Click to rate this post!
[Total: 362 Average: 5]

อาชีพ

อาชีพ หมายถึง การทำงานต่าง ๆที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมเพื่อรับค่าตอบแทน หรือรายได้ที่นำไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยการใช้ แรงงาน ทักษะ ความรู้ วิธีการต่าง ๆของผู้ประกอบอาชีพ สามารถแบ่งได้2ลักษณะคือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง


บทความแนะนำ : -------------------------

อาชีพ
อาชีพ

ความสำคัญของการประกอบอาชีพ

 1. 1. ทำให้มีรายได้ประจำเลี้ยงตนเองและครอบครัว
 2. 2. ทำให้มีโอกาสใช้ความรู้แลละความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
 3. 3. มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองหรือวงศ์ตระกูล ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
 4. 4. ทำให้มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เคารพของผู้อื่น

อาชีพรับจ้าง

อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพที่ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ และมีการตกลงว่าจ้างกันทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน อาชีพรับจ้างโดยทั่วไปนั้นมีลักษณะ เป็นการรับจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งอาชีพรับจ้างจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

1.กลุ่มอาชีพรับจ้างที่มีฝีมือ

คือกลุ่มผู้ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะในการประกอบอาชีพ ยกตัวอย่างเช่น

   1. 1.อาชีพรับราชการ – เป็นกลุ่มที่ทำงานเพื่อประชาชน ข้าราชการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนซึ่งมาจากภาษีที่รัฐบาสเก็บจากประชาชน มีระยะเวลาในการทำงานที่แน่นอน คือทำงานวัน จันทร์ – ศุกร์ และเริ่มทำงานเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือ 08.30 – 16.30 น. 
   2. 2.อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  – รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 พนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนซึ่งจะมาจากงบประมาณรายได้ของแผ่นดิน พนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นจะมีการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเหมือนพนักงานราชการ มีความมั่นคงค่อนข้างสูง และสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน เมือครบอายุเกษียรแล้วจะได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญด้วย
   3. 3.พนักงานบริษัท  – เป็นอาชีพที่ปฏิบัติงานภายใต้บริษัทที่ตนเองสังกัดอยู่ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างที่มาจากกำไรในการประกอบการของบริษัทนั้นๆ ในบางแห่งจะมีการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์เพื่อดูความสามารถและทัศนะคติของผู้สมัคร พนักงานบริษัทนั้นมีโอกาสจะได้เลื่อนตำแหน่งงานและขั้นเงินเดือน และสวัสดิการพนักงานในบริษัทแต่ละแห่งนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไป

2.กลุ่มอาชีพรับจ้างที่ไม่ใช้ทักษะ

เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะ หรือความรู้เฉพาะเป็นส่วนใหญ่ แต่จะทดแทนด้วยกายใช้แรงงานเป็นหลัก

อาชีพอิสระ

อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ประกอบการด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่ม โดยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะทาง การฝึกอบอบรมพอสมควร เป็นอาชีพที่ดำเนินการได้เอง ลงทุนน้อย โดยใช้ความคิดและกำลังกายค่อนข้างมาก ซึ่งลักษณะของอาชีพอิสระก็จะมีดังนี้

 1. 1.การบริกหารงานเป็นอิสระ
 2. 2.เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงมือกระทำเองในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
 3. 3.มีผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานโดยอาจได้ค่าจ้างแป็นรายชิ้น

ประเภทของอาชีพอิสระแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1. 1.งานประเภทให้บริการ – คืองานที่จะไม่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์วางขาย แต่จะดำเนินการโดยการบริการต่างๆให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นงานที่ต้องสร้างความประทับใจเพื่อให้กลุ่มลูกค้ามาใช้บริการของเราตลอด ยกตัวอย่างเช่น ร้านนวด ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย เป็นต้น
 2. 2.งานประเภทค้าขาย –  เป็นอาชีพที่เริ่มต้นได้ง่าย และหวังกำไรได้จากการลงทุนซื้อสินค้ามาขายหรือผลิตเองแล้วขายให้แก่ลูกค้า และในยุคสมัยปัจจุบันการค้าขายก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน เนื่องจากสามารถขายของได้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่างๆได้แล้ว
 3. 3.งานประเภทรับจ้าง – เป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือถ้าต้องมีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมาก แต่จำเป็นต้องใช้ความสามารถอย่างมากในการดำเนินงาน เช่น รับจ้างถ่ายรูป รับจ้างทำของประดิษฐ์ รับซ่อมรถ เป็นต้น

