หลักการบัญชีทั่วไป

หลักการบัญชีทั่วไป 7 ทําอะไรบ้าง เบื้องต้น

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ลักษณะบัญชีทั่วไปที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป

บัญชีทั่วไป
บัญชีทั่วไป

บัญชีที่ใช้บันทึกรายการค้าของแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บัญชีทั่วไปที่มักจะถูกใช้โดยทั่วไปมีดังนี้

บัญชีประเภทสินทรัพย์ (Asset Accounts)

 1. บัญชีเงินสด (Cash) ยอดเพิ่มขึ้นเมื่อรับเงินสด และยอดลดลงเมื่อจ่ายเงินสด
 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (Deposit in bank) มักจะเป็นบัญชีกระแสรายวัน (Current deposit) การจ่ายเงินจากบัญชีจะจ่ายด้วยเช็ค การนำเงินฝากธนาคาร อาจจะนำฝากด้วยเงินสดหรือเช็คที่ได้รับจากลูกค้า ยอดเพิ่มขึ้นเมื่อนำฝากธนาคารและยอดลดลงเมื่อจ่ายเช็ค
 3. บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) ยอดเพิ่มขึ้นเมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าเป็นเงินเชื่อ ยอดลดลงเมื่อลูกหนี้นำเงินมาชำระ
 4. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) หมายถึงรายการที่เป็นสินทรัพย์เมื่อซื้อหรือจ่ายเงิน แต่จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการนำไปใช้หรือใช้ประโยชน์ เช่น บัญชีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า (Prepaid insurance) บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) ซึ่งอาจแยกออกเป็น วัสดุสำนักงาน (Office Supplies) ซึ่งได้แก่ กระดาษ ปากกา หมึกสำหรับ Printer และวัสดุร้านค้า (Store Supplies) ซึ่งได้แก่ กระดาษห่อของ กล่องกระดาษ ถุงใส่ของ และเชือก เป็นต้น ซึ่งเป็นวัสดึสำหรับกิจการที่ขายสินค้า ถ้าเป็นกิจการซ่อมรถจะได้แก่ อะไหล่ และชิ้นส่วนต่างๆ

บัญชีประเภทสินทรัพย์

บัญชีวัสดุสิ้นเปลืองยอดเพิ่มขึ้นเมื่อซื้อ แต่เมื่อนำวัสดุไปใช้ จะไม่มีการลดยอดในบัญชีทันทีแต่อย่างใด เมื่อถึงสิ้นงวดบัญชีจะทำการตรวจนับว่าเหลือวัสดุเท่าใด เพื่อคำนวณหายอดวัสดุที่ใช้ไปในระหว่างงวดบัญชีซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่าย แล้วจึงบันทึกลดยอดบัญชีวัสดุในส่วนที่ถือเป็นค่าใช้จ่าย เป็นการรับรู้ค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุที่ได้เบิกไปใช้แล้ว) ตอนสิ้นงวดบัญชีนั่นเอง

 1. บัญชีที่ดิน (Land) หมายถึง ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารที่ทำการของกิจการ โดยปกติยอดของบัญชีที่ดินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 2. บัญชีอาคาร (Building) หมายถึง อาคารซึ่งใช้เป็นที่ดำเนินงานของกิจการ ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามลักษณะการดำเนินงานของแต่ละกิจการ เช่น อู่ซ่อมรถ ร้านค้า โกดังเก็บสินค้า สำนักงาน และโรงงาน เป็นต้น
 3. บัญชีอุปกรณ์ (Equipment) อาจจะแยกออกเป็น อุปกรณ์สำนักงาน (Office Equipment) เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และ พรินเตอร์ เป็นต้น และอุปกรณ์ร้านค้า (Store Equipment) เช่นตู้แสดงสินค้า คอมพิวเตอร์ และเครื่องบันทึกเงินสด (Cash Register) เป็นต้น ถ้าเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าจะหมายถึงเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆด้วย

บัญชีหนี้สิน

บัญชีประเภทหนี้สิน (Liability Accounts)

 1. บัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) ยอดเพิ่มขึ้นเมื่อซื้อสินค้า วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ หรืออื่นๆเป็นเงินเชื่อ ยอดลดลงเมื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
 2. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) หมายถึงค่าบริการที่ได้รับการบริการแล้ว แต่ยังมิได้มีการจ่ายเงิน เช่น ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ได้รับบิลค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์แล้วแต่ยังมิได้จ่ายเงิน) และเงินเดือนค้างจ่าย เป็นต้น
 3. บัญชีเงินกู้ (Loan)ยอดเพิ่มขึ้นเมื่อมีการกู้เงินและยอดลดลงเมื่อชำระเงินคืนให้แก่ผู้ที่ให้กู้

ส่วนของเจ้าของ

บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity Accounts)

 1. บัญชีทุน (Capital) ยอดเพิ่มขึ้นเมื่อ เจ้าของกิจการนำทรัพย์สินมาลงทุนและกิจการมีกำไร
 2. บัญชีถอนใช้ส่วนตัว (Withdrawal) ยอดเพิ่มขึ้นเมื่อเจ้าของกิจการนำเงินหรือทรัพย์สิ่งของของกิจการไปใช้ส่วนตัว ยอดลดลงเมื่อเจ้าของนำทรัพย์สินมาลงทุนเพิ่ม
 3. บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย (Revenue and Expenses) โดยปกติบัญชีรายได้มักจะมีบัญชีเดียว อย่างไรก็ตาม ถ้ามีรายได้มากกว่าหนึ่งประเภท ควรบันทึกรายได้แต่ละประเภทแยกเป็นคนละบัญชีกัน เช่น สำนักงานทนายความและบัญชี ควรแยกบัญชีรายได้เป็น รายได้ค่าว่าความ และ รายได้ค่าบริการทางบัญชี ส่วนบัญชีค่าใช้จ่ายจะประกอบด้วยหลายบัญชี เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีค่าเช่า และบัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเป็นต้น

