ดอกเบี้ยค้างรับ Accrued Interest ดอกเบี้ย เงินต้น 3 รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยจ่าย

Click to rate this post!
[Total: 1925 Average: 5]

ดอกเบี้ยค้างรับ คือ

ดอกเบี้ยค้างรับ ( accrued )หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะได้รับ เมื่อมีการคืนเงินต้นที่กู้ยืมไป คืนให้กับกิจการ

ดอกเบี้ยค้างรับ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
บันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ
บันทึกบัญชีดอกเบี้ย ค้างรับ

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 20 ตุลาคม 2021

Leave a Comment

Scroll to Top