งบกระแสเงินสด 3 งบ [CashFlow] งบกระแสเงินสดทางอ้อม Excel รายการเทียบ

cashflowคือ
Click to rate this post!
[Total: 2606 Average: 5]

งบกระแสเงินสด

cashflowคือ
cashflowคือ

อธิบายงบกระแสเงินสดแบบเข้าใจง่าย จบ ครบ ในทีเดียว

เงินสดภาษาอังกฤษ

ไม่ว่าจะอยู่ยุคสมัยไหน เรื่องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องการเงิน การบัญชี เพราะไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราไปเลย ไม่ว่าจะธุรกิจองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่หรือแม้แต่กับตัวบุคคลก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินทั้งสิ้น ธุรกิจเล็ก ธุรกิจรายย่อยก็ยังต้องมีการทำรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นข้อมูลด้วยกันทั้งสิ้น แต่ตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง “งบกระแสเงินสด” ที่อยู่ในเรื่องของงบการเงินอีกที มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธรุกิจทั้งกับผู้บริหารกิจการ รวมไปถึงนักลงทุน เพราะเจ้าตัวงบกระแสเงินสดนี้เองที่มีผลต่อการบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีโดยตรงที่ความสำคัญ และยังเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของธุรกิจได้ดีอีกด้วย

งบกระแสเงินสดนั้นก็เป็นเรื่องในงบการเงิน (Financial Statements) ที่มีความสําคัญอย่างมากอีกงบหนึ่งที่ธุรกิจควรจะต้องจัดทํานอกเหนือจากงบอื่น ๆ ที่ธุรกิจทำอยู่เป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ งบแสดงฐานะการเงินซึ่งเป็นงบที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ เป็นต้น เพราะงบกระแสเงินสดจัดเป็นงบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดที่แสดงเกี่ยวกับเงินสดที่ได้รับว่ามาจากแหล่งใด และแสดงเกี่ยวกับเงินสดที่ต้องจ่ายออกไปเนื่องจากสาเหตุใด โดยการได้มาหรือใช้ไปของเงินสดในแต่ละงวดนั้น  มีผลสืบเนื่องจากกิจกรรมภายในองค์กรธุรกิจ จะเห็นได้ว่างบกระแสเงินสดมีความสำคัญขนาดนี้ เราไปทำความรู้จักกับงลกระแสเงินสดกันเลย

cashflow คือ

รู้จักกับความหมายของคำศัพท์ในเรื่อง “งบกระแสเงินสด”

เงินสด ภาษาอังกฤษเรียกว่า Cash หมายถึง เงินสดที่ถืออยู่ในมือ เป็นรูปแบบจับต้องได้ รวมทั้งรูปแบบเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เรียกง่าย ๆ ว่าลักษณะเป็นเงินสดที่ใช้กันโดยทั่วไปส่วนใหญ่ซึ่งมีมูลค่าทางทรัพย์สินตามกฎหมายอย่างชัดเจน สามารถใช้แลกเปลี่ยนทำธุรกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นสากลนั่นเอง อาทิเช่น เงินสดย่อยทั่วไป เช็คที่กำหนดชำระแต่ยังไม่ได้นำฝาก เช็คเดินทาง เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีธนาคาร เป็นต้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการเทียบเท่าเงินสด ภาษาอังกฤษเรียกว่า Cash equivalents หมายถึง ลักษณะหนึ่งของเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะมีวันครบกำหนดภายในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่กิจการหรือธุรกิจรับและได้มา ลักษณะของรายการเทียบเท่าเงินสดจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่เห็นได้อย่างชัดเจน เรียกง่าย ๆ ว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารายการเทียบเท่าเงินสดมีมูลค่าเป็นเงินสดจริงได้เท่าไร โดยจะต้องมีอายุของรายเทียบเท่าเงินสดนั้นไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้รายการเทียบเท่าเงินสดจะมีความเสี่ยงบางอย่างที่อาจจะระบุไม่ได้บางกรณีซึ่งอาจจะทำให้รายการเทียบเท่าเงินสดเกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าได้ด้วยเช่นกัน แต่ก็ก็จะเป็นควาเมสี่ยงที่ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไร เช่น เงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน กล่าวคือ เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นจำนวนเงินสดเท่าไรแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินสดได้ด้วยเช่นกัน เป็นต้น

