งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 2 กระทบยอด ย้อนหลัง

พิสูจน์ยอดเงินฝาก
Click to rate this post!
[Total: 7727 Average: 5]

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร คือ

การทำ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร หมายถึง งบที่ทำขึ้นเมื่อยอดเงินคงเหลือของใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการไม่เท่ากัน  เพื่อนำมาใช้เป็นข้อพิสูจน์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างของทั้งสองยอด  สาเหตุที่ทำให้ยอดเงินฝากคงเหลือตามสมุดบัญชีของกิจการกับยอดเงินฝากคงเหลือตามใบแจ้งยอดไม่เท่ากัน สามารถเกิดได้จาก

สาเหตุที่ทําให้ยอดเงินฝากธนาคารไม่ตรงกับใบแจ้งยอดธนาคาร

1. กิจการบันทึกรายการเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร หรือลดยอดเงินฝากธนาคารเพียงฝ่ายเดียว
2. ธนาคารบันทึกรายการเพิ่มยอดและลดยอด ในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือในใบแจ้งยอดเงินฝากของธนาคารเพียงฝ่ายเดียว และไม่ได้แจ้งให้กิจการทราบ
2.1 รายการที่ธนาคารบันทึกเพิ่มยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพียงฝ่ายเดียวกรณีนี้ทำให้ยอดเงินฝากธนาคารของกิจการต่ำกว่ายอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร เช่น

  • ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินให้กิจการได้ และบันทึกเพิ่มยอดในบัญชีกระแสรายวันแล้ว แต่กิจการยังไม่ทราบ เพื่อให้ยอดทั้งสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องเพิ่มยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ
  • ดอกเบี้ยเงินฝาก คือ กิจการมียอดเงินฝากที่ธนาคารเมื่อธนาคารคิดดอกเบี้ยให้แก่กิจการ ธนาคารจะเพิ่มยอดบัญชีเงินฝากของกิจการแล้วแต่กิจการยังไม่ทราบ เพื่อให้ยอดสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องทำการเพิ่มยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ

2.2 รายการที่ธนาคารบันทึกลดยอดหรือหักยอดเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารเพียงฝ่ายเดียว แต่กิจการยังไม่ได้บันทึกลดยอด กรณีนี้ยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการสูงกว่ายอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร ได้แก่ 1. ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เมื่อธนาคารคิดค่าธรรมเนียมก็จะหักบัญชีเงินฝากของกิจการโดยยังไม่ได้แจ้งให้กิจการทราบ เพื่อให้ยอดทั้งสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องทำการลดยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ

3. เช็คคืน คือ เช็คที่กิจการได้รับมา และได้นำฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว โดยที่กิจการและธนาคารได้บันทึกเพิ่มยอดในบัญชีทั้งสองฝ่ายแล้ว ต่อมาธนาคารได้เรียกเก็บเงินแต่ปรากฏว่าเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารก็จะลดยอดบัญชีเงินฝากของกิจการและกิจการจะทราบก็ต่อเมื่อได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ยอดสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องทำการลดยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ

4. กิจการให้ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ แทนกิจการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของกิจการ กิจการจะทราบก็ต่อเมื่อได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ยอดสองด้านเท่ากัน ดังนั้นจะต้องทำการเพิ่มยอดทางด้านสมุดบัญชีของกิจการ 2.3. รายการที่กิจการหรือธนาคารบันทึกรายการผิดพลาด

 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นอีกหนึ่งงบที่มีความสำคัญและไม่ควรละเลย ควรเอาใจใส่และตรวจดูอยู่เสมอว่าเงินฝากในธนาคารกับยอดที่บันทึกบัญชีในสมุดเท่ากันหรือไม่ หากไม่เท่ากันก็ให้ทำการแก้ไขโดยการหาสาเหตุหรือที่มาว่าเหตุใดจึงมียอดไม่เท่ากัน ในการทำบัญชีนั้น หากกิจการมีการนำเงินไปฝากธนาคารหรือถอนเงินจากธนาคาร หรือมีการสั่งจ่ายเจ้าหนี้ด้วยเช็ค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีและการทำงบกระทบยอดเงินฝากเพื่อพิสูจน์ว่าเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกับจำนวนเงินคงเหลือที่เราบันทึกบัญชีไว้นั้นตรงกันหรือไม่ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกันก่อน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กิจการหลายแห่งมีมาตรการในควบคุมเงินสด โดยให้นำเงินที่ได้รับในแต่ละวันฝากเข้าธนาคารทุกวัน หากมีการจ่ายเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดตามระเบียบของกิจการนั้น ๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบเงินฝากธนาคารกับเช็คที่สั่งจ่ายว่าตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารกับสมุดบัญชีของกิจการหรือไม่ หากไม่ตรงกันต้องหาสาเหตุ ด้วยการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร เพื่อปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารและยอดบันทึกบัญชีในสมุดให้มียอดเงินที่ถูกต้องตรงกัน สาเหตุของความไม่เท่ากันของยอดเงิน

