ชนิดของเงินปันผล 5 บันทึกบัญชี ขั้นตอนจ่าย

ชนิดเงินปันผล
Click to rate this post!
[Total: 3769 Average: 5]

ชนิดของเงินปันผล

ชนิดของเงินปันผลและการบันทึกบัญชี

จำนวนเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนกำไรที่สะสมเอาไว้ได้แก่ กำไรสะสม หรือขึ้นอยู่กับรายการเกี่ยวกับทุนบางรายการ เช่น ทุนที่ได้รับจากการบริจาค (Donated Capital) หรือส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Additional Paid-In Capital) ผู้ถือหุ้นคาดหวังว่าบริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จและได้จัดแบ่งส่วนหนึ่งของกำไรกลับมาให้ ในกรณีที่มิได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม จะต้องมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินปันผลชนิดนั้น

ชนิดของเงินปันผล

ชนิด ประเภท ของเงินปันผล มี 5 ชนิด คือ

  1. เงินสดปันผล (Cash Dividends)
  2. เงินปันผลเป็นสินทรัพย์อื่นนอกจากเงินสด (Property Dividends)
  3. เงินปันผลเป็นตั๋วเงิน (Scrip Dividends)
  4. เงินปันผลที่จ่ายเพื่อการคืนทุน (Liquidating Dividends)
  5. หุ้นปันผล (Stock Dividends)

ชนิดของเงินปันผล

ชนิดของเงินปันผล โดยปกติเงินปันผลมักจะจ่ายเป็นเงินสดแต่บางครั้งเงินปันผลอาจจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้นสามัญ ตั๋วเงิน เป็นต้น เงินปันผลทุกชนิดยกเว้นหุ้นปันผลจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลทำให้สินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งของกิจการลดลง สำหรับหุ้นปันผลนั้น เมื่อบริษัทประกาศจ่ายหุ้นปันผลสินทรัพย์ของบริษัทมิได้ลดลงแต่อย่างใดและหนี้สินของกิจการก็มิได้เพิ่มขึ้น บริษัทเพียงแต่ออกหุ้นเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ในบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้รับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่เพียงอย่างเดียว รายละเอียดของเงินปันผลแต่ละชนิดมีดังต่อไปนี้

  1. เงินสดปันผล เมื่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะประกาศจ่ายเงินปันผล โดยปกติบริษัทมักจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจะยังไม่จ่ายเงินทันทีเนื่องจากจะต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยเสียก่อน เช่น บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มกราคม โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มกราคม

ระหว่างวันที่ 10-25 มกราคมนั้น หากมีการซื้อขายหุ้นจะต้องจัดการโอนหุ้นกันให้เรียบร้อย ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ บริษัทจะจัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มกราคม และจัดเตรียมส่งเงินปันผลเป็นเช็คไปให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

  1. เงินปันผลเป็นสินทรัพย์อื่นนอกจากเงินสด บริษัทอาจตัดสินใจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นนอกเหนือจากเงินสด เช่น สินค้า ที่ดิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน (Nonmonetary Assets) อื่นๆ เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นสินทรัพย์อื่นนอกจากเงินสด มูลค่ายุติธรรมปัจจุบัน (The Current Fair Value) ของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่ถูกปันผลคือจำนวนเงินที่ถูกปันผลคือจำนวนเงินปันผลที่จะบันทึกบัญชีและในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินจะบันทึกจำนวนเงินปันผลรับตามมูลค่ายุติธรรมปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ได้รับ

การจ่ายเงินปันผลเป็นสินทรัพย์อื่นนอกจากเงินสด (Property Dividends) เป็นการโอนโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินระหว่างกิจการกับผู้เป็นเจ้าของกิจการ APB Opinion No.29 ได้กล่าวถึงหลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินปันผลที่ไม่เป็นตัวเงิน (Nonmonetary Dividends) สรุปได้ว่าการโอนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือกิจการอื่นโดยไม่ใช่การแลกเปลี่ยนกันนั้น ให้บันทึกการโอนนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนและรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพย์นั้น

