11 ให้ บทกรวดน้ำ ย่อสั้น อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์สุด

บทกรวดน้ำ 1

บท กรวด น้ํา แบบ สั้น

การกรวดน้ำ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น กรวดแบบสั้น ( แบบย่อ ) ให้เทวดาประจำตัว ให้เฉพาะเจ้ากรรมนายเวร แบบอุทิศส่วนกุศล ให้คนที่เกลียด หรือศัตรูหมู่มาร ให้อโหสิกรรมที่เราเคยล่วงเกินกระทำความผิดทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยทางตรงและทางอ้อม

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

บทกรวดน้ำแบบย่อ

 • คำกล่าว : อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
 • คำแปล  : ขอบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข ด้วยเทอญ……

การกรวดน้ำแบบสั้น ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะ การใส่บาตรตอนเช้า ได้อุทิศบุญกุศลจากการทำบุญในช่วงเช้า เนื่องจากสังคมคนเมืองและในยุคปัจจุบัน ระยะเวลาที่รีบเร่งจำกัด เพราะต้องทำงานนอกบ้าน เข้างานตามเวลาของออฟฟิศ จึงทำให้ต้องมีกุศโลบายด้วยบทสวดสั้นๆ แบบย่อ แบบอุทิศบุญที่ค่อนข้างสะดวกเอื้ออำนวยให้ตรงยุคตรงสมัย แต่ได้บุญกุศลเช่นเดียวกัน

การกรวดน้ำแบบสั้น การกล่าวคำกรวดน้ำแบบย่อ ที่มักเรียกสั้นๆกันว่า การกรวดน้ำ อิทังเม ซึ่งจะมีความแตกต่างกว่า การกรวดน้ำอิมินา เนื่องจาก บทกรวดน้ำอิมินา จะค่อนข้างมีขนาดยาวและต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยสำหรับการกล่าวคำกรวดน้ำ แต่ไม่ว่าจะกล่าวคำกรวดน้ำตามแบบฉบับใด ก็เป็นวิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง หลังจากการทำบุญตามหลักการอุทิศบุญตามแนวทางคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธมามะกะที่ควรยึดถือและปฏิบัติกัน

บทกรวดน้ำย่อ

บท กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์ที่สุด

 • อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

คำแปล : ด้วยบุญนี้ อุทิศให้อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

 • อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา ( ปิยา มะมัง )

คำแปล : และอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

 • สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

คำแปล : สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

 • พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
 • พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล
 • ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
 • ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ
 • สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

คำแปล : ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล

 • สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

คำแปล : ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน

 • อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

คำแปล : ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์

 • ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

คำแปล : เราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทาน

 • เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

คำแปล : สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน

 • นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

คำแปล : มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด

 • อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

คำแปล : มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

 • มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

คำแปล : โอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม

 • พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

คำแปล : พระพุทธผู้บวรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม

 • นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
 • พระปัจเจกะพุทธะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง
 • เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา

คำแปล : ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร เทอญ

 • อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

 • อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข

 • อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์จงมีความสุข

 • อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข

 • อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุข

 • อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุข

 • อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรม

คำกล่าว : ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนายบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

ทำไมต้องกรวดน้ำ

พุทธศาสนิกชนเมื่อได้ทำบุญเสร็จแล้วในตามหลักของพระพุทธศาสนา การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ไหว้พระ การใส่บาตร การถวายสังฆทาน และการทำบุญในรูปแบบลักษณะอื่นๆ การกรวดน้ำ มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ดังนี้

 1. แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
 2. แก่เทวดาประจำตัว
 3. ท่านท้าวมหาพรหมทุกๆชั้น ท่านพระอินทร์ และเทวดาทุกๆที่สถิตย์ตามสถานที่แม่น้ำลำคลอง
 4. เทวดารักษาถนนหนทาง เทพเทวดาที่ปกปกรักษาดูแลรถยนต์ท่านแม่ย่านางรถ
 5. ท่านผู้มีบุญคุณ ท่านผู้มีอุปการะคุณ พ่อแม่ในปัจจุบัน พ่อแม่ในอดีตชาติทุกๆภพทุกชาติ
 6. ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
 7. ท่านพญายมราช ท่านพญามัจจุราช ท่านพญายมฑูต ท่านนายนิรยบาล ท่านท้าวเวสสุวรรณ
 8. ท่านพญาครุฑ ท่านพญานาคราช
 9. ผีบ้านผีเรือนเทวดารักษาที่ปกครองรักษาบ้านเรือน รักษาสถานที่ทำงาน
 10. ท่านรุกขเทวดาที่ปกปักดูแลต้นไม้
 11. แม่พระโพสพ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระพิรุณ ท่านอบายภูมิท่านสี่ ท่านพญามาร เป็นต้น

ตลอดจนกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร สามารถนำน้ำเป็นสื่อเพื่ออุทิศบุญกุศล เนื่องจากการกรวดน้ำแผ่บุญกุศลให้กับสรรพสิ่งดวงวิญญาณ และสัตว์ทั้งหลาย สามารถกระทำได้ตลอดทั้งวัน ทุกวัน เพราะเป็นกุศลแห่งการกระทำความดีที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างไม่มีขอบเขต ซึ่งผู้ใดทำมากย่อมได้ผลลัพธ์มาก

เวลากรวดน้ำ ต้องพูดอะไร ? 

สำหรับการใช้คำกล่าวเพื่อท่องตอนกรวดน้ำแบบเป็นภาษาบาลี การกรวดแบบสั้น มีทั้งการกล่าวคำเป็นภาษาไทยโดยการกำหนดคำและรูปแบบได้ด้วยตนเอง หรือการกล่าวบทกรวดน้ำเป็นภาษาบาลีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้

เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการกรวดน้ำ คือ การตั้งใจเพื่ออุทิศส่วนบุญและส่วนกุศลที่ตั้งใจทำเอาไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป พร้อมๆทั้งการกล่าว บทกรวดน้ำลงดิน รินน้ำให้ค่อยๆไหลลงไปที่บนแม่พระธรณีหรือพื้นแผ่นดินที่รองรับโดยให้เทที่โคนรอบๆของต้นไม้

ประวัติของการกรวดน้ำ

ทางศาสนาพุทธการกรวดน้ำนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ในครั้งสมัยพุทธกาล ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาสอนให้ พระเจ้าพิมพิสาร หลังจากได้มาทำบุญเลี้ยงพระ ให้กล่าวบทสวดหลังใส่บาตรให้ทรงหลั่งทักษิโณทก กล่าวให้เจ้ากรรมนายเวร พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้กรวดน้ำหลังใส่บาตรทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ล่วงลับ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ไปแล้ว และกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร  ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมา เวลาทำบุญแล้วเสร็จเมื่อใด จึงนิยมใช้กล่าวคำกรวดน้ำและคำอุทิศส่วนกุศลเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้อื่นด้วย

กรวด น้ำ

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา            

วิธีกรวดน้ำ ฉบับของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เป็นทั้งบทกรวดน้ำและบทแผ่เมตตา ที่มีอานุภาพให้ผลบุญมาก หลังจากการทำบุญทุกครั้งกล่าวคำอุทิศบุญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • คำกล่าว : อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 • คำกล่าว :  อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
 • คำแปล   :  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา

บทกรวดน้ำโบราณ

 • ท่อง  : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)

ตั้งจิตอธิษฐาน อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ พร้อมค่อยๆกรวดน้ำเทรินให้น้ำไหลลงบนแม่พระธรณีให้ท่านเป็นสักขีพยาน เป็นบทอุทิศส่วนกุศล กล่าวดังนี้

บุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำ                    เครื่องทิพย์นานา

เป็นวิมานทองเรืองรองโสภา                                กับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวาร

เครื่องทิพย์ครั้งนี้                                                 ส่งถึงชนนีบิดาอย่านาน

ถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์                                  พ้นทุกข์อย่านานได้วิมานทอง

ฝูงเปรตทั้งหลาย                                                 นรกอสูรกาย หมู่สัตว์ทั้งผอง

เต่า ปลา ปู หอย กุ้งน้อยเนืองนอง                          จงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญ

สัตว์น้อย  สัตว์ใหญ่                                             ตัวเรานี้ไซร้ได้กระทำทารุณ

ด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุน                                 รับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรม

อินทราเทวา อีกทั้งพรหมา                                    ท้าวเวสสุวรรณ

พระภูมิเจ้าที่ พระอาทิตย์ พระจันทร์                      พระอังคาร พุธธัญ พฤหัสบดี

บทกรวดน้ำโบราณ

พระศุกร์ พระเสาร์                                              เทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศี

พระยมพระกาฬ  จตุโลกบาลทั้งสี่                          ครุฑา  นาคี  กินรี  กินรา

เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย                           จงอนุโมทนา