งานเงินเดือนสูง

 1. กลุ่มอาชีพต่างๆที่มีโอการได้รายได้ต่อเดือนสูงนั้น มีดังนี้
 2. 1.งานบริการการเฉพาะทาง
 3.  2.งานอีคอมเมิร์ซ
 4. 3.งานไอที่
 5. 4.งานโทรคมนาคม
 6. 5.งานวิทยาศาสตร์/งาน Lab/งานวิจัยและพัฒนา
 7. 6.งานประกันกันภัย
 8. 7.งานบริการด้านการแพทย์
 9. 8.งานสังหาริมทรัพย์
 10. 9.งานการตลาด/งาน PR
 11. 10.งานวิศวกรรม

นักบัญชี

oyd
oyd

ข้อดีของการเรียนบัญชี

การเลือกเรียนบัญชีนั้น หลายคนอาจจะมองว่าเป็นหนึ่งในคณะที่เครียดมาก ต้องจำเยอะ เข้าใจยาก แต่ว่าการเรียนบัญชีนั้นหากเรียนจบไปได้แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีข้อดีมากมาย ดังต่อไปนี้

 1. 1.มีงานรองรับแน่นอน – ในตลาดแรงงานนั้นอาชีพนักบัญชีถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่ไม่ค่อยตกงาน หรือหางานได้ยาก เนี่ยจากทุกๆองค์กรทุกๆบริษัทนั้น ต้องการนักบัญชีที่เก่ง มีความสามารถมากเข้ามาทำบัญชีให้กับองค์กรณืของตนกันอยู่แล้ว ซึ่งในบางกรณีก็จะมีการจองตัวนักศึกษาตั้งแต่ยังเรียนไม่จบแล้วด้วย
 2. 2.เงินเดือนสูงขึ้นตามประสบการณ์การทำงาน – นักบัญชีเป็นอาชีที่มีค่าตอบแทนสูง เนื่องจากการขาดแคลนในอาชีพนี้ยิ่งหากคุณมีประสบการณ์ในการทำงานมาก ก็จะได้รับค่าตอบที่ที่สูงขึ้นไปอีก
 3. 3.จะทำงานเป็นองค์กรหรือฟรีเลนซ์ – งานบัญชีนั้นนอกจากจะเป็นพนักงานบริษัททำงานนั่งโต๊ะในองค์กรแล้ว ก็ยังมีบางอาชีพในสายงานนี้ที่สามารถเลือกรับงานเองเป็นฟรีแลนซ์ได้ หากคุณมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากพอ ซึ่งในบางกรณีหากคุณรับงานภายนอกประเทศได้ก็จะได้รายได้สูงขึ้นหลายเท่าตัวด้วย
 4. 4.ทำที่ไหนก็ได้ – นักบัญชีเป็น 1 ใน 8 อาชีพที่มีข้อตกลงให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารภาษาอื่นๆเป็นอย่างดี ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น
 5. 5.ไม่มีใครแย่งงานได้ – อาชีพนักบัญชี และ ผู้สอบบัญชี เป็นอาชีพที่ต้องผ่านการเรียนและสอบใบประกอบวิชาชีพ และมีกฎหมายว่าจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจึงจะสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ จึงถือเป็นอาชีพที่เฉพาะทางอาชีพหนึ่ง

การบัญชี

นักเศรฐศาสตร์แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ จุลเศษฐศาสตร์ และมหาเศรษฐศาสตร์ ในทางการบัญชีก็เช่นกัน สามารถแบ่งย่อยได้ 2 ส่วน คือ 1.การบัญชีส่วนย่อย และ2.การบัญชีของส่วนรวม

            การบัญชีส่วนย่อย หมายถึง ระบบบัญชีที่จัดทำขั้นเพื่อบันทึกรวบรวม วิ เคราะห์ และตีความตามข้อมูลเกี่ยวข้องของระบบเศรษฐกิจของชาติเป็นส่วนรวม

            การบัญชีส่วนย่อย หมายถึง ระบบการบัญชีที่จัดวางไว้เพื่อบันทึกรวบรวม วิเคราะห์และตีความข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของแต่ละหน่วยธุรกิจหรือแต่ละบุคคล สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท คือ

 1. 1. การบัญชีเพื่อการคำนวณกำไรขาดทุน คือ การบัญชีที่จัดวางขึ้นเพื่อใช้ในกิจการอุคสหกรรม พาณิชยกรรม และกิจการให้บริการต่าง ๆ
 2. 2. การบัญชีที่มิใช่เพื่อแสวงหากำไรขาดทุน คือ การบัญชีที่จัดวางขึ้นเพื่อใช้นสถาบันที่จัดตั้งเพื่อส่วนรวมโดยไม่แสวงหาผลกำไร เช่น บัญชีรัฐบาล บัญชีส่วนบุคคลและสถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น

