ตรางค่าใช้จ่ายในการ จดทะเบียนบริษัท

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_150231941

ตารางค่าธรรมเนียม

การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง
และการขอหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

   

บาท

1.การออกใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ    
    1.1 การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด

ฉบับละ

100.-

    1.2 การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัท
มหาชน
จำกัด

ฉบับละ

200.-

2. การตรวจเอกสาร    
    2.1 การตรวจคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบของห้างหุ้นส่วน

รายละ

50.-

          หรือบริษัทจำกัด    
    2.2 การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)

ครั้งละ

50.-

    2.3 การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รายละ

50.-

3. การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง

หน้าละ

50.-

4. การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน

รายการละ

40.-

5. การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์    
    – ค่าบริการ

ครั้งละ

800.-

    – ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ

ระเบียนละ

0.30

      ในกรณีระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ ให้คิดทุกจำนวนสองร้อยอักขระ
เป็นหนึ่งระเบียน
   
      เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน    
หมายเหตุ“ระเบียน” หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระ
ในแต่ละบรรทัด
6. การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล    
    – ค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล

ครั้งละ

3,000.-

    – ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

รายละ

60.-

    – การต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูล

ครั้งละ

3,000.-

หมายเหตุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูล
เป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหรือนับจากมี
การถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย

 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

   

บาท

1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน    
    1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท  

1,000.-

    1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้  

100.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)    
    1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท  

5,000.-

2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน  

2,000.-

3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน  

400.-

4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์  

400.-

5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา  

400.-

6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่

คนละ

300.-

7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก

คนละ

300.-

8. จดทะเบียนแก้ไขทุน    
    8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

คนละ

300.-

    8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน    
          คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท  

100.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)    
          เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท  

5,000.-

9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน

คนละ

300.-

10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน

คนละ

300.-

11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ  

400.-

12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ  

400.-

13. จดทะเบียนแก้ไขตรา  

400.-

14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ  

400.-

15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน  

400.-

16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี  

400.-

17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี  

400.-

18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี  

400.-

19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี  

400.-

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

 

บาท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  
    1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

500.-

    1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

50.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
    1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท

25,000.-

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท  
    2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน)

400.-

    2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน  
          (1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

500.-

          (2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

50.-

               (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
          (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท

25,000.-

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด  
    3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

5,000.-

    3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

500.-

         (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
    3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

5,000.-

5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ  
    ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด  
    5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

5,000.-

    5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

500.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
    5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท  
    6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท)

400.-

    6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน  
          คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท

500.-

          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
          เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

    6.3 จดทะเบียนลดทุน

400.-

    6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ

400.-

    6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ

400.-

    6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ

400.-

    6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน)

400.-

    6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

400.-

    6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา

400.-

    6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา

400.-

    6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

400.-

7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

400.-

8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

400.-

9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี

400.-

10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี

400.-

11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

400.-

 จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

 

บาท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  
    1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

    1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

1,000.-

          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
     1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

50,000.-

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท  
    2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อก่อนจัดตั้งบริษัท

500.-

          (นอกจากการเพิ่มทุน)  
    2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน  
          (1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

          (2) ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

1,000.-

          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
          (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

50,000.-

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด  
    3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

    3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

1,000.-

         (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
    3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 250,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

4. จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท  
    4.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

    4.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

1,000.-

          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
    4.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

50,000.-

5. จดทะเบียนควบบริษัท

10,000.-

6. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท  
    6.1 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

    6.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

1,000.-

          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
    6.3 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 250,000,000 บาท

250,000.-

7. จดทะเบียนลดทุนบริษัท

500.-

8. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทนอกจากกรณีเพิ่มทุน

500.-

9. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

500.-

10. จดทะเบียนตั้งกรรมการเข้าใหม่ คนละ

500.-

11. จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน)

500.-

12. จดทะเบียนเลิกบริษัท

500.-

13 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

500.-

14. จดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ เรื่องละ

500.-

     

แบบพิมพ์ที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนพาณิชย์

( แบบพิมพ์ที่แจกฟรี )

( แบบพิมพ์ที่จำหน่าย )

บาท

ห้างหุ้นส่วนบริษัท

ห้างหุ้นส่วนบริษัท

 

แบบ บอจ. 1 , 2 , 3, 4 – แบบจองชื่อนิติบุคคล 2 ฉบับ

10.-

แบบ หส. 1 , 2 – แบบ บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)

5.-

แบบ ก. – แบบหนังสือมอบอำนาจ

5.-

แบบ ว. – แบบหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

5.-

แบบ สสช. 1 – แบบรายงานการประชุมตั้งบริษัท

10.-

แบบ ลช. 1 , 2 , 3 , 5 , 6 – แบบข้อบังคับ

10.-

 

– แบบวัตถุประสงค์เกษตรกรรม

5.-

 

– แบบวัตถุประสงค์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

10.-

ทั่วไป

– แบบวัตถุประสงค์พาณิชยกรรม

15.-

แบบ ต.ท. (คำขอตรวจเอกสาร) – แบบวัตถุประสงค์ธุรกิจบริการ

15.-

แบบ ร.ท. (คำขอหนังสือรับรอง / สำเนา – แบบสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม

5.-

เอกสาร / ใบแทนใบสำคัญฯ) – แบบสัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน

5.-

แบบ ส.บช. (แบบนำส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) – แบบหนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัท

5.-

 

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ โทร. 0 2547 5155

 

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts:

Audio Tour App Detour Steers You Away from the Typical Tourist Traps
รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล
หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน
การหักค่าเสื่อมราคา อัตราใด วิธีใดดี
เคล็ดลับ 3 ขั้นตอน ที่ทำให้หน้าใสปิ๊ง
การวิเคราะห์รายการค้า
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
เรื่องง่ายๆ กับการทำบัญชีบริษัท จะทำเองหรือจ้างพนักงานบัญชีดีนะ ?
สุดยอดวิธีเก็บกวาดโต๊ะทำงาน ให้เนี๊ยบนิ้ง
บจก คือ ย่อมาจาก
ตัวเเทนเพื่อขายสินค้า
การด้อยค่าของเงินลงทุน
หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
บัญชีภาษีอากร – บัญชีการเงิน เบื้องต้นที่ควรรู้

ใส่ความเห็น