กระแสเงินสดภาษาอังกฤษเรียก cashflow หมายถึง ลักษณะของการเข้าและออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบกระแสเงินสดภาษาอังกฤษเรียก Statement of Cash Flow หมายถึง งบแสดงการเปลี่ยนแปลงการได้มา และใช้ไปของเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจะอยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง

โดยงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินไหลเข้า (Cash Inflows) และกระแสเงินไหลออก (Cash Outflows) ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ การทำงบกระแสเงินสดจะเป็นการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดโดยจะนำ “กระแสเงินสดเข้า” และ “กระแสเงินสดจ่ายมา” แสดง ในส่วนของ กิจกรรมดำเนินงานจึงเป็นกิจกรรม (activities) หลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหากำไร เรียกง่าย ๆ ว่า งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) ช่วยเห็นเงินสดว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เห็นถึงจำนวนเงินสดเข้าออกหรือการได้มาและการใช้ไป เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบธุรกิจ หรือนักลงทุนได้ทราบถึงสภาพคล่องของกิจการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงของธุรกิจเกี่ยวกับเงินสดว่ามีการใช้จ่ายอย่างไร รวมทั้งเอื้อประโยชน์อีกมากมาย

งบกระแสเงินสดนอกจากจะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการว่ามีการได้มาและใช้ไปในแต่ละงวดมากน้อยเพียงใด ยังเป็นงบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยมุ่งเน้นในส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินสด หรือรายการที่เทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงเท่ากับเงินสด เป็นต้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะส่งผลให้เห็นถึง

ประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดทางอ้อม
งบกระแสเงินสดทางอ้อม

งบกระแสเงินสดทางตรง ภาษาอังกฤษเรียก Direct Method หมายถึง การจัดทำงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานรับ-จ่าย โดยวิเคราะห์รายการต่าง ๆ ที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรับกระทบด้วยรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่ก่อให้เกิดเงินสดรับจากการขายสินค้า จ่ายดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้

สูตรการคิดคำนวณคือ เงินสดรับ – เงินสดจ่าย = งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดทางอ้อม ภาษาอังกฤษเรียก Indirect Method หมายถึง การจัดทำงบกระแสเงินโดยเริ่มจากการใช้ “กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีนั้น ๆ ปรับกระทบด้วยรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด เช่น หนี้สงสัยจะสูญ

ประเภทของกิจกรรมของงบกระแสเงินสด

จากความหมายข้างต้นเราจะเห็นได้ว่ากิจกรรม (activities) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในกิจการ การแยกประเภทกิจกรรม (activities) จะแสดงให้เห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้รับเข้ามา (Cash Inflow)  และกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายออกไป (Cash Outflow) ให้มีรูปแบบที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในรอบระยะเวลารายงานงบประแสเงินสด (Statement of Cash Flow) โดยจะแบ่งกิจกรรม (activities) ทีต้องนำเสนองบประแสเงินสด ออกเป็น 3 กิจกรรม (activities)ได้ ดังต่อไปนี้

 1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมหลักของกิจการที่ทำให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ โดยมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน เป็นผลสืบเนื่องมาจากรายการต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุน สะท้อนถึงเงินสดที่แท้จริงจากกิจกรรมดำเนินงานเกี่ยวข้องกับบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ควรจะมีค่าเป็นบวก แสดงถึงว่า กิจการมีรายได้และได้รับเป็นเงินสด งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสามารถเลือกแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานได้ 2 วิธีทั้งวิธีทางตรงและทางอ้อม โดยมักจะแสดงด้วยวิธีทางอ้อมส่วนใหญ่ โดยจะมีวิธีคิดคือ ปรับจากกำไรทางบัญชี แปรเป็นกำไรเงินสด

ตัวอย่างรายงานงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดเข้า

 • เงินสดรับจากการขายสินค้าและการให้บริการ
 • เงินสดรับจากรายได้ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้อื่น
 • เงินสดรับจากลูกค้า หรือได้รับชำระหนี้จากลูกค้า

กระแสเงินสดออก

 • เงินสดจ่ายให้ผู้ขายสินค้าและบริการ
 • เงินสดจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน
 • เงินสดจ่ายให้เจ้าหนี้การค้า
 1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities)

เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับการได้มาและการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นของกิจการซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแสดงให้เห็นถึงรายจ่ายที่กิจการจ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตทั้งนี้ เฉพาะรายจ่ายที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นที่สามารถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน เรียกง่าย ๆ ว่า เป็นเรื่องกิจกรรมในระยะยาวรวมทั้งเงินลงทุนต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจโดยตรงแต่อย่างใด แต่เน้นเรื่องด้านการลงทุนเท่านั้น โดยจะมีความเกี่ยวกับบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มักจะมีค่าเป็นลบ เพราะกิจการมักมีการลงทุนอยู่เสมอ เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ

ลักษณะเงินสดที่นำไปลงทุน

การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ส่งผลให้ธุรกิจเติบโต เช่น เงินลงทุนระยะสั้น สำหรับพักเงิน เป็นต้น หรือการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลักษณะนี้จะช่วยขยายกำลังการผลิตได้ เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น

ตัวอย่างรายงานงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดเข้า

 • เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • เงินสดรับจากการขายเงินทุนระยะยาว เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้
 • เงินสดรับชำระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น

กระแสเงินสดออก

 • เงินสดจ่ายเพื่อซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินทุนระยะยาว เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้
 • เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
 1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities)

เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมของเจ้าของกิจการ ลักษณะของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการคาดคะเนสิทธิเรียกร้องในกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้ให้เงินทุนแก่กิจการ โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับบัญชี หนี้สินหมุนเวียนในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดหา หนี้สินไม่หมุนเวียนในส่วนของเจ้าของ (ทุน) ทั้งนี้ลักษณะกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา ควรสังเกตว่า ถ้ามีค่าเป็นบวก เกิดจากการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและยาว ต้องพิจารณาว่ากิจการนำไปใช้วัตถุประสงค์ใด

เมื่อกิจการเกิดกำไรสะสมก็จะสามารถจ่ายปันผลเป็นเงินได้ หากนักลงทุนซื้อหุ้นก่อนวัน XD (Excluding Dividend) ก็จะได้รับปันผลเป็นเงินสด หรือตามที่กิจการกำหนดอย่างการปันผลเป็นหุ้น

การจัดหาเงิน เช่น

 • การกู้ยืมเงิน จะเป็นส่วนที่มาจากหนี้สิน
 • การเพิ่มทุน จะเป็นส่วนที่มาจากทุนจากส่วนของเจ้าของ

ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดเข้า

 • เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหรือออกจำน่ายหุ้นทุน
 • เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
 • เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว

กระแสเงินสดออก

 • เงินสดจ่ายปันผล
 • เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
 • เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม

ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดPicture1

 • เพื่อให้ผู้บริหารงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับเงินสด วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตของโครงสร้างกระแสเงินสดของกิจการ
 • เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งนักลงทุน และเจ้าของกิจการเอง
 • เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงานในอนาคต เนื่องจากงบกระแสเงินสดจะแสดงให้ทราบถึงที่มาที่ไปของเงินสดว่า กิจการได้รับเงินสดจากแหล่งใดบ้างเป็นจำนวนเท่าใด
 • เพื่อให้ผู้บริหารงานสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินของกิจการ เป็นเครื่องมือวางแผนการชำระเงิน เช่น การจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ธนาคาร  หรือการจ่ายเงินปันผล
 • เพื่อให้ผู้บริหารงานทราบถึงความเพียงพอของเงินสดว่ามีพอแก่ความต้องการของกิจการหรือไม่
 • เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการ ช่วยให้กิจการสามารถนำกำไรดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกิจการอื่นในธุรกิจเดียวกัน
 • เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ
 • เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ
 • เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงความแตกต่างของกำไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสด กับกำไรสุทธิตามเกณฑ์คงค้าง

สรุป

จะเห็นได้ว่างบกระแสเงินสดเป็นประเภทหนึ่งของงบการเงินที่ความสำคัญอย่างมาก และเป็นรูปแบบงบการเงินที่ผู้บริการ หุ้นส่วน นักลงทุนใช้ประเมินสภาพคล่องของกิจการด้วยเช่นกัน เพราะว่างบกระแสเงินสดช่วยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงของกิจการได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ หรือธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจ SME รวมทั้งธุรกิจส่วนตัวก็ตาม ก็ต้องมีการจัดทำงบกระแสเงินสดเพื่อเป็นการบ่งบอกสถานะการเปลี่ยนแปลงของเงินสดว่ามีแนวโน้ม ทิศทางทางการเงินเป็นลักษณะใดในขณะที่กำลังประกอบธุรกิจอยู่นี้นั่นเอง


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 21 กรกฎาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top