หน้าที่ของนักบัญชี

วิชาชีพบัญชี เป็นวสิชาชีพเฉพาะเช่นเดียวกับวิชาชีพทางการแพทย์ วิศวกรรม กฎหมาย และวิชาชีพอื่นในแขนงอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้น ทผู้ที่ได้การฝึกหัดด้านการบัญชีมาเป็นอย่างดี สามาถเลือกทำงานในแขนงใหญ่ ๆ ได้ 3 แขนง คือ 1.การบัญชีธุรกิจ (Private Account) 2.การบัญชีวิชาชีพ (Public Account) และ 3.การบัญชีรัฐบาล (Governmental Account)

            การบัญชีธุรกิจ (Private Account)

หน้าที่ในงานบัญชีของธุรกิจ

นักบัญชีเข้าไปทํางานบัญชีของธุรกิจโดยรับตําแหน่งเป็นเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ได้รับผล ตอบแทนในรูปเงินเดือน กิจการที่ว่าจ้างนักบัญชีเหล่านี้มีตั้งแต่กิจการภายในครอบครัวขนาดเล็ก จนถึงกิจการขนาดใหญ่จัดตั้งเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน ที่มีพนักงานประจําทํางานในบริษัทเป็น หมื่นคนหรือกิจการที่ตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งหวังหากําไร ตําแหน่งงานที่เข้าไปทําในธุรกิจเหล่านี้อาจเป็น ผู้อํานวยการบัญชี (Controller) สมุห์บัญชี (Chief Accountant) รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน (Financial Vice President) ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน (Internal Auditor) ผู้อํานวยการฝ่ายงบ ประมาณ (Budget Director) และพนักงานบัญชี (Accountant) ลักษณะงานที่ทําได้แก่ การบันทึก รายการทางการบัญชีทั่วไป การจัดทําระบบบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชีต้นทุน การบัญชีภาษีอากร การตรวจสอบภายใน ตลอดจนการจัดทํางบประมาณของกิจการ เป็นต้น

            การบัญชีวิชาชีพ (Public Account)

การทําหน้าที่ในงานวิชาชีพบัญชี

นักบัญชีประเภทนี้ทํางานเป็นอิสระ ไม่เป็นลูกจ้างใคร ให้บริการรับทําบัญชีให้แก่ ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยรับจ้างเป็นส่วนตัวหรือจัดทําในรูปสํานักงานบัญชี ผล ตอบแทนที่นักบัญชีชนิดนี้ได้รับเป็นค่าบริการในวิชาชีพ (Professional Fees) เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น เช่น แพทย์ ทนายความ สถาปนิก ในรูปของค่าตอบแทนจากการให้บริการ บริการที่ให้ได้แก่ การจัดทํา บัญชี การทํารายงานการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล ให้คําปรึกษาทางด้านการภาษีอากร การจัดวาง ระบบบัญชี การจัดทําบัญชีต้นทุน การทํางบประมาณ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางด้านบริหารงานและ ด้านแรงงานด้วย ลูกค้าที่มาใช้บริการทางด้านบัญชี ได้แก่ บุคคลธรรมดา กิจการขนาดเล็กที่เป็นของ บุคคลคนเดียว

แต่งานสําคัญที่ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้ทําคือ งานตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี ภายนอก เรียกว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งในอเมริกาและประเทศไทยเรียกว่า CPA (CertifiedPublic Accountant) ในประเทศอังกฤษ เรียกว่า Chartered Accountant ทั้งนี้ผู้ที่อย สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ต้องมีคุณสมบัติค (พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี) และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ลูกค้าที่มาใช้ ทางด้านบัญชี ได้แก่ กิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานรัฐบาล ในน ประเทศ นักบัญชีเหล่านี้อาจทํางานร่วมกับนักกฎหมาย โดยจัดตั้งสํานักงานทนายความและการบัญชี เป็นต้น

            การบัญชีรัฐบาล (Governmental Account)

หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องมีรายได้ คือ เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลและ หรือจากการกู้ยืมจากต่างประเทศ ตลอดจนเงินรายได้อันเกิดจากการขายสินค้าและบริการ เพื่อ มาพัฒนาหน่วยงานของตน กรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานดังกล่าวก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบในงาน ด้านบัญชี นักบัญชีที่ทําหน้าที่ในงานบัญชีของรัฐบาลมีฐานะเป็นข้าราชการประจําของหน่วยราชการ นั้น ๆ และถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็มีฐานะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลตอบแทนที่ได้รับคือ เงินเดือนหรือค่าจ้าง ตําแหน่งงานมีตั้งแต่อธิบดีกรม เช่น อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการกอง เช่น ผู้อํานวยการกองระบบ ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้างาน นักวิชาการบัญชี ลักษณะงานที่ทําคือดูแลรับผิดชอบในการบันทึกรายการทางการบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ส่วนใหญ่ เป็นการบันทึกรายการทางการบัญชีในลักษณะที่มิได้มุ่งแสวงหากําไร การบัญชีของส่วนราชการ มีความแตกต่างไปจากการบัญชีของธุรกิจเอกชน เพราะต้องจัดทําตามระบบที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการวางระบบบัญชีและออกระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด คือ กองระบบ กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง

คุณสมบัติของนักบัญชี

 • นักบัญชีต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี เพราะนักบัญชีเป็นผู้ที่รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ตลอดเวลา จึงไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาเปิดเผย
 • มีความละเอียดรอบคอบ นักบัญชีจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชีอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานบัญชี พัฒนางานของนักบัญชีให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นักบัญชีต้องนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

นักบัญชี

นักบัญชีนั้น จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เรียนจบมาทางสายงานบัญชี และในปัจจุบันนั้น อาชีพของนักบัญชีก็หลายประเภท และยังแตกแขนงออกไปหลายๆอย่าง ดังนี้

ประเภทของงานบัญชี

 1. 1.งานบัญชีของธุรกิจ – คืองานบัญชีที่รับทำให้แก่บริษัทเอกชนทั่วๆไป
 2. 2.งานบัญชีสาธารณะ – คืองานบัญชีอิสระ ที่ผู้รับทำบัญชีรับบริการโดยไม่ได้สังกัดบริษัทใดๆ
 3. 3.งานบัญชีของรัฐบาล – คืองานบัญชีที่ทำหน่วยงานให้รัฐบาล โดยนักบัญชีคนนั้นจะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการประจำหน่วยงานนั้นด้วย
 4. ตัวอย่างอาชีพที่ของนักบัญชีทีนักบัญชีนิยมทำกัน มีดังนี้

1.นักบัญชี – ผู้ทำบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ฯ เป็นผู้ที่มีหน้าที่รวบรวมเอกสาร บันทึก และจัดทำรายงานการเงินและงบต่างๆ ตรวจสอบดูแลเอกสารทางบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

เงินเดือนเฉลี่ย : เด็กจบใหม่            = 150,00 – 25,000

                      มีประสบการณ์      = 28,000 – 90,000

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษี – อาชีพนี้มีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆในด้านภาษีโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะต้องจ่ายภาษี และการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท

เงินเดือนเฉลี่ย : เด็กจบใหม่             = 18,000 – 25,000

                      มีประสบการณ์      = 30,000 – 50,000

3.ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ –  เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร กระบวนการการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทต่างๆเพื่อรับรองว่าบริษัทนั้นทำถูกต้องหรือไม่

เงินเดือนเฉลี่ย : เด็กจบใหม่             = 20,000 – 28,000

                      มีประสบการณ์      = 30,000 – 60,000

4.ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี – เป็นอาชีพที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำด้านบัญชีการเงิน ซึ่งอาจรวมไปถึงการวางแผนการเงินและวางระบบของบริษัท ซึ่งเป็นได้ทั้งอาชีพอิสระและทำงานภายใต้องค์กร เป็นหนึ่งในสายงานที่มีรายได้สูงแต่ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีด้วย

เงินเดือนเฉลี่ย : เด็กจบใหม่             = 18,000 – 25,0000

                      มีประสบการณ์      = 30,000 – 50,0000

5.ประกอบธุรกิจส่วนตัว – ผู้ที่เรียนจบสายบัญชีมานั้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ เนื่องจากมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการรายได้ต่างๆเป็นอย่างดี โดยผู้ที่หันมาประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นอาจเก็บเกี่ยวความรู้ และมีประสบการณ์ทำงานมานาน ทำให้มีทักษะในการประกอบธุรกิจอยู่พอสมควร

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 1. 1.มีความซื่อสัตย์สุจริต
 2. 2.มีความเที่ยงธรรม
 3. 3.มีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาชีพและ มีความระมัดระวังรอบคอบ
 4. 4.การรักษาความลับ
 5. 5.ปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
 6. 6.มีความโปร่งใส
 7. 7.มีความเป็นอิสระ
 8. 8.พึงปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ

คณะบัญชี

คณะบัญชี จุฬา

การเตรียมตัวเข้า  ต้องมีคะแนน PAT1 60% , GAT 40%  และเกรดเฉลี่ย 3.00ขึ้นไป

เว็บรับสมัคร : http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS3.html

คณะบัญชี มธ.

