บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_264716891

 

ทางด้านสำนักงานประกันสังคมในตอนนี้ ได้เปิดให้บริการดี ๆ ถึงสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ ย่อมได้รับบริการอย่างเต็มรูปแบบจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งรูปแบบการให้บริการที่โดนใจและตรงจุด สำหรับสถานประกอบการและผู้ประกันตนทุกราย นั่นก็คือ บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ จากสำนักงานประกันสังคมนั่นเอง ซึ่งการจัดหน่วยงานบริการเคลื่อนที่ของประกันสังคม เป็นการออกให้บริการงานประกันสังคมทุกรูปแบบ แก่นายจ้างถึงสถานประกอบการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการในด้านการรับชำระเงินสมทบตรวจสอบข้อมูล และรับเรื่องขอสิทธิประโยชน์ ข้อร้องเรียนตลอดจนกระทั่งให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและงานประกันสังคม ดังนี้

  • การรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พร้อมทั้งกองทุนเงินทดแทน โดยจะเป็นการรับเงินสมทบแบบเช็ค
  • มีการให้บริการเกี่ยวกับการรับแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมทั้งบริการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ของผู้ประกันตนแต่ละราย ณ สถานประกอบการ โดยเฉพาะในกรณีที่มีผู้มีผู้ประกันตนเข้า-ออกอย่างเป็นประจำ และต้องการขึ้นทะเบียนใหม่ ถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงฐานะทะเบียนนายจ้าง และผู้ประกันตนในปัจจุบัน
  • มีการให้บริการเกี่ยวกับการรับเรื่อง เพื่อขอรับเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนของลูกจ้าง พร้อมทั้งผู้ประกันตน โดยเจ้าหน้าที่จะรับแบบคำขอรับผลประโยชน์ทดแทน ในกรณีต่าง ๆ และทำการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบคำขอ ซึ่งถ้าหากเอกสารไม่ครบถ้วน จะมีการแจ้งไปยังสถานประกอบการทันที เมื่อมีการพิจารณา จ่ายประโยชน์ทดแทน และทำการโอนเงินผ่านบัญชีผู้ประกันตนโดยตรง
  • ให้บริการเกี่ยวกับการแนะนำ เพื่อให้สถานประกอบการได้เลือกใช้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบ e-Service พร้อมทั้งระบบ e- Payment
  • มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคมเมื่อมีโอกาส
  • ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครประกันสังคม โดยเฉพาะในแต่ละสถานประกอบการ เพื่อที่จะคอยทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง เพื่อที่จะสามารถรับเรื่องการใช้บริการของนายจ้าง และผู้ประกันตนในสถานประกอบการได้อย่างรวดเร็ว

การให้บริการในรูปแบบหน่วยบริการเคลื่อนที่ ของสำนักงานประกันสังคม ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะในเรื่องของการลดระยะเวลา และภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อที่จะติดต่อและทำเรื่องต่าง ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรง ทั้งหมดนี้ก็คือบริการดี ๆ ที่ทุกคนจะได้รับ จากสำนักงานประกันสังคมแบบปัจจุบันล่าสุดนั่นเอง

(Visited 9 times, 1 visits today)

Related posts:

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 2#
เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
หลักการของการประกันสังคม
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง

ใส่ความเห็น