บทความ

Click to rate this post!
[Total: 3052 Average: 5]
การทำบุญ
10 ประการ การทำบุญ ให้ได้ วิธีที่สุด ถูกคน

การทำบุญ คนไทยเรานั้นเป็นพวกที่ชอบทำบุญ แต่บุญที่ทำกันเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นการบริจาคเงินหรือปัจจัยในโอกาสต่างๆ เช่น ช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซื้อโลงศพ ช่…

มะข้ามป้อม
3 แปรรูป มะขามป้อม พันธุ์ เวลา คุณค่า ประโยชน์

มะขามป้อม ชื่อของมะขามป้อมชื่อพื้นเมือง มะขามป้อม (ทั่วไป) กันโตด (เขมร-จันทบุรี) กำทวด (ราชบุรี) มั่งลู่ สันยาส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)ชื่อวิทยาศาสต…

ฝุ่นpm2.5
2.5 pm ผื่น คัน แพ้ ฝุ่น หายใจไม่ออก ผิวหนัง

PM 2.5 PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำห…

การเขียนบรรณานุกรม
4 เขียนบรรณานุกรม รายงาน วิจัย วรรณคดี ไม่มีผู้แต่ง

เขียนบรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรม ส่วนอ้างอิงในปริญญานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจในรายละเอียดเบื้องลึกของปริญญานิพนธ์ใช้ในการสืบหาที่มา…

website
8 เพจ เว็บไซต์ คือ การสร้าง ประเภท ขั้นตอน

เว็บไซต์ เว็บไซต์ คือ (website, web site หรือ site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล…

สินค้าผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
5 ผลิตภัณฑ์ คือ หมายถึง ประเภท สินค้า มีอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่นำเสนอเพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของตลาดให้ได้รับความพึงพอใจ ” ดังนั้นจากความหมา…

saas
5 SAAS PAAS IAAS คือ อะไร SOFTWARE ระบบ

saas paas iaas           ซึ่งบริการ Software as a Service ที่ใกล้ตัวเรามากทื่สุดก็คือ GMail นั่นเอง นอกจากนั้นก็เช่น Google Docs หรือ Google Apps ที่เ…

Gantt Chart
8 วิธีทำ Gantt Chart คือ ตัวอย่าง ดีเสีย โครงการ

Gantt Chart คือ แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ก่อนที่จะลงมือสร้างแผนภูมิแกนต์ควรมีการแยกย่อยงานในโครงการเพื่อได้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการนําไปสร้าง โดยมีลํา…

อริยสัจสี่มีอะไรบ้าง
9 ตัวอย่าง อริยสัจ 4 คือ วิธีคิด แก้ปัญหา ชีวิต

อริยสัจ 4  อริยะสัจ 4 เกิดอยู่ในจิตของเราตลอดเวลในชั่วชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ต่างต้องเผชิญกับความทุกข์และความสุขที่ปะปนกันไป ไม่มีใครที่พบเ…

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5 หลักการทํางาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเชื่อว่าเกือบทุกบ้านต้องมีหรือไม่ก็ ต้องเคยผ่านการใช้งานมาบ้าง ทำให้คนส่วนใหญ่รู้จักคอมพ…

เช็คสิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย
33 ม. กรณีเจ็บป่วย SSO ประกันสังคม สิทธิ อะไร

กรณีเจ็บป่วย กรณีเจ็บป่วย มาตรา 33 SSO ประกันสังคมมาตรา 33 สิทธิประกันสังคม มีอะไรบ้าง มาตรา 33 คือ ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไ…

QA
3 ตัวอย่าง QC QA คือ คิวซี ย่อมาจาก ควบคุม คุณภาพ

QC QA คือ การรับประกันและควบคุม คุณภาพสินค้า แต่ละองค์กรก็จะมีการตั้งนิยามคำจำกัดความหรือให้ประเด็นในเรื่องของ QC กับ QA ไม่เหมือนกัน เรามักจะพบว่าเวล…

เช็คสิทธิ์ประกันสังคม
33 39 40 ม เช็คสิทธิประกันสังคม ตรวจบัตรประชาชน

SSO เช็คสิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสังคม เป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิประโยชน…

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ เช็คประกันสังคม 【33 39 40】สถานะ

ประกันสังคม คือ ประกันสังคม หมายถึง เป็นกฎหมายที่กําหนดการให้หลักประกันแก่บุคคลในสังคมที่มีปัญหา หรือ ความเดือดร้อนทางด้านการเงิน เนื่องจากการประสบเคร…

