งบการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 618 Average: 5]
งบการเงิน
งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน คือ รายงานทางการเงิน ซึ่งให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับกิจการในด้านฐานะการเงิน ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ทั้งผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้ให้ความหมายของงบการเงินเพิ่มเติมไว้ว่า งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

หลักเกณฑ์การจัด

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบการเงิน

 • ให้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ แสดงตามเนื้อหา และความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ
 • ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ทันที ง่ายต่อการตัดสิน ทันต่อเวลา
 • มีหลักฐานและข้อเท็จจริงในการจัดทำ สามารถเปรียบเทียบได้
 • สามารถตรวจสอบได้โดยบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกิจการ
 • เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่ต้องการให้แสดง
 • มีความเป็นกลางหรือปราศจากความลำเอียง ครบถ้วน ความมีสาระสำคัญ และต้นทุนในการจัดทำ

ประโยชน์ของงบการเงิน

 • สามารถนำตัวเลขไปวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ration) เป็นต้น
 • ทราบโครงสร้างการลงทุนและโครงสร้างทางการเงินของกิจการ
 • ช่วยในการประเมิณการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิของกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน
 • ประเมินความสามารถของกิจการในการบริหารงาน
 • ให้ข้อมูลของตัวเลขซึ้งชี้ถึงจำนวน จังหวะเวลา และความแน่นอน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และที่จะส่งผลต่ออนาคต

ส่วนประกอบงบการเงิน

ส่วนประกอบงบการเงิน งบการเงินประกอบด้วย
ส่วนประกอบงบการเงิน งบการเงินประกอบด้วย

งบการเงินประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
 • งบกระแสเงินสด
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หมายถึง รายงานทางการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใด วันหนึ่ง แสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด ว่ากิจการมีขนาดเท่าใด ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (Statement of income) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของกิจการสำหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นรายเดือน สามเดือน หรือ หกเดือน แต่โดยปกติแล้วจะใช้หนึ่งปี กิจการจะรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายสำหรับงวด นั้น ๆ ผลต่างจากการคำนวณ นั้น จะเรียกว่า “กำไร (ขาดทุน)” จากการดำเนินงาน เช่น  การตั้งราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากราคายุติธรรม  การประมาณการราคาหุ้นที่กิจการซื้อขายในราคายุติธรรม ณ ช่วงเวลาสิ้นงวด เป็นต้น

รูปแบบงบกำไรขาดทุน

  1. แบบจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย เป็นการรวมค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน
  2. แบบจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่าย เป็นการจัดประเภทค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ โดยแบ่งย่อยได้ 2 ลักษณะ
   • การแสดงกำไรแบบขั้นเดี่ยว (Single Step) เป็นการจัดประเภทรายได้ทั้งหมด
   • การแสดงกำไรแบบหลายขั้น (Multiple Step) เป็นการจัดประเภทรายได้หลัก

ตัวอย่าง งบกำไรขาดทุน 

งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่แสดงแบบขั้นเดียว
งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่แสดงแบบขั้นเดียว
งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่แสดงแบบหลายขั้น
งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่แสดงแบบหลายขั้น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบแสดงงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง งบการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของรายการต่าง ๆ ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น ทุนที่ออกชำระแล้ว ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น การสำรองเงินตามกฎหมาย กำไรสะสม และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเลขในงบการเงิน เช่น นโยบายการบัญชีที่ใช้  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นต้น

ตัวอย่าง งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบแสดงงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง งบการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของรายการต่าง ๆ ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น ทุนที่ออกชำระแล้ว ส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น การสำรองเงินตามกฎหมาย กำไรสะสม และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเลขในงบการเงิน เช่น นโยบายการบัญชีที่ใช้  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นต้น

4. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (statement of cash flows) คือ การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการ ผู้ใช้งบการเงินจะใช้ข้อมูลดังกล่าว เป็นเกณฑ์ในการพิจราณาความสามารถของกิจการที่จะได้รับเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งความจำเป็นของกิจการในการใช้กระแสเงินสดนั้น

ตัวอย่าง งบกระแสเงินสด

งบการเงิน งบกระแสเงินสด
งบการเงิน งบกระแสเงินสด

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to financial statements) โครงสร้างแบ่งออก 4 ลักษณะ ดังนี้  

 1. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้กับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่สำคัญ
 2. เปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด
 3. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน แต่เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้งบการเงินถูกต้องตามที่ควร
 4. แสดงอย่างเป็นระบบ รายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบการแสเงินสดต้องอ้างอิงข้อมูลทีเกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้

ตัวอย่าง หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินที่ดี

มีองค์ประกอบในการจัดทำดั้งนี้

 • ความถูกต้องตามที่ควร เช่น จัดทำบัญชีโดยใช้หลักการบัญชีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เปิดเผยข้อมูล
 • นโยบายการบัญชี เช่น เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ
 • การดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
 • ใช้เกณฑ์คงค้างใรการจัดทำ รับรู้รายการที่เกิดขึ้น บันทึกบัญชีตรงงวด
 • จัดทำอย่างสม่ำเสมอ แสดงและจัดทำบัญชีโดยใช้มาตรฐานแบบเดียวกัน
 • มีข้อมูลเปรียบเทียบจากปีก่อน ควรมีงบการปีก่อน ๆ 1-2ปี ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

 • ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่จัดทำ ผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลความถูกต้องครบถ้วนตัวเลขในงบกาเงิน
 • ผู้จัดทำ หรือนักบัญชี ลูกจ้างพนักงาน
 • ผู้สอบบัญชี
 • หน่วยงานภาครัฐ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร เป็นต้น
 • ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงบการเงิน เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์การเงิน เจ้าหนี้ เป็นต้น
ผู้เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ผู้ใช้งบการเงิน
ผู้เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ผู้ใช้งบการเงิน

ประชุมอนุมัติงบการเงิน

งบการเงิน ประชุมอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิน ประชุมอนุมัติงบการเงิน

การนำส่งงบการเงิน

ผู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงิน กำหนดเวลาในการยื่น/เอกสารประกอบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย
2.นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง
ประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
3.กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
ต้องนําส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วต่อนายทะเบียนภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี
4 .บริษัทจำกัด ต้องนํางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุม ใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

ต้องนําส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติใน ที่ ประชุมใหญ่

ต้องนําส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในเวลาที่ประชุม (บอจ.5) ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5.บริษัทมหาชนจํากัด ต้องนํางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุม ใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

ต้องนําส่งรายงานประจําปีพร้อมสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนต่อนาย ทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

ต้องนําส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทลง ลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้อง

ต้องนําส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญ
6.สมาคมการค้า
7.หอการค้า
ต้องนํางบดุลและรายงานประจําปีที่แสดงผลการดําเนินกิจการเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สมาคมการค้า หรือหอการค้าภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน สิ้นปีบัญชี

ให้นําส่งงบดุล สําเนารายงานประจําปี และสําเนารายงานการประชุมใหญ่ ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

การขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาการยื่นงบการเงิน

กรณีผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ ทําหนังสือขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลายื่นงบการเงินต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นหนังสือ ขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาจะต้องยื่นก่อนที่จะหมดเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจพิจารณาสั่งให้ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลายื่นงบการเงินออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีได้ 1.6 วิธีการในการยื่นงบการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2558 ดังนี้

 1. ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี ยื่นงบการเงิน รายงานการสอบบัญชี รายงานประจําปี สําเนารายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
 2. กรณีผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีที่ยังไม่พร้อมยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือนําส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อีก ครั้งหนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นการยื่นงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

ช่องทางการนำส่งงบการเงิน

นําส่งด้วยตนเอง 

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชั้น3) กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
 • สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 กรุงเทพมหานคร ได้แก่
  • เขต 1 (ปิ่นเกล้า) ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี โทร. 024468160-1,67,69
  • เขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์)โทร. 026183340-41
  • เขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ (ซี 2ชั้น3ถ.รัชดาภิเษก โทร.022767253,55, 56, 59, 6
  • เขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ ชั้น Gเลขที่ 222 ถ.สุรวงศ์ โทร. 0 2234 2951-3
  • เขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4 ถ.บางนา-ตราด โทร. 02348 3803-5
  • เขต 6 (สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0 2143 7921-2 – สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ทั่วประเทศ
 • สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขาได้แก่
  • สาขาหัวหิน โทร. 032-520669, 032-520670
  • สาขาพัทยา โทร.038-222106 , 038-222108
  • สาขาเกาะสมุย โทร.077-427034
  • สาขาแม่สอด โทร.055-532404, 055-532405

ส่งทางไปรษณีย์ไปยังกองข้อมูลธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยสามารถทําได้ 2 วิธี คือ

 1. ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
 2. ส่งแบบรับประกันการสูญหาย ส่ง ณ ที่ทําการไปรษณีย์ไทยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และที่ทําการไปรษณีย์นนทบุรีเท่านั้น

ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การนําส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) นิติบุคคลสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ กรมฯ www.dbd.go.th > เลือก บริการออนไลน์ > ระบบการนําส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งบการเงินที่ดี ควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทุกฝ่ายที่สนใจในกิจการ ข้อมูลทางการบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินนั้น จึงควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่อง ผลตอบแทนจากการลงทุน ตวามสามารถในการชำระหนี้ และทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการ

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 20 มกราคม 2021 โดย Administrator

(Visited 342 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :

3 ความเห็น

 1. Hi there, always i used to check blog posts here in the early hours in the morning, for the reason that i like to learn more and more. Delly Zachery Hollerman

 2. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. Conchita Samson Giavani

 3. Great post! We will be linking to this particularly great content on our site. Keep up the great writing. Gusty Ahmed Damour


 4. Great article! We are linking to this great post on our site. Keep up the great writing. Sharl Sebastien Toombs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *