5 งบกระแสเงินทุน แบบนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

งบกระแสเงินทุน
งบกระแสเงินทุน กระแสเงินทุน (Funds Statement) ในรายการของบัญชี ประโยนช์ของงบ ประโยชน์ของงบกระแสเงินทุน งบกระแสเงินทุน เงินทุนหมุนเวียน งบกระแสเงินสด ตัวอย่าง โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย กระแสเงินสด คือ pantip งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง งบกระแสเงินสด องค์ประกอบของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ภาษาอังกฤษ
Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 5]

งบกระแสเงินทุน

กระแสเงินทุน (Funds Statement) ในรายการของบัญชี

งบกระแสเงินทุน

กระแสเงินทุน คือรายงานการเงินที่แสดงถึงแหล่งที่มาและใช้ไปของทรัพยากรของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ ในอดีตงบกระแสเงินทุนมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่นงบแสดงที่มาและใช้ไป (Where – Got and Where Gone Statement) ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่างบกระแสเงินทุน (Funds Statement) งบแสดงการใช้เงินทุน (Statement of Application of Funds) งบแสดงที่มาและใช้เงินทุน (Statement of Source and Application of Funds) งบแสดงที่มาและการใช้ทรัพยกร (Statement of Resources Provided and Applied) และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (Statement of Changes in Financial Position) เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) หรือตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินสุทธิ (Net Monetary Assets) เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง แต่โดยทั่วไปเกณฑ์การจัดทำงบกระแสเงินทุนอาจแบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์ดังนี้

  1. เกณฑ์เงินสด (Cash Basis)

ภายใต้เกณฑ์เงินสด งบกระแสเงินทุนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ โดยจำแนกเงินสดที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีออกเป็นกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายและแสดงผลกระทบของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายที่มีต่อบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในระยะเริ่มต้นการจัดทำงบกระแสเงินทุนตามเกณฑ์เงินสดไม่เป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชี เนื่องจากนักบัญชียังคงยึดติดกับการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Accounting) โดยรับรู้รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีเมื่อเกิดรายการและแสดงในงบการเงินตามเกณฑ์เงินสดเป็นวิธีทางอ้อม (Backdoor Approach) ที่นำไปสู่การรับรู้รายการตามเกณฑ์การรับหรือจ่ายเงินสด (Cash Basis Accounting)งบกระแสเงินทุนเงินสด

2.เกณฑ์ทุนหมุนเวียน (Working Capital)งบกระแสเงินทุนหมุนเวียน

ภายใต้เกณฑ์ทุนหมุนเวียน งบกระแสเงินทุนจะแสดงรายการทั้งหมดที่เป็นสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน (ทุนหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยหนี้สินหมุนเวียน) ตามแนวคิดนี้การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินทุนตามเกณฑ์ทุนหมุนเวียน หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า และรายการสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เกณฑ์ทุนหมุนเวียนจึงช่วยให้งบกระแสเงินสดทุนยังคงเอกลักษณ์ขั้นพื้นฐานของการวัดหรือรับรู้รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง แต่ไม่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

  1. เกณฑ์ทรัพยากรทางการเงิน (แหล่งของการลงทุน) ทั้งหมด (All Financial Resources)งบกระแสเงินทุนทางการเงิน

ภายใต้เกณฑ์ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมด งบกระแสเงินทุนจะแสดงผลกระทบของรายการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกโดยไม่คำนึงว่ารายการนั้นจะเกี่ยข้องกับการได้มาหรือใช้ไปของเงินสดหรือเงินทุนหมุนเวียนหรือไม่ แนวคิดนี้จึงใช้ได้กับแนวคิดกระแสเงินทุนอื่นๆที่กล่าวมา (เช่น เกณฑ์เงินสด เกณฑ์ทุนหมุนเวียน) กล่าวคือนอกจากเป็นแนวคิดที่คำนึงถึงรายการเปลี่ยนแปลงในเงินสดหรือเงินทุนหมุนเวียนแล้ว ยังคำนึงถึงรายการอื่นทุกรายการที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุนที่มีความสำคัญต่อกิจการและคงจะอยู่ในกิจการเกินกว่างวดบัญชี