  1. เงินปันผลเป็นตั๋วเงิน การจ่ายเงินปันผลเป็นตั๋วเงินจะกระทำในขณะที่บริษัทขาดแคลนเงินสด แทนที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในขณะนี้ ก็อาจเลื่อนไปจ่ายภายหลังได้ ผู้ถือหุ้นอาจถือตั๋วไว้จนถึงวันครบกำหนดชำระเงินหรืออาจนำไปขายลดแก่สถาบันการเงินได้หากต้องการเงินสดทันที เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นตั๋วเงิน บริษัทจะเดบิตกำไรสะสมหรือบัญชีเงินปันผลเป็นตั๋วเงินจ่าย (Scrip Dividend Declared) และเครดิตบัญชีเงินปันผลเป็นตั๋วเงินค้างจ่าย (Scrip Dividend Payable) หรือบัญชีตั๋วเงินจ่ายที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (Note Payable To Stockholders) ซึ่งจะแสดงเป็นหนี้สินในงบดุล เมื่อตั๋วเงินครบกำหนด บริษัทจะเดบิตบัญชีเงินปันผลเป็นตั๋วเงินค้างจ่ายและเครดิตบัญชีเงินสด หากตั๋วเงินมีดอกเบี้ย ดอกเบี้ยส่วนนั้นควรจะถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายเงินปันผล
  2. เงินปันผลที่จ่ายเพื่อการคืนทุน เงินปันผลที่จ่ายจากทุนส่วนอื่นที่ไม่ใช่กำไรสะสมเรียกว่า เงินปันผลที่จ่ายเพื่อการคืนทุน ซึ่งหมายถึงบริษัทจ่ายคืนการลงทุนของผู้ถือหุ้นมากกว่าจ่ายจากกำไร การจ่ายเงินปันผล ลักษณะนี้อาจจ่ายจากทุนที่ได้จากการบริจาคของบุคคลภายนอก โดยทั่วไปเงินปันผลใดก็ตามที่ไม่ได้จ่ายจากกำไรต้องนำไปหักออกจากส่วนเกินทุนของบริษัท (Corporate Paid-In Capital)
  3. หุ้นปันผล การจ่ายหุ้นปันผลไม่ทำให้สินทรัพย์เปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่ต้องมีการจ่ายสินทรัพย์ออกไป และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีส่วนได้เสียในกิจการตามสัดส่วนเดิม ราคาตามบัญชีทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการออกหุ้นปันผลจะเท่ากับราคาตามบัญชีก่อนประกาศจ่ายหุ้นปันผล แต่ราคาตามบัญชีต่อหุ้นจะลดลงเพราะจำนวนหุ้นที่มีอยู่เพิ่มขึ้น
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง
เงินปันผล

การจ่าย เงินปันผล 2 หุ้น หลักการ ขั้นตอน

เงินปันผล เรื่องน่ารู้ “เงินปันผล” การลงทุนที่คุ้มค่า สร้างกำไรได้ในอนาคต ความหมายของ “เงินปันผล” ที่มาของ “กำไรสะสม” การจ่ายเงินปันผล คืออะไร หุ้นปันผล ประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผล ประโยชน์แก่บริษัทที่ถือหุ้น ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด หลักการบันทึกบัญชี ต้องมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรรมสรรพากร ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าถือหุ้น
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา 10 เมือง สำคัญ พระเพลิง พุทธสริระ

วันอัฏฐมีบูชา ประวัติพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพุทธประวัติ ประเพณีวันอัฏฐมีบูชาในประเทศไทย พิธีอัฏฐมีบูชา คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา

การใช้เทคนิคการโยกย้ายร่างกายและการออกกำลังกาย (Movement and Exercise) ในชีวิตประจำวัน

Active exercise คือ Passive ROM exercise ท่า Active exercise ท่า Passive ROM exercise คือ passive exercise ผู้ป่วยติดเตียง การออกกําลังกายแบบ passive exercise Active ROM exercise คือ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคอะไร
กฎหมายนิติบุคคล

นิติบุคคล กฎหมาย 2 ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” การจดทะเบียนนิติบุคคลคืออะไร ลักษณะนี้จะเป็นจัดตั้งธุรกิจใหม่นาม “นิติบุคคล” ซึ่งจะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายนิติบุคคล เรื่องภาษีที่ควรรู้..กับกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใครคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ชีวิต ประการ คือ สูตร ความหมาย เกิดขึ้น

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
ปก เน็ตเวิร์กเพื่อการเรียนรู้

สร้างเครือข่าย มีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพ การศึกษา

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการศึกษา มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตัวอย่าง การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายชุมชน การสร้างเครือข่ายในโรงเรียน
ปป

การวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและพัฒนาความสามารถเสริมในธุรกิจ

การ ลงทุน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี ด้าน การจัดการการเงิน สรุป การจัดการการเงิน pdf การวางแผนทางการเงิน มีอะไรบ้าง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล pdf การวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง หน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินของธุรกิจ

Leave a Comment

Scroll to Top