ถอด VAT 7% วิธีคิด ย้อนกลับ ราคาก่อน ภาษี

ถอดvat7
Click to rate this post!
[Total: 2149 Average: 5]

วิธีถอด vat

เรื่องน่ารู้..การถอด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากปราศจากเครื่องมือการคิดคำนวณแล้วหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะต้องมีขั้นตอนการคิดอย่างไร เพราภาษีนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเราแต่อย่างใด ฉะนั้นวันนี้พวกเรามาสละเวลาสักนิดเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องภาษีให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของเราเองกันเถอะ

ถอด Vat
ถอด Vat

ภาษีคืออะไร

ที่ได้ยินคำว่า “ภาษี” แท้จริงแล้วหมายถึงอะไรกันแน่ แล้วสำคัญมากน้อยขนาดไหน ไปดูกันเลย ภาษี (Tax) คือ สิ่งที่ถือเป็นภาระของประชาชนทุกคนที่จะต้องมีหน้าที่ในการนำส่งให้กับรัฐบาล ตามจำนวนที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ โดยถือเป็นการสนับสนุนรัฐรวมทั้งสนับสนุนกิจการของรัฐ ซึ่งประชาชนถือเป็นบุคคลที่มีหน้าที่เป็น “ผู้เสียภาษี” หรือจ่ายเงินให้รัฐจัดสรรประโยชน์นั้นเอง แล้วประชาชนหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนั้นได้อะไรกลับคืน ก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ทางตรงรวมทั้งทางอ้อมที่รัฐฯจะจัดสรรนโยบายขึ้นมาเพื่อจัดการบริหารประเทศหรือพัฒนาประเทศ

วิธีคิด vat 7

  1. คำนวน vat = ยอดก่อน vat * 0.07

 1. หายอด vat = ราคาก่อน vat * 7/100

วิธีคิด vat 7 เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขจะมีปุ่ม % สำหรับใช้ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์อยู่ ซึ่งสามารถใช้คำนวณ VAT ได้ง่ายขึ้น ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กดเลขราคาจริงของสินค้าและบริการนั้น ๆ
 2. กดปุ่มเครื่องหมายบวก (+)
 3. กดเลข 7 แล้วตามด้วยปุ่ม %
 4. กดปุ่มเท่ากับ (=)

เพียงเท่านี้เครื่องคิดเลขก็จะแสดงผลลัพธ์เป็นราคาแบบรวม VAT 7% เรียบร้อยแล้วออกมาทันที

วิธีคิด vat 7 ย้อนกลับ

วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. หายอดก่อน vat = ราคารวม vat * 100/107

  1. ถอด vat = ราคารวม vat – vat

  1. หายอดรวม vat = ยอดก่อน vat + vat

  1. หายอดรวม vat = ราคาก่อน vat * 107/100

 1. หายอดรวม vat = ราคาก่อน vat * 1.07

ทำไมต้องมีการเก็บภาษี

ใครหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องมีการเก็บภาษีด้วย แล้วภาษีนั้นสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง เราไปดูกันเลย กล่าวได้ว่าภาษีเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งหรือเป็นรายได้หลักของประเทศก็ว่าได้ เพราะทุก ๆ ย่างที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจะถูกหักไปเป็นภาษีทางอ้อม และจะต้องมีการเสียภาษีทางตรงประจำปี เพื่อนำภาษีจากประชาชนเพื่อไปพัฒนาประเทศของเรา โดยจะนำภาษีเหล่านี้ที่เก็บ ๆ ได้มาเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยรวมของคนในชาตินั้นเอง พูดอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพ ฉะนั้นเราจะมายกตัวอย่างการนำภาษีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดังนี้

 • เป็นกองทุนเพื่อจ่ายค่าเรียนให้ประชาชนที่รายได้น้อย
 • เพื่อเป็นส่วนช่วยค่ารักษาพยาบาลให้คนจ่ายได้ถูกลง
 • สร้างความมั่นคงของชาติ
 • เป็นรายได้ของข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชน

รายได้ที่ไม่ใช่การเก็บภาษีของรัฐ

ตัวอย่างข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการนำภาษีไปใช้จ่ายเพื่อประชาชนนั้นเอง แล้วถ้าไม่มีการเก็บภาษีรัฐบาลจะหารายได้จากช่องทางไหนได้อีกบ้าง รัฐฯ สามารถสร้างรายได้โดยไม่มีการเก็บภาษีหรือจะเรียกว่าเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวก็ว่าได้ เช่น มีการไฟฟ้า การประปา รวมทั้งมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง  ๆ ก็ถือเป็นการหารายได้อีกทางของภาครัฐเช่นกัน ตลอดจนรัฐเองก็มีการขอกู้เงินด้วยเช่นกัน หรือที่เรียกว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลนั้นเอง เป็นต้น

ความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเรียกว่า VAT ย่อมาจาก Value Added Tax ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นลักษณะของภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร โดยถือได้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นรายการหนึ่งของที่จะต้องเสียภาษีของประชาชนทั่วไปนั้นเอง ซึ่งจะมีการเรียกเก็บหรือจัดเก็บต่อเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น โดยจะเรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าหรือใช้จ่ายบริการซึ่งอยู่ภายในประเทศ หรือเมื่อมีการนำเข้าสินค้าภายในประเทศเกิดขึ้น

มูลค่าที่จัดเก็บเพิ่มจะคิดในอัตรา 7% จึงถูกเรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเรียกว่า VAT ทั้งนี้สำหรับอัตราการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ถูกคำนวณมาจาก = ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% + ภาษีท้องถิ่น 0.7% นั้นเอง

เมื่อมีการจัดเก็บขึ้นเมื่อไรก็ตาม จะต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% นี้นำส่งไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บเรื่องภาษีโดยตรงก็คือ “กรมสรรพากร”

วิธี การ ถอด vat

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จะคิดเมื่อมีได้มูลค่าสินค้าหรือบริการหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว

สูตร มูลค่าสินค้า / บริการ x อัตราภาษี = ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

ตัวอย่างเช่น 100 (มูลค่าสินค้า/ บริการ) x 7 (อัตราภาษี) = 107 (ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

หมายความว่า หากทำการขายสินค้าชนิดนั้นมูลค่าที่ลูกค้าจำต้องจ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 107 บาท คือ 100+7 บาท เพราะสินค้าจะต้องถูกนำส่วนที่เป็นภาษีส่วนต่างไปคำนวณเพื่อหา “ภาษีเงินได้” และผู้ขายหรือเจ้าของกิจการนั้น ๆ ที่ได้คิดภาษีจะต้องนำส่วนนี้เพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรในเดือนถัดไปด้วยนั้นเอง โดยเราจะเรียกภาษีที่เพิ่มขึ้นมาตอนขายว่า “ภาษีขาย”

เราจะสามารถหาสูตรคำนวณ VAT โดยใช้วิธีการแบ่งลักษณะการหา VAT ได้โดยหาราคาก่อน หรือหาราคาเฉพาะ VAT

 • กรณีหาราคาก่อน VAT สูตร ราคาก่อน VAT = ราคารวม VAT x 100/107
 • กรณีหาเฉพาะมูลค่า VAT สูตร มูลค่า VAT = ราคารวม VAT x 7/107

กิจการที่ต้องมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ไม่ใช่ทุกกิจการจะต้องเสียภาษีดังกล่าว โดยจะแบ่งกิจการที่จะต้องถูกหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% นี้ได้ 3 กิจการ ดังต่อไปนี้

 1. กิจการซึ่งถือเป็นการขายสินค้าที่อยู่ในประเทศ
 2. กิจการซึ่งถือเป็นการให้บริการที่อยู่ในประเทศ
 3. กิจการซึ่งถือเป็นผู้นำเข้าสินค้ามายังภายในประเทศ

กิจการที่จะต้องจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

ให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้านั้น ๆ ตั้งยอดไว้เลยว่าตนเองได้ขายสินค้าหรือได้ให้บริการมากกว่า หรือน้อยกว่า 1.8 ล้านบาท

 1. กิจการที่ต้องถูกบังคับจดทะเบียน VAT คือ กิจการที่ได้ขายสินค้าหรือบริการในประเทศโดยมียอดเกินมูลค่า 1.8 ล้านบาทขึ้นไปในระหว่างปี  หรือคิดเป็นยอกขายสินค้าหรือบริการที่เกิน 1.5 แสนบาทต่อเดือน ถือเป็นกิจการที่ถูกบังคับจดทะเบียน VAT
 2. กิจการที่ไม่ต้องถูกบังคับจดทะเบียน VAT คือ กิจการที่ได้ขายสินค้าหรือบริการในประเทศโดยมียอดไม่เกินมูลค่า 1.8 ล้านบาทในระหว่างปี ถือเป็นกิจการที่ไม่ต้องถูกบังคับจดทะเบียน VAT หรือเรียกได้ว่าเป็นกิจการขนาดย่อมนั้นเอง

ภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

หลักการคำนวณภาษีจำแบ่งเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งจะไม่เหมือนกัน อย่าได้สับสนหรือนำมาปนกัน เพราะมีหลักการหักเพื่อนำส่งไม่เหมือนกัน

วิธีคิด vat 7 ย้อนกลับ
วิธีคิด vat 7 ย้อนกลับ
ก่อน vat
ก่อน vat
ราคาก่อน vat
ราคาก่อน vat
หายอด ก่อนvat
หายอด ก่อนvat
วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่มคิดอย่างไร
วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่มคิดอย่างไร
วิธีคิด vat 7 ย้อนกลับ excel
วิธีคิด vat 7 ย้อนกลับ excel
ราคารวม vat
ราคารวม vat

สรุป

เรื่องการเสียภาษีถือเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนทุกคน ที่จะต้องมีการเสียภาษี สำหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องของผู้ประกอบการโดยตรงที่จะตระหนักก่อนว่าเราเป็นกิจการที่เข้าข่ายกิจการที่ต้องลดทะเบียน VAT หรือไม่ก่อน โดยคำนวณจากหลักเกณฑ์เรื่องรายได้ของยอกขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างปีเป็นหลักนั้นเอง หากไม่มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องก็จะทำให้กรมสรรพากรมีสิทธิเรียกเก็บภาษีได้ในภายหลังหรืออาจจะถูกค่าปรับก็เป็นได้ ทางที่ดีกิจการจะต้องมีการตระหนักเรื่องการเสียภาษีและรู้จักสูตรการคำนวณภาษีให้ได้

คำค้น : วิธี วิธี 7 วิธี การ  การ  การ  7 วิธี 7 เครื่องคิดเลข 7 โปรแกรม   ยังไง คิด  7  คิดยังไง  excel  7 คิดยังไง วิธี 3 วิธี และ service สูตร excel  สูตร  คิด ยอด  วิธี   7 ยังไง วิธี เครื่องคิดเลข สูตร วิธี การ  สูตร การ   7 excel 0.07  online  7 ออนไลน์ วิธี 7 เปอร์เซ็นต์  จากราคาเต็ม วิธี การ  7  สูตร  ใน สูตร  7 excel วิธี  7  เครื่องคิดเลข 3 วิธี จากราคาเต็ม วิธี ออก วิธีคิด  การ  ทํา อย่างไร คะ คือ วิธี 7% สูตร  7  7 เครื่องคิดเลข วิธี 7 ใน excel  หัก ณ ที่จ่าย  สินค้า  7 ทําอย่างไร วิธี ใน excel

 

 

 

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี

ทํานายความฝันเห็นงู 7 เลขเด็ด งูกัด เหลือมตัวใหญ่

ฝันเห็นงูเลขเด็ด ฝันเห็นงูใหญ่เลขเด็ด ฝันเห็นงูกัด ฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ฝันเห็นงู1ตัว ฝันเห็นงูตัวใหญ่ 1 ตัว ฝันเห็นงูเลื้อยมาหา ฝันเห็นงูหลายตัว เลขเด็ด
ปก การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ปฏิบัติอย่างไร

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ต้องปฏิบัติอย่างไร วิธีการวางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การบริหาร การเงิน ในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ควร ปฏิบัติ อย่างไร วิธี เก็บเงิน ธุรกิจส่วนตัว แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม เงินสด ในทาง ธุรกิจ คือ การวางแผนทางการเงินหมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไรบ้าง
ปก การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิจัย การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง วัตถุประสงค์การเรียนออนไลน์ โควิด การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ระบบ LMS ฟรี
อาชีพเสริม

10 อาชีพเสริม งาน ไม่ต้องลงทุน หารายได้ ทุกวัน

อาชีพเสริม หารายได้เสริม ข้อดีของการมีรายได้เสริม ข้อเสีย รายได้เสริมระหว่างเรียน หางานทำที่บ้าน ทำออนไลน์ ขายของออนไลน์ รับถ่ายภาพอิสระ รับทำบัญชี สอนออนไลน์ ธุรกิจทำเงิน รายได้ดี 10 อาชีพเสริม ทำได้เลยไม่ต้องลงทุน

Leave a Comment

Scroll to Top