ตรวจสอบบัญชีธนาคาร 200 ครั้ง [เกิน] เช็ค ตรวจสอบการโอนเงิน ตรวจสอบเงิน

ตรวจสอบบัญชีธนาคาร
Click to rate this post!
[Total: 6350 Average: 5]

ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ กำหนดให้ ธนาคารต้องส่ง รายงานทางการเงินของเราให้กับกรมสรรพากร ตามเงื่อนไข

ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร
ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร

เรามาดูและทำความเข้าใจกันว่า เราเข้าข่ายหรือไม่ และหากเข้าข่าย ต้องจัดการอย่างไรบ้าง  เพราะการรายงานข้อมูลการฝากหรือรับโอนเงินในครั้งแรกซึ่งต้องรายงานภายในวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กฎหมายนี้ได้กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มี “ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ”

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ คืออะไร

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ (หรือที่สื่อเรียกกันว่า กฎหมายอีเพย์เมนต์) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงิน (เช่น ธนาคาร) รวมถึงผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น mPAY, TrueMoney)

ธนาคารส่งเอกสารสรรพากร
ธนาคารส่งเอกสารสรรพากร

สรรพากรตรวจสอบบัญชีธนาคารตั้ง 2562 และเริ่มบังคับใช้แล้ว สาเหตุเพื่อต้องการเช็คภาษี ของผู้ที่อยู่นอกระบบไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบการยื่นภาษี บัญชีธนาคาร การโอนเงิน รายการเดินบัญชี การรับโอน การโอนเงินเข้าบัญชี ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการที่กรมสรรพากรต้องการดูยอดเงินในบัญชีของประชาชนแต่ต้องการที่จะจัดเก็บภาษีให้เท่าเทียมกัน จากคนที่ไม่ยอมเสียภาษีอย่างถูกต้อง โดนผ่านการตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หรือบางครั้งท่านอาจมีเงินเข้าบัญชี เงินเข้าบัญชีไม่ทราบที่มา ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ทำให้สรรพากรต้องมีการเช็คอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ โอนเงิน

ธนาคารส่งเอกสารสรรพากร
ธนาคารส่งเอกสารสรรพากร

เงื่อนไขการนับฝากหรือรับโอน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 1. จำนวนรายการเงินเข้าทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดรวมของธุรกรรม ฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
  • ข้อนี้ จะต้องเข้าทั้ง 2 เงื่อนไขเท่านั้นจึงจะต้องรายงานข้อมูลทางการเงิน และ รายละเอียดการโอนเงิน ให้กรมสรรพากร
 2. รายการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้ง ขึ้นไป
  • ข้อนี้ ไม่สนจำนวนเงินที่เข้ามา แต่หากมีรายการทุกธนาคารที่มีชื่อเรา เคลื่อนไหวเข้าเกิน 3,000 ครั้งต่อปี จะต้องรายงานข้อมูลทางการเงิน รายละเอียดการโอนเงิน ให้กรมสรรพากร

นับการฝากหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชี ให้นับจำนวนครั้ง และจำนวนเงินทุกครั้ง ที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน เช่น การโอนที่ธนาคาร หรือสถาบันการฝากหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งกระทำผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ภาพรหัสคิวอาร์ หรือวิธีการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่นการโอนจากแอพพิเคชั่น

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป สถาบันจะส่งข้อมูลบัญชีที่เข้าเงื่อนไขให้กับกรมสรรพากร โดยการนับธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงิน ทางธนาคารนับธุรกรรมแบบปีต่อปีตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี สำหรับในปี 2564 นี้ จะต้องส่งข้อมูลบัญชี (ของเดือน ม.ค.-ธ.ค. 63) ให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564

สรรพากรตรวจสอบบัญชีธนาคาร
สรรพากรตรวจสอบบัญชีธนาคาร

ผู้มีหน้าที่รายงานบัญชีธนาคาร

 1. สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
 2. สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย ระบบการชำระเงิน เช่น สถาบัน การเงิน และ Payment Gateway

ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร ดังนี้ 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน ธนาคารส่งข้อมูลอะไรให้สรรพากร ?

 1. เลขประจำตัวประชาชน
  • เลขที่หนังสือเดินทาง
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. ชื่อและชื่อสกุลของ
  • บุคคลธรรมดา
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • คณะบุคคลที่มิใช่
  • นิติบุคคล หรือชื่อนิติบุคคล
 3. จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน (ม.ค. ถึง ธ.ค.)
 4. จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน (ม.ค. ถึง ธ.ค.)
 5. เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน

ในกรณีที่การฝากหรือรับโอนเงินตามวรรคหนึ่งเป็นการฝากหรือรับโอนเงินด้วยเงินตรา ต่างประเทศ ให้คำนวณค่าหรือราคาของเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ย  ณ วันสิ้นปีที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ก่อนรายงานข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูล

โอนเงินเกิน 200 ครั้ง
โอนเงินเกิน 200 ครั้ง

ข้อมูลที่ถูกส่งจะถูกเก็บในระบบฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ซึ่งมีระบบความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศในระดับมาตรฐานสาก เจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เป็นการทั่วไป ประกอบกับได้มีการเพิ่มบทลงโทษแก่เจ้าพนักงานหากเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีด้วยแล้ว

กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เสียภาษีโดยเป็นการเสนอ แก้ไขกฎหมายให้รองรับธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งช่วยขยาย ฐานภาษี โดยนำผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าสู่ระบบภาษี และผู้ที่อยู่ในระบบภาษีแล้วแต่ยังแสดงรายได้ไม่ ครบถ้วนให้แสดงรายได้ให้ครบถ้วน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเก็บภาษีจากผู้ค้าออนไลน์ หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด

สรรพากร
สรรพากร
การโอนเงิน
โอนเงิน
โอนเงิน
ตรวจสอบการยื่นภาษี

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 21 กรกฎาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top