เมื่อคุณได้รับเอกสารใบแจ้งยอดของธนาคารแล้วพบว่ายอดไม่เท่ากับที่ลงไว้ในสมุด คุณต้องหาสาเหตุซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีของกิจการไม่เท่ากับใบแจ้งยอดของธนาคาร คือหนึ่ง เป็นรายการที่กิจการบันทึกบัญชีแล้ว แต่ธนาคารยังไม่ได้บันทึกบัญชี อาทิ เงินฝากระหว่างทาง เช็คค้างจ่าย เช็คคืน เป็นต้น สองรายการที่ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว แต่กิจการยังไม่บันทึกบัญชี เช่น การเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือรายการที่มีการบันทึกบัญชีไว้ผิดพลาดทั้งฝั่งธนาคารและฝั่งของกิจการเอง รายการที่กิจการบันทึกไว้ผิดพลาด เช่น บันทึกฝากเงินสูงหรือต่ำไป บันทึกถอนเงินสูงหรือต่ำไป ส่วนรายการที่ธนาคารบันทึกไว้ผิดพลาด เช่น บันทึกฝากเงินสูงหรือต่ำไป บันทึกถอนเงินไว้สูงไป การนำเช็คจ่ายของผู้อื่นมาหักบัญชีของเรา (กิจการ) และการบันทึกถอนเงินไว้ต่ำไป เป็นต้น

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

 

ขั้นตอนการพิสูจน์งบเงินฝากธนาคาร

1.ให้เปรียบเทียบยอดดุลต้นงวด ในสมุดเงินสดกับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารว่ามีเท่ากันหรือไม่ หากไม่เท่ากันให้ย้อนไปดูงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคารงวดที่ผ่านมาว่ามียอดใดที่กระทบแล้วตรงกันและยอดใดที่ไม่ตรงกัน
2.เทียบรายการในสมุดเงินสด กับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารทั้งทางด้านเดบิตและเครดิต โดยด้านเดบิตของสมุดเงินสดเทียบกับด้านเครดิตของใบแจ้งยอดธนาคาร และด้านเครดิตของสมุดเงินสดเทียบกับด้านเดบิตของใบแจ้งยอดธนาคาร หากมีรายการใดที่ตรงกันให้ทำเครื่องหมายไว้
3.นำรายการที่แตกต่างกันในข้อ 2 มาหาสาเหตุเพื่อจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคารต่อไป การหมั่นตรวจดูยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและในสมุดของกิจการให้ตรงกันเสมอย่อมเป็นผลดีและถูกต้องตามหลักในการจัดทำบัญชี

 

ขั้นตอนการพิสูจน์งบเงินฝากธนาคาร

 

แนวการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร

แนวการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคาร ส่งหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร ไปยังธนาคารทุกแห่งที่กิจการที่ติดต่อธุรกิจด้วย ขอสำเนางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวดบัญชีและตรวจสอบ ดังนี้    

          – ตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป หรือสมุดเงินสด ณ วันสิ้นงวดบัญชีกับยอดคงเหลือตามบัญชีของงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวดบัญชี -ตรวจสอบการบวกเลขของงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคาร -เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคารกับหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร และยอดคงเหลือในใบแจ้งยอดธนาคาร หรือสมุดเงินฝาก ณ วันสิ้นงวดบัญชี

         – ตรวจสอบรายการกระทบยอดที่ผิดปกติในงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ธนาคารกับเอการประกอบรายการ -ตรวจสอบรายการเงินฝากระหว่างทาง ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่นำฝากธนาคารไม่ทัน และรายการถอนเงินกับใบแจ้งยอดธนาคาร ณ วันสิ้นงวด และติดตามรายดารนี้กับใบแจ้งยอดธนาคารของเดือนถัดไป

         – ตรวจสอบรายการเช็คค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชีกับใบแจ้งยอดธนาคาร สำหรับรายการที่มีสาระสำคัญกรณีที่มีการตรวจสอบกับหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน เป็นต้น

        – ตรวจสอบและสอบสวนหาสาเหตุสำหรับเช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ภายในเวลาที่เหมาะสม กรณีที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำ ให้ตรวจสอบการคำนวณดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยค้างรับที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบหนังสือขอข้อมูลจากธนาคาร และสอบทานสัญญาต่างๆอ่านรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาถึงภาระผูกพัน รวมทั้งข้อจำกัดในการใช้เงินสดหรือเงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน

statementงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) หมายถึง เป็นงบที่จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องระหว่างตัวเลขที่บันทึกของกิจการและตัวเลขในบัญชีของธนาคาร โดยจัดทำขึ้นสำหรับใช้กับบัญชีกระแสรายวันเพื่อบันทึกการฝากเงินและถอนเงินของกิจการและธนาคารเป็นระยะๆ 

 

การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี

Leave a Comment

Scroll to Top