ผังบัญชี (Chart Of Accounts)

         ผังบัญชี หมายถึง รายชื่อบัญชีทั้งหมดที่กิจการใช้ในการจดบันทึกบัญชี ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับงบการเงิน ผังบัญชีของแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างกันไป จำนวนบัญชีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ผู้บริหารของกิจการนั้นๆต้องการ เช่น บางกิจการบันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ ไว้ในบัญชีเดียวกันคือ บัญชีค่าสาธารณูปโภค บางกิจการบันทึกไว้คนละบัญชีกัน

วงจรการบัญชี (Accounting Cycle)

         วงจรบัญชี คือ ลำดับหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการบัญชีในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งนักบัญชีจะทำงานด้านการบัญชีเหมือนกันคือ เริ่มจากการวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันขั้นต้น จนกระทั่งลำดับสุดท้ายคือ การจัดทำงบทดลองหลังรายการปิดบัญชี วงจรบัญชีจะมีลำดับหรือขั้นตอนดังนี้

 1. การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน (Journalizing)
 2. การผ่านรายการจากสมุดรายวันตไปยังบัญชีแยกประเภท (Posting)
 3. การจัดทำงบทดลอง (Preparing a trial balance)
 4. การจัดทำกระดาษทำการ (Preparing a work sheet)
 5. การจัดทำงบการเงิน (Preparing financial statements)
 6. การบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท              (Adjusting journal entries and posting)
 7. การบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท (Closing journal entries and posting)
 8. การจัดทำงบทดลองหลังรายการปิดบัญชี (Prepare a after-closing trial balance)

งบทดลอง

งบทดลอง (Trial Balance)

งบทดลองเป็นงบที่สรุปยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ และเป็นงบที่ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของบัญชี ที่กิจการใช้บันทึกรายการค้าว่า ในแต่ละบัญชีมียอดคงเหลือด้านเดบิต หรือเครดิตเท่าใด ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินต่อไป ผลรวมในด้านเดบิตของทุกบัญชีจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิต งบทดลองไม่ใช่งบการเงินแต่สามารถช่วยแก้ข้อผิดพลาดได้ทันท่วงทีกรณีที่ฝั่งเดบิตกับเครดิตไม่เท่ากัน ทั้งยังสามารถแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ และข้อมูลของงบทดลองใช้ในการปิดบัญชีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีได้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

4m

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ

บทบาท สื่อสารมวลชน การสร้างสังคม การเปลี่ยนแปลง

สื่อ มีบทบาท สำคัญ อย่างไร ต่อ สถานการณ์ ในปัจจุบัน บทบาทของผู้สื่อข่าวในสังคม ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน สื่อมวลชน ข้อดี ข้อเสีย สถาบันสื่อสารมวลชน บทบาทหน้าที่ สถาบันสื่อสารมวลชน สรุป นักสื่อสารมวลชน คือ คุณสมบัติของสื่อมวลชน ภาพยนตร์

คำใดบ้างที่เป็นตัวอย่างของการใช้สระเสียงสั้นในคำนามและคำกริยา?

ชนิดและหน้าที่ของ คํา ในประโยค ป. 4 ชนิดและหน้าที่ของ คํา ในประโยค ป. 3 หน้าที่ของคำ 7 ชนิด ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ม.1 ppt เป็น เป็นคําชนิดใด ชนิดของคํา 12 ชนิด ที่ เป็นคําชนิดใด ชนิดของคํา 7 ชนิด ออนไลน์
QA

QC QA การควบคุม คุณภาพ 7 วิธี ย่อมาจาก

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป

การใช้แผนที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตั้งโรงงานหรือกิจการทางธุรกิจได้อย่างไร?

การวางแผนทางการผลิตและการบริการมี 3 ขั้นตอนคือ การวางแผนและควบคุมการผลิต production planning and control การทําแผนควบคุมการผลิตหรือการบริการมีขั้นตอนในการดําเนินการกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง การวางแผนและควบคุมการผลิต pdf การวางแผนและควบคุมการผลิตมี กี่ ขั้น ตอน แบบฝึกหัด การวางแผนการผลิตรวม แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ การวางแผนและควบคุมการผลิต ppt ใกล้ฉัน ออนไลน์
เทคนิคแนะตัวเอง

แนะนำตัวเอง 7 ไอ เดีย วิธี ให้น่าสนใจ ยาวๆ

แนะนำตัวเอง ไอ เดีย แนะนำตัว เอง วิธีแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ แนะนำตัวเอง ยาวๆ แนะนำตัว เอง ภาษาไทย แนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษ ข้อความ แนะนำตัว เอง แผนผัง แนะนำตัว เอง ทำ ประวัติ แนะนำตัว เอง แนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง การเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง วิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน

ChatGPT มีการใช้งานในการสร้างซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หรือไม่?

chatgpt ใช้ยังไง chatgpt ทําอะไรได้บ้าง chatgpt ย่อมาจาก chatgpt คืออะไร chatgpt ภาษาไทย chat gpt ภาษาไทย ฟรี chat gpt ภาษาไทย วิธีใช้ chatgpt คืออะไร มีจุดเด่นอย่างไร ความสามารถ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top