S 3096589
3 ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สพม ภาษีโรงเรือน ใหม่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ภาษีที่ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ว่…

เขียนคำนำ
8 เทคนิค คํานํา คํานํารายงาน วิธีเขียน ตัวอย่าง

คํานํา หลักการเขียนคำนำ เขียนคำนำด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำก…

เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ประโยชน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ องค์ประกอบ ฮาร์ดแวร์ (เครื่องจักรอุปกรณ์) ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เ…

ส่งสินค้า
2 ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี EXCEL ส่งของชั่วคราว

ใบส่งสินค้ากับใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว (Temporary delivery order) ถ้าจะพูดถึงคำว่า ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว บางกิจการ หรือบาง ธุรกิจอาจไ…

มรรค
มรรค คือ 8 อริยสัจ ความหมาย ตัวอย่าง มรรค

มรรค คือ มรรค คือ หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรค 8 ข้อปฏิบัติที่ทำให้พ้นจากความทุกข์หรือปัญหาต่างๆ ได้แก่ 1.บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  2….

การดับทุกข์
นิโรธ 5 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ดับทุกข์ หลักธรรม

นิโรธ คือ นิโรธ คือ การดับทุกข์ หมายถึง การดับ หรือการละตัณหา 3 ประการ หลักธรรมที่นำไปสู่การดับทุกข์ นิโรธ 5 ดังนี้ วิกขัมภนนิโรธ ดับด้วยข่มไว้ คือ กา…

สมุทัย
3 สมุทัย อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ผล กาม ภว วิภวตัณหา

สมุทัย สมุทัย คือ ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ความทุกข์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนนั้นย่อมเกิดจากสาเหตุบางอย่าง มิใช่เกิดขึ้นล…

ทุกข์
ทุกข์ 3 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ประกอบ เวทนา สังขาร

ทุกข์ คือ ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ความทุกข์จึงเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทุ…

คำสรรพานาม
6 ชนิต คำสรรพนาม คือ มีอะไรบ้าง หมายถึง เช่น

คำสรรพนาม ความหมายของคำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำแทนชื่อ เป็นคำที่ใช้แทนคำนาม ชนิดของคำสรรพนาม คำสรรพนาม แบ่งได้ตามลักษณะการใช้เป็น  ๖  ชนิด&n…

ecosystem
3 ระบบนิเวศ คือ หมายถึงอะไร ป่าชายเลน สรุป

ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ คือ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ระบบนิเวศนั้น…

ganesh
17 บทสวดพระพิฆเนศ วัดแขก สั้น ห้วยขวาง ปาง ค้าขาย

บทสวดพระพิฆเนศ บทสวดมนต์และคาถาบูชาพระพิฆเนศ บทสวดมนต์และคาถา สำหรับบูชาพระพิฆเนศนั้นในแบบดั้งเดิมโบราณ มีเป็นร้อยๆ กว่าบท.. และแบบสมัยใหม่ที่มีการดัด…

เพลงชาติไทย
1 เนื้อเพลงชาติไทย พร้อม แปล ความหมาย

เนื้อเพลงชาติไทย เพลง ชาติ ไทย มีขึ้นนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ.2475 ขณะนั้นประเทศไทยใช้ชื่อว่า ประเทศสยาม เพลงชาติครั้งแรก จึง มีเนื้อร้องใช้ชื่อปร…

กำแพงเพชร
22 กำแพงเพชร เขต 2 ภาค ที่เที่ยว น้ำตก เส้นทาง

กำแพงเพชร กำแพงเพชร ใช้อักษรย่อ กพ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 4 ของภาคกลาง รองจากจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังห…

โรงงานอุตสหกรรม
3 อุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ประเภท ของ โรงงาน ในไทย

อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรม ( Industry ) เป็นคำจำกัดความที่ใช้กับกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อที่จะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่ง…

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา
5 สำคัญ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ความหมาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ความหมายของภาษา คำว่า “ ภาษา” เป็นคำภาษาสันสฤต แปลตามรูปศัพท์หมายถึงคำพูดหรือถ้อยคำ ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ในการส…

คำซ้อน
50 คำซ้อน ตัวอย่าง เพื่อเสียง จังหวะ ความหมาย

คำซ้อนคือ คำซ้อน หมายถึง คำที่เกิดจากการสร้างคำโดยนำคำที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ตรงข้ามกัน หรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ในทางใดทางหนึ่งมาเขีย…

