ต่างชาติ จดทะเบียนบริษัท ชาวต่างชาติ ทำธุรกิจในไทย

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_165214277

เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นเป็นเรื่องภายในของบริษัท แต่หากว่าชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ถือว่าบริษัทนั้นเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งต้องดูว่าวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทว่าเข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการของคนต่างด้าวหรือไม่ กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนแต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 2. เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง หรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ 3. สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น (2) ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอกสารประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องแนบเอกสารของผู้ถือหุ้น เพียงแต่แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) รายละเอียดและขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทดูได้จากเว็บไซต์ของกรมฯ ที่หัวข้อ “บริการกรม” เลือก “การจดทะเบียนธุรกิจ” เลือก “บริษัทจำกัด” เลือก “3.จัดตั้งบริษัทจำกัด”

หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://รับทําบัญชี.com/2.html

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การตลาด คือ ?
เคล็ดลับของการเริ่มทำบัญชี สำหรับคนไม่รู้บัญชี
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ
ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท
ขั้นตอนการเป็นนักการตลาดรถยนต์ที่สุดยอด
รูปแบบของการดำเนินธุรกิจในไทย
การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี
สมุดรายวันเฉพาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจำนวนมาก
We Found the Sexiest Lingerie on the Internet
รถติด นั่งนาน ๆ ระวังโรคตามมานะ !! (ตอนที่ 2.)
ใครเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชี ?
วิธีสร้างความร่ำรวยแบบไม่ต้องมโน
หนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษ การให้ บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ
ข้อดีข้อเสียของการประกอบกิจการแบบห้างหุ้นส่วน

ใส่ความเห็น