บทบาททางการตลาดในการกระจายสินค้า

[Total: 0    Average: 0/5]

การกระจายสินค้าเป็นหน้าที่ของการตลาดที่วางแผนโครงสร้างพื้นฐานการตลาดในการตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการดำเนินการและควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปยังสถานที่เหมาะสมและต้นทุนที่ต่ำ

1.การบริการลูกค้า เป็นการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดซึ่งจะพิจารณาจากความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี

2.การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค การขนส่งทำให้เกิดประโยชน์ในด้านเวลาการขนส่งถึงจุดหมายได้ตามเวลาที่ต้องการซึ่งวิธีขนส่งสามารถขนส่งได้ทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำ เป็นต้น

3.การจัดการสินค้าคงคลัง ที่เป็นการจัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่รับซื้อเข้ามาและอยู่ระหว่างการรอนำไปผลิต สินค้าระหว่างการผลิตจะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และสินค้าสำเร็จรูปจะเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการการผลิตและออกมาเป็นสินค้าที่รอการจำหน่าย

4.การจัดการคำสั่งซื้อ คือคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยเริ่มจากวันที่รับคำสั่งจากลูกค้าจนถึงวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าส่งผลให้สามารถรับรู้ด้านการบริการและความพึงพอใจจากลูกค้าได้เช่นกัน

5.การจัดการสารสนเทศ ที่ได้จากระบบการตลาดการจัดจำหน่ายที่จะส่งผลต่อการวางแผนของระบบการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลังหรือระบบการจัดส่งสินค้า โดยการติดต่อการสื่อสารและส่งผ่านตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการประสานภายในระบบการกระจายสินค้าและมีประสิทธิภาพอันสูงสุด และสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล

6.การจัดการคลังสินค้า จะเป็นการวางแผนผังการตลาดการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและระบบอัตโนมัติ

7.การเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูประหว่างการโรงงานและคลังสินค้า เช่น ค่าแรงงาน ค่าสินค้าสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

8.การบรรจุภัณฑ์ เกี่ยวกับการออกแบบการสร้างสิ่งบรรจุการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหักเสียหาย หรือชำรุด หรือการเสื่อมสภาพของสินค้าเพื่อให้กิจการนั้นลดความเสี่ยงเช่นการหีบห่อที่แข็งแรงทนต่อการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts:

แฟชั่นมาแรง ปี 2017 ของสาววัยทำงาน
การจัดการหนี้สินและเงินงบประมาณของหน่วยงาน
ค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ แบบไหน
หักลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
โปรแกรมบัญชี กรมสรรพากร
ความแตกต่างของการฝากขายสินค้าและการขายสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียน ความหมาย คือ
หน้าที่และความรับผิดชอบของระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี
20 วิธีออมเงินง่าย ๆ เงินเหลือเก็บ
สิทธิของผู้เสียภาษีที่เราควรรู้ไว้
การกำหนดมูลค่าลูกหนี้
ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล
การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ
ลักษณะการสลักหลังเช็ค

ใส่ความเห็น