13 โครงการ กิจกรรมจิตอาสา มีอะไรบ้าง กิจกรรม

จิตอาสา
Click to rate this post!
[Total: 2801 Average: 5]
ในหน้านี้

กิจกรรมจิตอาสา

จิตอาสา หมายถึง

จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ Public mind) หมายถึง สำนึกเพื่อส่วนรวม เพราะคำว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด ความคิดสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล และ บำรุงรักษาร่วมกัน

จิตอาสาช่วยแจกของ

จิต คือ จิตสำนึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นความคิดส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง

ส่วน คำว่า สาธารณะ (Public) เป็น การแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อนำสองคำมารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้ยังหมายรวมถึง ความนึกคิดในใจของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น 

โครงการ กิจกรรม จิตอาสา มีอะไรบ้าง

  • การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ
  • การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ  โทรศัพท์สาธารณะ
  • เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง
  • แม้แต่การประหยัดน้ำ ประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม
จิตอาสาเก็บขยะ

 

โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนร่วมมือกระทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ จิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน

 

โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ มี ความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

จิตอาสามีอะไรบ้าง

การบริจาคเลือดกับสภากาชาด

การบริจาคโลหิตเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถทำได้ การบริจาคเลือดทั่วไป เป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุด โดยนำเลือดจากจากผู้บริจาคออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรง ใช้ระยะเวลาบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาที และช่วงพักติดตามอาการหลังบริจาคอีก 15-20 นาที เลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น เกล็ดเลือด และพลาสมา ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงและส่วนประกอบของเลือดจำนวน 3 คน ร่างกายผู้บริจาคจะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้ในอีก 90 วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ: 0 2263 9600-99
อีเมล : blood@redcross.or.th
เว็บไซต์ : http://www.blooddonationthai.com

 

Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

โดยจิตอาสานี้คือการสอนทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลเอสี่ใช้แล้วหน้าเดียวที่สามารถตกแต่งให้เป็นสมุดที่สวยงาม เขียนให้กำลังใจ ส่งความรู้สึกดีดีผ่านสมุดทำมือเหล่านี้ และทางโครงการจะนำไปส่งมอบต่อให้กับเด็กๆด้อยโอกาสตามถิ่นทุรกันดารต่อไป โดยตลอดระยะเวลาที่เราทำโครงการมาถึงปัจจุบันกว่า 14 ปี มีเพื่อนๆจิตอาสาเข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการทำให้สามารถส่งต่อสมุดทำมือกว่า 250,000 เล่มไปถึงน้องๆที่ขาดแคลนได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ: คุณพี
เบอร์ติดต่อ: 089-670-4600
อีเมล: paperranger@live.com
Line: paperranger


 

บริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นหน่วยงานรับบริจาคหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อนำส่งมอบให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลน โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-5717 และ 02-201-5724
เว็บไซต์ : https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation/
เฟซบุ๊ก : StangDonation 

 

บริจาคของกับมูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรพัฒนาสังคมในหลาย ๆ ด้าน ภายใต้แนวคิด “การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้” โดยเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อทุกชนิดและทุกสภาพการใช้งาน รวมไปถึงเสื้อผ้ามือสอง หนังสือ ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน สิ่งของสภาพดีต่าง ๆ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ มูลนิธิกระจกเงา หน่วยงานบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ ผ่านทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 061-909-1840
เว็บไซต์ : http://www.mirror.or.th
เฟซบุ๊ก : มูลนิธิกระจกเงา

 

โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก

โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก (Chula Loves the Earth) จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย เป็นโครงการรับบริจาคโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อช่วยกันกำจัดอย่างถูกต้อง พร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปได้ที่ โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-3959
เว็บไซต์ : www.hsm.chula.ac.th 
เฟซบุ๊ก : โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก (Chula Loves the Earth) 

 

อาสาเพ้นท์เสื้อสวยบริจาคให้น้องๆ ด้อยโอกาส

ร่วมกันเพ้นท์เสื้อเพื่อไปมอบให้กับกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล โดยกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้สนุกไปกับการทำศิลปะ ครีเอทความคิดสร้างสรรค์ลายลงบนเสื้อที่มีเพียงตัวเดียวในโลก ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิเพื่อให้ลูกทำชิ้นงานให้เสร็จ อีกทั้งยังได้รู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งกับผู้ให้และผู้รับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์ติดต่อ : 081-489-7499
Line: Pobmitvolunteer
เฟซบุ๊ก : พบมิตร จิตอาสา


 

อาสาเพ้นท์เสื้อสวยบริจาคให้น้องๆ ด้อยโอกาส

   กิจกรรมอาสาทำดี  1 วัน เป็นการเปิด รับอาสาจาก องค์กรต่างๆๆที่สนใจพาสมาชิกมาร่วมกันทำความดีและใน ปีนี้นี้ทางกลุ่มบ้านดินไทย ได้เปิดโครงการอาสาทำดี 1 วันสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเชิญชวนมาร่วมกันเป็นอาสาร่วมกันทำความดี ในโครงการ “ อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน 1 วัน  ช่วยเพิ่มป่าชายเลน  ณ.ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม ” ใน 1 วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233
เว็บไซต์ : http://www.baandinthai.com
Line: Asabaandinthai

