งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ

[Total: 0    Average: 0/5]

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

งบดุล คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ณ วันใดวันหนึ่ง ตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งจะแสดงให้เราทราบว่ามีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ เป็นจำนวนเท่าใด สำหรับรายละเอียดการแสดงสินทรัพย์ในงบดุลนั้นจะเรียงตามสภาพคล่อง ซึ่งเงินสดจะมีสภาพคล่องสูงที่สุด เนื่องจากสามารถจ่ายชำระหนี้ได้เร็วกว่าสินทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายนั้นได้บังคับว่า จะต้องจัดทำงบดุลขึ้นมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีการเงิน (ปีการเงินของแต่ละกิจการอาจไม่ตรงกับปีปฏิทินก็ได้ เช่น ปีการเงินอาจเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ ในขณะที่ปีปฏิทินเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของทุกปี) ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาล สามารถที่จะประเมินและจัดเก็บภาษีได้ แต่ก็อาจจะมีกิจการบางแห่งที่จัดทำงบดุลเพื่อแสดงฐานะการเงินทุกวันสิ้นเดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้รายงานของกิจการนั้นๆ งบดุลของกิจการใดก็จะแสดงเฉพาะฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ไม่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของอาจจะมีสินทรัพย์ส่วนตัว เช่น เงินฝากธนาคาร บ้าน รถยนต์ หรือสินทรัพย์อื่นๆ แต่สินทรัพย์ดังกล่าวนั้นเราถือเป็นสินทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งส่วนนี้จะเป็นหลักข้อสมมติฐานหรือแนวคิดของการรายงานที่ถือว่า กิจการแยกต่างหากจากผู้เป็นเจ้าของ

shutterstock_300242138

งบดุลจะแสดงการใช้เงินทุนของบริษัท เพื่อสรรหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งเราสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของกิจการ (ทุน) หรือ
กิจกรรมลงทุน = กิจกรรมจัดหาเงินทุน

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
หนี้สินแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?
หุ้นกู้แปลงสภาพคืออะไร?
ค่าธรรมเนียมและสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสินทรัพย์
FCC chair accuses Verizon of throttling unlimited data to boost profits
ออมเงินที่ได้จากดอกเบี้ยกับบัญชีมัธยะทรัยพ์ทวี
การออมเงินไม่ใช่เราจะออมจำนวนมาก
ประเภทขององค์กรธุรกิจ
จริงหรือ? ที่บัญชีคือหัวใจของการทำธุรกิจ
สิทธิของผู้เสียภาษีที่เราควรรู้ไว้
มารู้จัก โรควิตกกังวล กันเถอะ
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่า เช่าซื้อ และขายผ่อนชำระ
วิธีเลือกเสื้อยืดใส่แล้วให้ดูเท่สำหรับผู้ชาย

ใส่ความเห็น