นิติบุคคลที่ไม่ต้องจัดทําบัญชี

[Total: 0    Average: 0/5]

กฎกระทรวง
ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๔๔

——————————————————————————-

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ และรายได้ ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(๑) ทุนห้าล้านบาท
(๒) สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท
(๓) รายได้รวมสามสิบล้านบาท

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

(Visited 68 times, 1 visits today)

Related posts:

Express Recipes: How to make Creamy Papaya Raita
ใครบ้างที่ต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชี?
การทำการตลาดด้วยการใช้บทความ
After Effects Guru: Tracking and Stabilizing Footage
การออมแบบการลงทุน
ปรับแต่งหน้าจอ Notifications บน iPhone และ iPad ของเราได้เอง
หมายเรียกผู้ต้องหา ไม่ได้ยื่นงบการเงิน
ทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี
ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีชุดเดียวของระบบธุรกิจ SME
การบันทึกบัญชี สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำเป็นประจำ
เคล็ดลับการออมเงินเก่ง
เลือกพนักงานบัญชีอย่างไร ...ให้ดูน่าไว้ใจและน่าเชื่อถือ?
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของธุรกิจ
หลักการจัดระบบบัญชีให้เป็นสากล เพื่อก้าวไปสู่ระดับ AEC
วิธีเลือกเสื้อยืดใส่แล้วให้ดูเท่สำหรับผู้ชาย

ใส่ความเห็น