รับเอากุศลผลบุญนี้หนา                                       ทั้งพสุธาคงคาวารี

ชื่อว่าเข็ญใจ                                                       ขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมี

ความยากอย่าได้เห็น                                            ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรี พระยา

คนพาลอย่าได้พบ                                                ขอให้ประสบคนมีปัญญา

เดชะกุศลให้พ้นอสุรา                                          ขอให้ตัวข้าพบพระศรีอาริย์

ได้ฟังคำสอนจิตใจ                                               โอนอ่อนสำเร็จอย่านาน

ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน                            ดับชาติสังขารจากโลกโลกีย์

บท กรวดน้ำ

กรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว

การถวายบุญหรือการใช้บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัว หลังจากทำบุญทุกๆอย่าง เสมือนเป็นช่องเปิดทาง ช่วยนำแสงสว่าง แก้ไขปัญหาได้ในชีวิต เป็นบทสวดอุทิศส่วนกุศล ซึ่งเป็นวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้อง ขั้นตอน คือ การนำน้ำสะอาด 1 ขวดหรือ 1 ขัน และนำจรดระหว่างคิ้ว เพื่อเตรียมการกรวดน้ำ พร้อมกล่าวคำอุทิศให้ คำอธิษฐานจิต วิธีกรวดน้ำ ดังต่อไปนี้

กรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาอารักษ์
กรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาอารักษ์
 • คำสวด : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)
 • นะ โม พุท ธา ยะ  ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นองค์ประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา   ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ชื่อ……………สกุล…………….  ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ค่อยๆเริ่มเทน้ำลงบนพื้นแผ่นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศบุญนี้ไปกับ ท่านพระแม่ธรณี ท่านพระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน เป็นสักขีพยาน

             ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วนี้ ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษาและดูแลตัวของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์……………………… (เรื่องที่กำลังประสบปัญหา) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพใด ในภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

ที่กรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ ให้ผู้ล่วงลับ

บทสวดกรวดน้ำอิมินา พร้อมทั้งเป็นบทสำหรับแผ่เมตตา

คำกล่าว (บทนำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                              อุปัชฌายา คุณุตตะรา                  (วรรคที่ 1)

อาจาริยูปะการา จะ                                              มาตาปิตา จะ ญาตะกา

สุริโย จันทิมา ราชา                                             คุณะวันตา นะราปิ จะ

พรหมะมารา จะ อินทา จะ                                   โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ                                     มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ                                        ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ                                            ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ                            อิมินา อุททิเสนะ จะ                    (วรรคที่ 2)

ขิปปาหัง สุลาเภ เจวะ                                          ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา                                         ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ                                       ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา                                           สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง                                         กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาธิปะวะโร นาโถ                                         ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ                                       สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ                                          มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

บทกรวดน้ํา อิมินา

คำแปลบทกรวดน้ำอิมินา

ในวรรคที่ 1 อุทิศบุญสวดให้แก่บุพการี คนมีอุปการะ อุปัชฌาย์ครูอาจารย์ บิดามารดา พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราชา พระพรหม พระอินทร์ ท้าวจตุโลกบาล เทวดาทั้งหลาย พระยม ญาติสนิท มิตรสหาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลโดยทั่วกัน

ด้วยบุญนี้ อุทิศนี้                                     อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

แลอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน                                          ทั้งพ่อแม่ แลปวงญาติ

สูรย์จันทร์ แลราชา                                              ผู้ทรงคุณ หรือสูงชาติ

พรหม มาร และอินทราช                                     ทั้งทวยเทพ และโลกบาล

ยมราช มนุษย์มิตร                                               ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

ขอให้ เป็นสุขศานติ์                                             ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน

บุญผอง ที่ข้าทำ                                                  จงช่วยอำนวยศุภผล

ให้สุข สามอย่างล้น                                             ให้บรรลุถึง นิพพานโดยพลันฯ

ในวรรคที่ 2 สวดให้แก่ตนเองผู้ทำบุญกุศลในครั้งนี้ หากยังไม่บรรลุคุณวิเศษใดๆในชาติภพนี้ ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีจิตซื่อตรงดำรงคงไว้ซึ่งสติปัญญาเฉียบแหลม คิดไว ชาญฉลาด ให้มีความเพียรแก่กล้า สามารถขัดเกลากิเลสให้สิ้นสูญสลายหายไปได้

ด้วยบุญนี้ที่เราทำ                                    แลอุทิศให้ปวงสัตว์

เราพลันได้ซึ่งการตัด                                           ตัวตัณหา อุปาทาน

สิ่งชั่วในดวงใจ                                                   กว่าเราจะถึงนิพพาน

