บัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการแตกต่างอย่างไร

[Total: 0    Average: 0/5]

บัญชีรายงานการเงิน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ภาวะการเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน จึงแยกได้การบัญชีตามวัตถุประสงค์ของการใช้ได้เป็น 2 แบบคือ

1.การบัญชีการเงิน คือเป็นบัญชีที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อประโยชน์กับบุคคลในองค์กร จ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น หรือใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการกู้เงินกับธนาคาร ข้อมูลทางการบัญชีจะรวบรวมจากหลักฐานที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตได้และสามารตรวจสอบได้ทุกเมื่อโดยจะจัดทำในรูปแบบของรายการการเงินรวมทั้งหมดขององค์กรที่เป็นไปตามหลักการของบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุลแสดงฐานะการเงิน งบการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด  โดยข้อมูลจะเน้นความถูกต้องและมีระยะเวลาของการเปิดเผยที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตามข้อกฎหมายเช่นกัน

2.การบัญชีเพื่อการจัดการ เป็นการบัญชีที่นำเสนอข้อมูลทางการบัญชีต่อฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารและองค์กรเพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และการประเมินผลการดำเนินการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ สำหรับข้อมูลทางการบัญชีจะถูกรวบรวมจากหลักฐานที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตและข้อมูลการประมาณการสำหรับอนาคตที่เป็นแนวทางในการบริหารตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลของผู้บริหาร รายงานทางการเงินอาจจะเสนอแยกตามหน่วยงานย่อยก็ได้แล้วแต่ความสะดวก โดยจะให้ความสำคัญเกี่ยวข้องของข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจเพื่อให้ทันต่อเวลา ส่วนระยะเวลาการจัดทำรายการการเงินจะจัดทำตามความต้องการของผู้บริหาร

โดยทั่วไปข้อมูลทางการบัญชีที่นำเสนอจะเป็นในลักษณะของการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งต่างก็มาจากเอกสารหลักฐานทางการเงินชุดเดียวกันแต่จะมีข้อแตกต่างกันคือผู้ใช้ข้อมูลการบัญชีจะเป็นเพียงแค่บุคคลภายในเท่านั้นสำหรับบัญชีการเงินบุคคลภายนอกก็สามารถใช้ได้  ระยะเวลาการนำเสนอ การบัญชีจะสามรถยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารแต่บัญชีการเงินจะเป็นการรายงานตามงวด ระยะเวลาในการได้ข้อมูลการบัญชีจะได้ข้อมูลเป็นเพียงบางส่วน สำหรับบัญชีการเงินจะได้ข้อมูลในอดีตและสามารถตรวจสอบหลักฐานได้

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการระบบบัญชีชุดเดียว
ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียว....ที่เจ้าของกิจการควรทราบ..
เรียนรู้เรื่องผู้จัดทำบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อกิจการ
ความสำคัญของระบบบัญชีต่อผู้ประกอบการ
ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
ประโยชน์ของการทำบัญชี
หลักการพื้นฐานของบัญชีที่รู้ไว้ได้ประโยชน์
วิธีการออมเงินสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ
ทำไมถึงมีคนชอบเลือกเรียนคณะบัญชี ?
หาวิธีไหนดี??? ที่จะทำบัญชีเพื่อให้สรรพากรยอมรับ!!
นักบัญชี ผู้เป็นบุคคลสำคัญแห่งองค์กร
คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อความรวดเร็วและไม่ผิดพลาด
มารู้จักงบกำไรขาดทุนกัน
บัญชี ( สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน )
ระบบการทำบัญชี Paypal ช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทั่วโลก

ใส่ความเห็น