5 บทบาทคอมพิวเตอร์ อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทคอมพิวเตอร์
Click to rate this post!
[Total: 3276 Average: 5]

บทบาทคอมพิวเตอร์ ด้าน งาน ธุรกิจ

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำรายงานต่างๆ และใช้ทำบัญชีกันมากขึ้น ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่นั้นก็มีความสามารถแตกต่างกันไป ซึ่งก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ซึ่ง คุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในงานบัญชีนั้นจะมีลักษณะดังนี้

5 บทบาทคอมพิวเตอร์
5 บทบาท คอมพิวเตอร์

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย

  1. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger System)
  2. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable System)
  3. ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable System)
  4. ระบบจัดซื้อ (Purchase Order System)
  5. ระบบขาย (Sale Order Processing System)
  6. ระบบควบคุมสินค้า (Inventory Control System)

Leave a Comment

Scroll to Top