มลายสิ้นจากสันดาน                                           ทุกๆภพที่เราเกิด

มีจิตตรง และสติ                                                 ทั้งปัญญาอันประเสริฐ

พร้อมทั้ง ความเพียรเลิศ                                       เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

โอกาสอย่าพึงมี                                                  แก่หมู่มาร สิ้นทั้งหลาย

เพื่อเป็นช่องประทุษร้าย                                       ทำลายล้างความเพียรจม

พระพุทธผู้ บวรนาถ                                            พระธรรมที่พึ่งอุดม

พระปัจเจกกะพุทธสมทบ                                     พระสงฆ์ที่พึ่งผยอง

ด้วยอานุภาพนั้น                                                 ขอหมู่มารอย่าได้ช่อง

ด้วยเดชบุญ ทั้งสิบป้อง                                        อย่าเปิดโอกาสแก่มารเทอญฯ

ใส่บาตรกรวดน้ำรับพร

บทกรวดน้ำฉบับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

อิทัง ปุญญะผะลัง

คำแปลบทกรวดน้ำย่อ

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ มาแล้ว ณ.โอกาสบัดนี้  ข้าพเจ้าขอกล่าวคำอุทิศบุญส่วนกุศลนี้  ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดี ในปัจุบันชาตินี้ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนี้ และขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าขอกล่าว บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร ที่เคยล่วงเกินในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ขอทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และขอตั้งจิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทวดาเทพธิดาทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้า  และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ  ทั้งท่านพญายมราช ท่านพญามัจจุราช  ขอให้เทพเจ้าทั้งหลาย จงได้ร่วมอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้ เพื่อจงเป็นสักขีพยานสำหรับการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้  ให้แก่ท่านทั้งหลาย  ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ที่เป็นญาติก็ดีและมิใช่ญาติก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์  และความสุข  เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ.กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึง  ซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

บทกรวดน้ำอิมินา ที่เริ่มต้นการกล่าวคำสวด อิมินาปุญญะกัมเมนะ และบทกรวดน้ำฉบับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นบทกรวดน้ำที่ได้อานิสงส์แรง ด้วยคำอุทิศบุญ และคำแปลของบทสวดกรวดน้ำอิมินา และของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้น ครูบาอาจารย์ตลอดจนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมาย ให้ความรู้ว่า เป็นการกรวดน้ำที่ให้อานิสงส์มาก ได้ผลลัพธ์ที่ดี เป็นวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้อง จะเป็นวิธีการกรวดแบบใช้น้ำและการกรวดน้ำแห้ง จะกล่าว คำกรวดน้ำแบบสั้น หรือ บทกรวดน้ำอิมินาแบบเต็ม สามารถเลือกใช้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ทั้งการระบุเจาะจงบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร สำหรับการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้หมั่นทำบุญกรวดน้ำทุกๆครั้ง

บทสวดหลังใส่บาตร

หลวงพ่อจรัญ แห่งวัดอัมพวัน หรือ “ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์” สั่งสอนแนะนำ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพร้อมๆกับการกล่าวคำใส่บาตร บทกรวดน้ำแผ่เมตตาของท่าน สำหรับการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับที่มีบุญคุณ อย่างพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ญาติ เทวดา ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร เปรต และสรรพสัตว์ต่างๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติ ก่อนใส่บาตร

จุดธูปจำนวน 3 ดอก กลางแจ้ง เพื่อขอขมากรรม กล่าวบทสวดมนต์ให้ผู้ล่วงลับ พร้อมทั้งเริ่มตั้งจิต เพื่ออุทิศบุญกุศล

 • คำสวด : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)
 • คำแปล : ข้าพเจ้าขอขมากรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวร ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรม ให้ตัดขาดจากกันไปตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติ หลังใส่บาตร

ท่อง  : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)

กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาในทุกๆเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดตามสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมและกระทำมา จากในทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขอให้หยาดน้ำที่หลั่งรินบนพื้นดิน นำส่งอุทิศให้ถึง เจ้ากรรมนายเวร ทุกภพทุกชาติทั้งวิญญาณและมนุษย์ ศัตรูหมู่มารหมู่พาลทั้งหลาย (สามารถระบุชื่อ หรือรายบุคคลได้ มนุษย์, เจ้านาย, หุ้นส่วน, เพื่อน,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาอุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้าให้ได้มาสะสมกระทำความดี ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสังคมและต่อประเทศชาติและต่อพื้นแผ่นดินที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในปัจจุบันด้วยเทอญ

กรวดน้ำอุทิศสส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
กรวดน้ำอุทิศสส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การทำบุญตามหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาพุทธ ตามแนวทางขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น การอุทิศบุญจากบทกรวดน้ำ สามารถอุทิศให้กับบุคคลที่ล่วงลับ และมีชีวิตอยู่ สามารถกรวดน้ำให้กับคนที่มีพระคุณ คนที่รักและการกรวดน้ำให้ศัตรู เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศล ให้ศัตรูกลับกลายเป็นมิตร ดลจิตใจให้กลับมาดีต่อกัน ไม่คิดทำร้ายร้างกันอีก

ในบางครั้งศัตรูของมนุษย์อาจมาในรูปแบบของวิญญาณที่ตามจองเวรตามอาฆาต วิญญาณร่อนเร่ วิญญาณพเนจร เปรต อสูรกาย ยม ยักษ์ ภูตผีปีศาจ ผีสางนางไม้ เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า สรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร สงสารวัฏ  ฉะนั้นแล้วการนำบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร จะเลือก บทสวดอุทิศส่วนกุศลแบบโบราณ บทสวดอุทิศส่วนกุศลแบบแผ่เมตตา บทสวดอุทิศส่วนกุศลแบบย่อ หรือการกล่าวคำอธิฐานจิตในลักษณะของการอุทิศบุญให้แบบเฉพาะเจาะจงแต่เพียงผู้เดียว บทกรวดน้ำนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ สามารถแผ่อานิสงส์กระแสผลบุญได้กว้างในทุกๆภพภูมิ

แม้เพียงบุญกุศลที่ทำนั้นอาจจะเล็กน้อย หรือการสละทรัพย์เพียงไม่มาก หรือไม่ได้สละทรัพย์สินใดๆเลย เช่น การใส่บาตร การหยอดตู้บริจาค การสวดมนต์ไหว้พระ การนั่งสมาธิเจริญในพระกรรมฐาน การถวายสังฆทาน ตลอดจนการถวายสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสถานศึกษาและต่อสถานพยาบาล การร่วมทำบุญโลงศพ การร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือ และการทำบุญตามหลัก บุญกิริยาวัตถุทั้ง 10 ประการ อย่าง การช่วยเหลือสังคมรอบๆข้าง การยอมรับและการยินดีในการทำความดีหรือการทำบุญของผู้อื่น โดยการกล่าวคำว่า “สาธุ” แบบตั้งใจนั้นเอง เป็นการได้เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมทำบุญกับเรา ตลอดจนการฟังธรรมคำสั่งสอนและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินั้น

การกรวดน้ำในงานแต่งงาน
การกรวดน้ำในงานแต่งงาน

ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้กระทำต้องกระทำด้วยความตั้งใจ ตั้งใจมั่น ใช้ความเพียรพยายาม มีความปรารถนาที่ดี ทำให้กุศลผลบุญของภาพกรวดน้ำ การส่งกระแสบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมีอานุภาพอย่างน่าอัศจรรย์ สามารถเปลี่ยนแปลงและพลิกชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดี หรือจากเหตุการณ์ที่ต้องประสบพบเจอหนักๆให้บรรเทาหรือทุเลาลงไปได้จนน่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก ดั่งเช่นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ และท่านพระอาจารย์หลวงปู่ชา สุภทฺโท นำมาถ่ายทอดและอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มากมาย คือ

“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ วิญญูชนรู้ได้เฉพาะตัว”

ไม่ต้องเชื่อคำพูดจากบุคคลอื่นที่คอยบอกกล่าว แต่ให้เชื่อในการทำบุญกุศลและการอุทิศบุญตามแนวทางที่องค์พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงตรัสรู้และอบรมสั่งสอนตามหลักคำสอนพระธรรมที่ได้เป็นสักขีพยาน

แหล่งอ้างอิง :

วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. (2549).สวดมนต์ฉบับอุบาสิกา. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์.
หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน. ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม และบทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า – เย็น วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี. : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์
ไพโรจน์ ชื่นอารมณ์. (2564).คติธรรม…นำสุข. มิตรประชา ทอ.01 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร : ชินอักษรการพิมพ์.
https://www.sanook.com/horoscope/218049/
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=44532
https://www.facebook.com/notes/355266519055168/
https://varitymeeinfo.blogspot.com/2016/05/blog-post_1.html
http://www.kanlayanatam.com/sara/sara41.htm
http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=1989


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top