เทคนิคแนะตัวเอง
8 วิธี แนะนำตัวเอง การเขียนประวัติส่วนตัว น่าสนใจ

แนะนำตัวเอง การแนะนำตัวเอง ( introduce yourself )คือ ถือเป็นอีกเทคนิคในการพรีเซ็นตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นทำความรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นการ สมัครงาน การได้ท…

หลักฐานชั้นต้น
2 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หลักฐานชั้นต้น ตัวอย่าง

หลักฐานชั้นต้น ใบความรู้เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ความหมายและประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยการกระทาของมนุษย์ใน…

ประชาธิปไตย
3 หลัก ประชาธิปไตย คือ การปกครอง ระบอบ กำเหนิด

ประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค   ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน รูปแบบจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว Animat…

ตัดผมวันไหนดี
7 วันไหนดี ตัดผมวันไหนดี ตัดเล็บ ควรตัด ไม่ควรตัด

ตัดผมวันไหนดี คนไทยกับเรื่องของความเชื่อ เรื่องดวง การถือเคล็ด เป็นของที่มาคู่กัน แทบจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็เป็นได้ ไม่ว่าจะแต่งตัวแบบ…

เครื่องดนตรีสากล
5 เครื่องดนตรีสากล ทั้งหมด มีอะไร ดีด สี ตี เป่า

เครื่องดนตรีสากล ดนตรีสากล คือ ดนตรี เครื่องดนตรี และแนวดนตรีที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นที่แพร่หลายจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดนตรีสากลมีที่มาจากเพลงศาสน…

วันลอยกระทง
12 ค่ำ วันลอยกระทง เดือน คู่ ดอกบัว ปีนี้ มีอะไร

วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง ? ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่…

กริยา 3
100 กริยา 3 ช่อง มีกี่ตัว อะไร ต่าง กัน อย่างไร

กริยา 3 ช่อง กริยา 3 ช่อง คือ ? กริยา 3 ช่อง คือ อะไร คือคำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจ เพราะมันมีสามช่องนั่นเอง กริยาสามช่องนี้จะนำไปใช้เมื่อเราเรียนร…

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
10 ดอกไม้ประจำชาติ อาเซียน ประเทศ

ดอกไม้ประจำชาติ มาทำความรู้จักกับดอกไม้ประจําชาติอาเซียน สภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ ปฏิบัติงานแทนประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมก…

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
9 จบ บทสวด ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก คาถา เปลี่ยนชีวิต

บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก ( คำแปลอยู่ด้านล่าง ) ยอดพระกัณฑ์ฉบับนี้ ได้มาจากต้นฉบับเดิมที่จารไว้บนใบลานเป็นอักษรขอมซึ่ง เปิดกรุครั้…

อโหสิกรรม
4 อโหสิกรรม บทขอขมา และ คําอธิษฐาน พ่อแม่ กาย

บทขอขมากรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) คำสวด : ” กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง …

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง การใช้อุปกรณ์ สารสนเทศ

เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ คือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยค…

ตักบาตรเทโวโรหณะ
1 ค่ำเดือน 11 ตักบาตรเทโวโรหณะ วันไหน ใส่อะไรบ้าง

ตักบาตรเทโวโรหณะ                วันมหาปวารณาเพ็ญเดือน ๑๑ ถือว่าเป็นวันบุญ วันกุศลที่สำคัญวันหนึ่งของพุทธบริษัท รุ่งขึ้นจากวันนั้นเป็นวันแรม ๑ ค่ำ เดือ…

วิธีซักผ้า
3 ขั้นตอน วิธีการซักผ้าด้วยมือ อุปกรณ์ อะไรบ้าง

วิธีการซักผ้าด้วยมือ วิธีการซักเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพก่อนซักผ้าต้องคิดถึงเป้าหมายที่ดีของการซักผ้าก็คือ เสื้อผ้าที่สะอาดและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบจา…

บทสวดโมรปริตร
3 บทสวดโมรปริตร ป้องกันภัย ร้าย นกยูงทอง ก่อนนอน

บทสวดโมรปริตร โมระปะริตตัง       อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชาหะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณังปะฐะวิปปะภาสัง …

อาราธนาศีล
อาราธนาศีล 5 บท มีคำสวดเริ่มต้นอย่างไร บท

บทอาราธนาศีล 5 คําอาราธนาศีล 5 คำอาราธนาศีล มีคำเริ่มต้นอย่างไร มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ มะ…

