5 คำถามที่พบบ่อย (นิติบุคคล) คำถามยอดนิยม จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน คนเดียว ทะเบียนพาณิชย์

คำถามที่พบบ่อย

เปลี่ยนจาก บุคคลธรรมดา เป็น นิติบุคคล จะจดทะเบียนแบบไหน ?

ปัจจุบันบุคคลธรรมดา 1 คน ยังไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ สามารถจดได้แต่ ทะเบียนการค้า หากต้องการเป็นนิติบุคคล จะต้องใช้ อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป เพื่อรวมกันจดจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

เอกสาร ขั้นตอน การจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง ?

กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในรูปแบบ บุคคลธรรมดา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ยกเว้นบุคคลธรรมดา ที่ประกอบอาชีพ ดังนี้ 1.การค้าเร่ การค้าแผงลอย 2.พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 3.พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 4.พาณิชยกิจของ5.กระทรวง ทบวง กรม 6.พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ และ 7.พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว ?

ปัจจุบันบุคคลธรรมดา 1 คน ยังไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ ยังเป็นเพียงร่างกฎหมายเขียนไว้ตามมาตรา 11 ว่า บริษัทจำกัดคนเดียวคือบริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยความประสงค์จะแสวง หากำไรโดยมีเจ้าของทุนเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวซึ่งรับผิดจำกัดไม่เกินทุนจดทะเบียนของบริษัท

จดทะเบียนนิติบุคคล ที่ไหน ?

ที่หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 87 แห่ง กรุงเทพมหานคร จํานวน 7 แห่ง คือ 1.ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) 2.ที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 และต่างจังหวัด ที่ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจังหวัดละ 1 แห่ง และ ที่สาขาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง

จดทะเบียนนิติบุคคล คือ ?

การดำเนินธุรกิจแบบจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นการดำเนินธุรกิจที่แยกออกจากการเป็นบุคคลธรรมดา หากมีการดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมสัญญา นิติกรรมสัญญา รวมถึง การชำระเงินภาษีจะเป็นไปในนามของกิจการทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 19 ตุลาคม 2021

 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top