 

โครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปันมูลนิธิกระจกเงา

โดยตัวโครงการได้เปิดรับบริจาค ชุดนักเรียน ,เสื้อผ้าสภาพดี ,เครื่องประดับ, กระเป๋า, รองเท้า , เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท ของส่วนหนึ่งจะนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน ,ชุมชน, ผู้ประสบภัย ในเมืองและต่างจังหวัด อีกส่วนจะถูกนำมาระดมทุนที่ร้านแบ่งปัน ภายใน มูลนิธิกระจกเงา รายได้จากการระดมทุน จะเข้า “สู่กองทุนแบ่งปัน” ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมที่มีต่อสังคม ทุกการบริจาค ทุกการแบ่งปัน จึงช่วยให้มูลนิธิได้ทำหน้าที่เป็นเงาสะท้อนปัญหาของสังคมต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 061-9091840
อีเมล: donate@mirror.or.th
เว็บไซต์ : http://www.charity.mirror.or.th/

 

โครงการเต้านมเทียมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

โครงการแจกเต้านมเทียมฟรีบนอินเทอร์เน็ตของกลุ่มอาสา “เพื่อนทอฝัน” เป็นโครงการส่วนขยายจากกิจกรรมภาคสนามที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศได้ทั่วถึงกว่าเดิม โดยตัวโครงการเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ประสงค์บริจาคซื้อเต้านมเทียม เพื่อได้รับและช่วยเหลือเพื่อนคนไข้ด้วยกัน เงินบริจาคส่วนเกินจากการผลิตจะถูกนำไปเป็นทุนดำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2068604
อีเมล: panee155@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.noknoi.com/friends/

 

กิจกรรมทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ สัญจร จ.กรุงเทพ ครั้ง ที่ 3

ร่วมทำวีลแชร์สุนัขนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่สูญเสียขาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยวีลแชร์เพื่อสุนัขพิการดังกล่าวนี้ สามารถผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องตลาด ประกอบด้วย ท่อ PVC ข้อต่อ PVC ซึ่งมีข้อดีที่น้ำหนักเบา ราคาไม่แพง หาได้ง่าย ผ้าหนังรับน้ำหนัก ล้อสำเร็จรูป กาวทาหนัง กาวร้อนเชื่อมท่อ PVC ใช้งบประมาณ 500-600 บาทต่อ 1 คัน และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น และขนาดของวีลแชร์สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและขนาดของสุนัขอีกด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-191-9554
อีเมล: sutee.onefinedayclub@gmail.com
เฟซบุ๊ก :  : one fine day
Line: @onefineday

 

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนแนวใหม่ เพื่อความยั่งยืน

การปลุกป่าโกงกางผ่านโคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรูปแบบใหม่ด้วย “ท่อใยหิน” แบบยกพื้น สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพื้นที่ปลูกป่าโกงกางบริเวณนี้มีความแตกต่างจากพื้นที่ปลูกป่าโกงกางโดยทั่วไป มีพื้นทะเลบริเวณที่ปลูกเป็นก้อนหิน โขดหิน เป็นส่วนใหญ่ ธาตุอาหารน้อย มีคลื่นลมแรง ระดับน้ำทะเลสูง ทำให้ต้นโกงกางมีโอกาสในการเจริญเติบโตน้อยมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-191-9554
อีเมล: sutee.onefinedayclub@gmail.com
เฟซบุ๊ก :  : one fine day
Line: @onefineday

 

อาสาบำรุงต้นไม้ สวนสาธารณะเบญจกิตติ


อาสาบำรุงต้นไม้ สวนสาธารณะเบญจกิตติ เชิญชวนอาสามาร่วมทำกิจกรรม อาสาบำรุงต้นไม้ โดยอาสาจะได้ทำกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และ เก็บขยะในสวนสาธารณะ สวนสาธารณะเบญจกิตติ เป็นปอดใหญ่ใจกลางกรุง มาร่วมกันทำกิจกรรม อาสาบำรุงต้นไม้ดูแลปอดกลางกรุงกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์ติดต่อ : 081-489-7499
Line: Pobmitvolunteer
เฟซบุ๊ก : พบมิตร จิตอาสา

 

โครงการ Read for the blind

เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ และเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้จัดปฏิบัติได้สะดวก โดยสามารถปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่มีเวลาว่าง อีกทั้งยังสามารถ พัฒนาการอ่านของตนเองเป็นการทบทวนความรู้ทางด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆ ของผู้อ่านได้ด้วยทั้งยังทำให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข่าวสารความรู้ความเพลิดเพลินจากการได้ฟังการอ่านของผู้อ่านจากการอ่านหนังสือหลากหลายประเภท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-246-3835
อีเมล: read4theblind@gmail.com
เฟซบุ๊ก :  Read for the Blind


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top