เอกสารการหย่า
4 เอกสารการหย่า จดทะเบียน เลิกกัน ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารการหย่า เอกสารที่ใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า คือ บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญการสมรส หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า พยานบุคคลจำนวน 2 คน การจดทะเบีย…

รับทำบัญชี
20 ปี รับทําบัญชี สํานักงานบัญชี ทําบัญชี ค่าทำบัญชี

รับทําบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด บริษัทรับทำบัญชี เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 20 ปี รับทำบัญชี บัญชีสรรพากร เป็น  “ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ” ที่รับรองโดย ก…

แหวนหมั้นใส่นิ้วไหน
5 แหวนหมั้นใส่นิ้วไหน ใส่แหวน นาง ข้าง ขวา

แหวนหมั้นใส่นิ้วไหน แหวนแต่งงานกับนิ้วนางข้างซ้าย สิ่งเล็กๆที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ การสวมแหวนแต่งงานในนิ้วนางข้างซ้ายนั้น วัฒนธรรมของชาวตะวันตกเชื่อ…

เครื่องดนตรีพม่า
5 เครื่องดนตรีพม่า ประเทศ ของ วง ดนตรี มีอะไรบ้าง

เครื่องดนตรีพม่า ภาพชุดวงดนตรี และเครื่องดนตรีพม่า เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงเพื่อการละครและฟ้อนรำในวงดนตรีของพม่า หรือที่เรียกว่า ซายวาย (Saing Waing) …

วิธีประหยัดไฟ
18 วิธีประหยัดไฟฟ้า อย่าง ชาญฉลาด ใช้ ต่อสายดิน

วิธีประหยัดไฟฟ้า เรามีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยด้วยการตรวจดูอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ดังนี…

ประเภทใบขับขี่
2 ประเภทใบขับขี่ ใบอนุญาต มีกี่ประเภท ชนิด รถยนต์

ประเภทใบขับขี่ ใบขับขี่นั้นถูกแบ่งออกตามลักษณะของการใช้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล 2) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกป…

คำแสลง
7 คําแสลง ศัพท์วัยรุ่น ไทย แปลว่า แปลกๆ ตัวอย่าง

คําแสลง คําแสลง คำว่า สแลง (อ่านว่า สะ-แลง) กับ แสลง (อ่านว่า สะ-แหฺลง) เป็นคำคนละคำที่แตกต่างกันทั้งรูป การออกเสียง และความหมายสแลง (อ่านว่า สะ-แลง) …

สิทธิประโยชน์คือ
1 คำนี้ หมายถึง สิทธิประโยชน์ คืออะไร พจนานุกรม

สิทธิประโยชน์ คำว่า สิทธิประโยชน์ ประกอบด้วยคำว่า สิทธิ กับ ประโยชน์  สิทธิ หมายถึง อำนาจที่จะทำการใด ๆ ได้ตามที่กฎหมายระบุไว้ เช่น สิทธิเด็ก&nbs…

กรีฑา
4 กีฬา ประวัติกรีฑา ความเป็นมา ในประเทศไทย คือ

ประวัติกรีฑา ย่อ เชื่อกันว่า ต้นกำเนิดของกรีฑานั้น เริ่มมากจากชาวกรีกโรมัน เมื่อประมาณ 776 ปีก่อนคริสตศักราช โดยเจ้าเมืองนั้นอยากให้พลเมืองของกรีกมีสุ…

อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
5 ของกิน อาหารพื้นเมืองภูเก็ต ขึ้นชื่อ ท้องถิ่น

อาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารพื้นเมืองภูเก็ตเป็นอาหารที่ได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรม ของชาวพื้นเมืองและชาวจีน ดังนั้นอาหารภูเก็ตจึงมีรสจัด แบบอาหารใต้ทั่ว…

ประเทศทั้งหมด
193 ประเทศทั้งหมด ในทั่ว บนโลก มีกี่ ทวีป

ประเทศทั้งหมด โลกของเรามีกี่ประเทศ โดยหลักเกณฑ์ทางรัฐศาสตร์ ในการกำหนดความเป็นประเทศต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ประการ ดังนี้ ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอ…

โอนรถ
6 เอกสารโอนรถ ยนต์ เปลี่ยนเจ้าของ ใช้เอกสารอะไร

เอกสารโอนรถ การโอนรถเปลี่ยนเจ้าของ โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง ใบคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบีย…

