระประสม สระเสียงสั้น เสียงยาว ป. 2 ออนไลน์
ชื่อเล่น-ลูกสาว

ชื่อเล่น ลูกสาว 107 เด็ก ผู้หญิง น่ารัก

ตั้งชื่อเล่นลูกสาว 2 พยางค์ ชื่อเล่น ลูกสาว ไทยๆ ชื่อเล่นลูกสาว อินเตอร์ ชื่อเล่นลูกสาวน่ารักๆ 2565 ชื่อเล่นลูกสาว อังกฤษ ชื่อเล่นลูกสาวทันสมัย ตั้งชื่อเล่นลูกสาว มงคล ชื่อเล่นลูกสาวน่ารักๆ 2564
เลขโรมัน

เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000

เลขโรมันวันเกิด เลขโรมัน แปลง เลขโรมันฟ้อน เลขโรมัน 1-1000000 เลขโรมัน 2565 เลขโรมัน 0-1000 เลขโรมัน 0-10000 เลขโรมัน 2005
Scroll to Top