ทำไมถึงต้องมีการจัดเก็บภาษีอากร?

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_166289762

เนื่องจากสาเหตุในการจัดเก็บภาษีมีหลายประการ จึงสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการหารายได้ รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องหารายได้เพื่อใช้ในกิจการด้านต่างๆ ซึ่งกิจการที่ว่า เป็นกิจการเพื่อส่วนรวม เช่น การใช้จ่ายด้านความมั่นคง ด้านการศึกษา หรือ การสร้างถนน  เป็นต้น

2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่รัฐบาลจะนำเงินระบบภาษีอากรมากระตุ้นการเจริญเติบโต เช่น การลดอัตราภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน หรือ การยกเว้นการจัดเก็บภาษีของธุรกิจเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคของประชาชน ซึ่งรัฐบาลจะนำระบบการจัดเก็บภาษีมาควบคุมการบริโภคของประชาชน เช่น การเรียกเก็บภาษีจากสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยที่ไม่มีความจะเป็นต่อการครองชีพให้มีมีราคาแพง เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเงินฟุ่มเฟือยมากเกินไป เป็นต้น

4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ปกติ รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ เช่น การกระตุ้นการจ้างงานในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำ หรือ การป้องกันภาวะเงินเฟ้อด้วยมาตรการทางภาษี เป็นต้น

5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการกระจายความมั่งคั่งของกลุ่มคนรวยไปสู่คนยากจน เป็นการลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มให้น้อยลง เนื่องจากหลักการจัดเก็บภาษีนั้น คนรวยจะต้องรับภาระภาษีมาก ส่วนคนยากจนจะต้องเสียภาษีน้อยหรืออาจไม่ต้องเสียเลย นับว่าเป็นการดึงเอารายได้จากคนรวยมาสู่คนยากจนทางอ้อมอีกวิธีหนึ่ง

6. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล เช่น เมื่อรัฐบาลต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการใหญ่ๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก รัฐบาลก็อาจจะใช้การจัดเก็บภาษีอากรบางชนิดให้มากขึ้นเพื่อนำเงินที่ได้มาทำโครงการให้ได้ตามนโยบายของรัฐ เป็นต้น

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts:

สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท
การออมเงินเริ่มแรกของเงินเดือน
ดีเดย์ 20 ตุลาคม 2558 กองทุนประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เก็บเงินสมทบเพิ่ม
กรรมการลาออก จากตำแหน่ง
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ พร้อมเปิดให้บริการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ทั่วประเทศแล้ว
การตลาดกับการเมือง
การออมเงินแบบแปลก ๆ ที่คุณเองควรลองดู
วัตถุประสงค์ของหลักในการจัดทำบัญชี
การตลาดแบบป่าล้อมเมือง
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี
บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามา แลกเงินเป็นเงิน เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ทำยังไงดี

ใส่ความเห็น