หน้าที่คืออะไร
4 หน้าที่ คือ ได้จาก อะไร ความหมาย ถึง ด้วย

หน้าที่ คือ หน้าที่ คือ หน้าที่เป็นคำซึ่ง ถ่ายทอดนัยการผูกมัดหรือข้อผูกพันทางศีลธรรมต่อบางคนหรือบางสิ่ง เมื่อบุคคลตระหนักถึงหน้า ที่ ทางทฤษฎีบุคคลนั้น…

ของฝากอยุธยา
5 ของฝากอยุธยา ของ ดี กิน ร้าน ขึ้นชื่อ อร่อย

ของฝากอยุธยา ถนนสายโรตี ถนนสายโรตี นั้นมีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หรือถนนอู่ทองเป็นถนนที่มีจำหน่ายโรตีมากมา …

เลขจีนมงคล
0-9 เลข มงคล จีน ตัวเลข ของจีน ความหมายเลขจีน

เลข มงคล จีน เลขมงคลหรือเลขนำโชค ตัวเลขในวัฒนธรรมจีน ในวัฒนธรรมจีน มีความเชื่อว่าตัวเลขบางตัวเป็นตัวเลขแห่งความโชคดีหรือเป็นเลขมงคล (auspicious; 吉利) แ…

พยาธิใบไม้ในตับ
5 การป้องกัน พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิใบไม้

พยาธิใบไม้ในตับ สถานการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น คณะนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าคนไทย 10 % หรือ 6 ล้านคน ติ…

การจัดโต๊ะหมู่บูชา
9 การจัดโต๊ะหมู่บูชา หันหน้า องค์ประกอบของ มีวิธี

การจัดโต๊ะหมู่บูชา ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตั้งโต๊ะหมู่บูชา คือ กลุ่มหรือชุดของโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูป หรือ สิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์…

พระแก้วมรกต
3 ฤดู พระ แก้วมรกต ประวัติ องค์จริง อยู่ที่ไหน

พระ แก้วมรกต พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือ วั…

อยากเล่นหุ้น
4 เริ่มต้น อยากเล่นหุ้น มือใหม่ หัด วิธีเปิดพอร์ต

อยาก เล่น หุ้น ว่าด้วยเรื่อง หุ้น หุ้น สำหรับคนที่เริ่มสนใจการลงทุนในหุ้นแต่ไม่อยากลงทุนเยอะ ลองเริ่มต้นจากเงินไม่ถึงหนึ่งพันบาท กันปัจจุบันด้วยจำนวนโ…

อาชีพอิสระ
9 อาชีพอิสระ ตัดสินใจ อะไร รับจ้าง เพราะเหตุใด

อาชีพอิสระ การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจของตนเองไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเล็กห…

เลี้ยงหมา
2 เลี้ยง หมา สุนัข พันธุ์ใหญ่ เล็ก น่ารัก แพงสุด

เลี้ยง หมา การเลือกสุนัขมาเลี้ยงสักตัว บางทีก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะใช้ความคิดไม่นาน แต่บางคนก็อาจจะคิดนานหลายวัน วันนี้ผมจะมาแนะนำถึงการเลือกสุนัข…

รักษาสิ่งแวดล้อม
20 วิธี การรักษา สิ่งแวดล้อม ปัญหา อะไร อนุรักษ์

การ รักษา สิ่งแวดล้อม ใช้กระดาษทั้งสองด้านก่อนจะทิ้งกระบวนการผลิตกระดาษมีส่วนที่ทำให้เกิดการตัดต้นไม้ เพราะฉนั้นเราจะต้องแน่ใจว่ากระดาษแต่ละแผ่นได้ถูก…

ปฐมพยาบาล
4 หลักการ ปฐมพยาบาล วัตถุประสงค์ วิธี เบื้องต้น

หลักการ ปฐมพยาบาล ความหมายของการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ใ…

มะนาวกรดหรือด่าง
3 มะนาวเป็นกรดหรือด่าง วิธีกินที่ถูกต้อง ตอนเช้า

มะนาวเป็นกรดหรือด่าง น้ํามะนาว เป็นกรดหรือด่าง น้ำมะนาว เป็น “กรด” หรือ “ด่าง” กันแน่???? มีหลายบทความกล่าวไว้ว่าร่างกายมีสภาพเป็นกรด และเซลมะเร็งก็เจ…

บทแผ่เมตตา
5 บทแผ่เมตตา สวด คาถา ให้เจ้ากรรม ก่อนนอน

บทแผ่เมตตา สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเ…

โครงการฝนหลวง
14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง พระราชดำริ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง   ตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที่สำคัญมีอะไรบ้าง   ตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที…

รัฐประศาสนศาสตร์
5 งาน รัฐประศาสนศาสตร์ คือ จบมาทำงานอะไร รปศ

รัฐประศาสนศาสตร์ คือ รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนวิชาในด้านการบริหารรัฐกิจ การ บริหารและการจัดการภาครัฐ หลักสูตรการเรียนมีอยู่ในหลากหลายลักษณะ …

เรียนบริหารธุรกิจ
7 คณะ เรียนบริหารธุรกิจ มี สาขา อะไรบ้าง การตลาด

เรียนบริหารธุรกิจ รายละเอียดของคณะ คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เป็นการศึกษาลักษณะธุรกิจในทุกๆ ด้าน เช่น  การบริหารงานทั่…

นั่งสมาธิ
3 ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ มีกี่ข้อ ประสงค์อะไร

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ การทำสมาธิ (Meditation) ซึ่งเป็นวิถีแห่งการประสานกายกับจิตใจให้มีความสมดุลกัน เป็นแนวทางแห่งการมีสุขภาพทางกาย ทางใจ และสุขภาพท…

1 2 10

tags : บทความ, บทความสั้นๆ, การเขียนบทความ, ย่อความ, ตัวอย่างบทความ, การเขียนแสดงความคิดเห็น, บทความสั้นๆจากหนังสือ, บทความภาษาไทย, ตัวอย่างเรียงความสั้นๆ, บทความสั้น, การสรุปความ, บทความสั้นๆภาษาไทย, บันทึกรักการอ่าน10เรื่อง, เรื่องที่น่าสนใจ, การสรุปใจความสําคัญ, การเขียนสรุปความ, ตัวอย่างการเขียนบทความ, บทความคือ, บทความดีๆจากหนังสือ, ตัวอย่างการย่อความ, บทความน่าสนใจ, บทความสอนใจ, บันทึกการอ่าน3บรรทัด, การเขียนสรุปความ, บทความดี, บทความทั่วไป, รักการอ่านพร้อมข้อคิด, สั้นๆ, เรื่องสั้นให้ข้อคิด, การสรุปความ, บทความที่น่าสนใจ, บทความบรรยาย, บทความแสดงความคิดเห็น, ย่อความนิทาน, วิธีเขียนบทความ, [m8;k,, ตัวอย่างบทความสั้นๆ, บทความดีมีสาระ, บทความน่าอ่าน, บทความมีสาระ, ย่อความเรื่องสั้น, วิธีเขียนบทความ, สรุปใจความสําคัญเรื่องสั้น, ตัวอย่างการเขียนย่อความ, ตัวอย่างย่อความ, ตัวอย่างสุนทรพจน์สั้นๆ, บทความสั้นๆภาษาไทย, บทความให้ความรู้, บันทึกการอ่านวารสาร, รักการอ่านสั้นๆข้อคิดผู้แต่ง, เรื่องน่ารู้สั้นๆ, ความรู้ทั่วไปสั้นๆ, ความรู้สั้นๆ, ตัวอย่างการเขียนบทความทั่วไป, ตัวอย่างบทความโน้มน้าวใจ, บทความความรู้, บทความคืออะไร, บทความนิตยสาร, บทความภาษาไทยสั้นๆ, บทความเกี่ยวกับภาษาไทย, บทร้อยแก้วสั้นๆ, ย่อความข่าว, หัวข้อที่น่าสนใจ, เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน, เรื่องสั้นสอนชีวิต, เรื่องสั้นสอนใจพร้อมข้อคิด, m8k, การสรุปความภาษาไทย, การเขียนบทความที่ดี, ข้อความสั้นๆ, ข้อคิดสั้นๆ, ความหมายของบทความ, ตัวอย่างการย่อความบทร้อยกรอง, ตัวอย่างการเขียนความเรียง, ตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็น, ตัวอย่างความเรียง, ตัวอย่างบทความทั่วไป, ตัวอย่างบทร้อยแก้ว, ตัวอย่างรักการอ่าน, ตัวอย่างเขียนบทความ, ตัวอย่างเรื่องสั้นที่ดี, บทความ10บรรทัด, บทความดี, บทความดีๆยาวๆ, บทความน่าสนใจ2018, บทความยาวๆ, บทความร้อยแก้ว, บทความสั้นๆ, บทความสั้นๆมีสาระ

Scroll to Top