การเตรียมตัวเข้า  ต้องมีคะแนน วิชาสามัญคณิต1 40% , ภาษาอังกฤษ 40% , ภาษาไทย 10% , สังคม 10% และมีคะแนนขั้นต่ำคือ 30 คะแนน (หากคะแนนต่ำกว่า 30แม่แต่วิชาเดียวจะถูกตัดสิทธิ์) และคะแนนรวมเมื่อคำนวณต้องได้ขั้นต่ำ 50 คะแนน

วิธีคำนวณคะแนน : คณิต1 × 0.4 , อังกฤษ × 0.4 , ไทย × 0.1, สังคม × 0.1

เว็บรับสมัคร : https://www.tbs.tu.ac.th/admissions/undergraduate-thai/

คณะบัญชี มก

การเตรียมตัวเข้า  ต้องมี GAT ขั้นต่ำ 90 , PAT1 ขั้นต่ำ60 และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (หากเป็นเกษตรศรีราชาใช้เกรด 2.75)

เว็บรับสมัคร : https://admission.ku.ac.th/

มหาลัยที่มีคณะบัญชี

 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์
 • คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 • คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยทองสุข
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยนครราชสีมา
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการจัดการบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • วิทยาลัยการศึกษา สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยธาตุพนม สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • วิทยาลัยนาหว้า สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สำนักวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สำนักวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • สำนักวิชาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • สำนักวิชาบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป บัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร
 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา
 • วิทยาเขตแพร่ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 •  
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาระบบสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี
 • คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • คณะบัญชี สาขาการบัญชี วิทยาลัยสันตพล
 • คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 • คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาSOFTWARE DEVELOPMENT จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินเชิงปริมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการผู้ประกอบการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาผู้ประกอบการสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิศวกรรมการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เรียนบัญชีออนไลน์

1.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วัตถุประสงค์ของคณะ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของไทย ให้มีคุณภาพในระดับสากล ฉะนั้นในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษาจึงมุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านบัญชีที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่ตลาดวิชาชีพบัญชี รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในศาสตร์ของการบัญชี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. 1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้จริง รวมถึงมีความรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
 2. 2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 3. 3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการบัญชีให้ทันสมัยและเป็นสากล สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
 4. 4 พัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์วิชาชีพบัญชี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการสอนและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 5. 5 มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

            -หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1 ปพ.1:4 ใบ รบ.) จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่าย (1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

**ต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ**

สมัคผ่านเว็บ –  https://www.utcc.ac.th/admission/

เว็บไซต์ของคณะ / แหล่งอ้างอิง : https://accountancy.utcc.ac.th/

โลกอนาคต

ธุรกิจที่คาดว่าจะน่าลงทุนในอนาคต

 1. 1.ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ – ในอนาคตผู้สูงอายุนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีผู้สูงอายุบางคนที่ยังมีความสามารถ หรือทักษะในการดำเนินงานบางอย่างอยู่ ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจึงอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกนึง
 2. 2.ธุรกิจสุขภาพบำบัด – ในปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้ความสำคัญของธุรกิจสุขภาพบำบัดนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการตามขึ้นไปด้วย
 3. 3.ธุรกิจบริการด้วยหุ่นยนต์ – ในปัจจุบันนั้น เราเริ่มเห็นแล้วว่าองค์กรบางองค์กรได้มีการนำเอาหุ่นยนต์หรือ AI เข้ามาช่วยในการทำงานกันมากแล้ว ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ธุรกิจประเภทนี้ยังมีช่องทางต่อยอดให้ให้ประสบความสำเร็จได้อีกมากมายหลายทาง
 4. 4.ธุรกิจเดริเวอรี่ – ในอนาคตข้างหน้าผู้คนอาจจะใช้ชีวิตกันในแบบออนไลน์เต็มตัว โดยการทำงานแบบไม่จำเป็นที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปที่ทำงานเลย เพราะธุรกิจเดริเวอรี่นั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายแล้วในปัจจุบัน ยิ่งในสภาวะที่ทั้งโลกต้องเจอกับโรคระบาดเช่นนี้ ทำให้ผู้คนเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจประเภทนี้มากยิ่งขึ้น
 5. 5.ธุรกิจที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม – เนื่องจากทุกวันนี้สภาพอากาศทั่วโลกนั้นมีความแปรปรวนมาก ทำให้ผู้คนบนโลกตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมจึงมีโอกาสจะโตเป็นอย่างมากในอนาคต

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2021 โดย Administrator

(Visited 219 times, 3 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *