นิติบุคคลที่ไม่ต้องจัดทําบัญชี

[Total: 1    Average: 1/5]

กฎกระทรวง
ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๔๔

——————————————————————————-

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ และรายได้ ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(๑) ทุนห้าล้านบาท
(๒) สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท
(๓) รายได้รวมสามสิบล้านบาท

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

(Visited 528 times, 2 visits today)

Related posts:

เคล็ดลับสำหรับผู้มีทุนน้อย แต่อยากหารายได้เสริม
เลือกวิธี ที่เหมาะกับตัวเอง การออม
บทบาททางการตลาดในการกระจายสินค้า
เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างมืออาชีพ
สุดยอดวิธีเก็บกวาดโต๊ะทำงาน ให้เนี๊ยบนิ้ง
ข้อดีของการจ้างพนักงานบัญชี...ช่วยจัดการเรื่องการเงินแทนเจ้าของกิจการ
เงินได้ที่จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง?
เรียนรู้วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีเพื่อให้ทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
เวิร์คโปรเซส บัญชี
วิธีจัดการปัญหาภายในบ้านด้วยตัวเราเอง
การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการบันทึกในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท
ห้ามกินน้ำมะพร้าวตอนมีประจำเดือน จริงหรือไม่ มาหาคำตอบกันค่ะ
กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด

ใส่ความเห็น