ประโยนช์ของงบ

ประโยชน์ของงบกระแสเงินทุน

งบกระแสเงินทุนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการค้าซึ่งเงินทุน ตลอดจนความต้องการของกิจการในการใช้จ่ายเงินสดไปในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้ทราบว่าแท้จริงแล้วกิจการมีที่มาของเงินทุนจากกิจกรรมใดบ้างและใช้เงินทุนที่ได้มา ไปอย่างมีประสิทธิภาพเดียงใด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์จำนวนเงินทุนที่กิจการจะสามารถจ่ายเงินปันผลและดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้ได้ในอนคตและต่อการประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งบการเงินจะไม่ได้รับถ้าหากพิจารณาแต่เฉพาะงบกำไรขาดทุนและงบดุลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากงบกำไรขาดทุนจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ รายได้ และ ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในงบกำไรขาดทุนไม่ได้มีการจำแนกตามกิจกรรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หรือค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ทำให้ผู้ใช้งบการเงินไม่สามารถประเมินได้ว่าผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการลงทุน การจัดหาเงิน และ กระแสเงินสดของกิจการอย่างไร ขณะเดียวกันงบดุลจะให้แต่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และแหล่งที่มาของสินทรัพย์ ณ วันใดวันหนึ่ง แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชี

งบกระแสเงินทุนเมื่อนำไปใช้ร่วมกับงบอื่นๆ จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินสิ่งต่อไปนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ
  2. การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางการเงิน (Liquidity and solvency)
  3. ความสามารถของกิจการในการบริหารเงินสดที่มีอยู่
  4. ระยะเวลาการหมุนเวียนของกระแสเงินสดซึ่งจะช่วยให้กิจการสามารถปรับตัวให้เข้ากับโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป (Financial Flexibility)
  5. ความสามารถของกิจการที่จะได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งจะช่วยให้สามารถมองเห็นถึงรูปแบบของการบริหารเงินสด การตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินและการมองการณ์ไกลในการใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของกิจการในอนาคต

ข้อมูลต่างๆในอดีตยังเป็นตัวบ่งชี้จำนวนเงิน ระยะเวลา และความแน่นอนของเงินทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดจนเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินผลของกระแสเงินสดในอนาคตที่จัดทำขึ้นในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการหากำไรและกระแสเงินสดสุทธิและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานภายในกิจการเดียวกันหรือผลการดำเนินงานที่นำเสนอโดยกิจการต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

Gantt Chart

Gantt Chart #7 ข้อ ดีเสีย ตัวอย่าง วิธีทำ ง่ายๆ คือโครงการ?

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
แนะนำตัวเอง

7 แนะนําตัวภาษาอังกฤษ ห้องเรียน กันเอง เป็นทางการ อย่างเจ๋ง!

แนะนําตัวภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน แบบเป็นกันเอง แบบเป็นทางการ แบบทั่วไป แนะนําตัวภาษาอังกฤษ เท่ๆ แนะ นํา ตัวภาษาอังกฤษ สั้น ๆ แนะนําตัวภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน แนะนําตัว ภาษาอังกฤษ คําอ่าน แนะนําตัวภาษาอังกฤษ10ประโยค แนะนําตัวภาษาอังกฤษ นักเรียน แนะนําตัวภาษาอังกฤษ ยาวๆ แนะ นํา ตัว ภาษา อังกฤษ สัมภาษณ์ งาน พร้อมคําอ่าน
กฎของโอห์ม

7 กฎของโอห์ม กล่าวว่า โอห์ม คือ สูตร ไฟฟ้า ทำได้อย่างเจ๋ง!

Click to rate this post! [Total: 106 Average: 5] ในหน้านี้กฎของโอห์มกฎของโอห์มกล่าวไว้ว่าอย่างไรกฎของโอห์ม E คืออะไรกฎของโอห์มรูปใด กฎของโอห์ม กฎของโอห์ม ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน กล่าวคือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำใด ๆ แปรผันโดยตรงกับความต่างศักย์ (แรงดันไฟฟ้าหรือแรงดันตกคร่อม คือกระแสมีค่ามากหรือน้อยตามความต่างศักย์นั้น) เขียนเป็นสมการได้ว่า (กฎของโอห์ม สูตร) I ∝ V และกระแสไฟฟ้าจะแปรผกผันกับความต้านทานระหว่างสองจุดนั้น(คือถ้าความต้าน …

5 งบกระแสเงินทุน แบบนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ? Read More »

บทบาทคอมพิวเตอร์

5 บทบาทคอมพิวเตอร์ ในชีวิต ธุรกิจ สื่อสาร ที่ไม่รู้มาก่อน!

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง
ปก ฝันว่าเข้าไปในถ้ำ

7 เลข ฝันว่าเข้าไปในถ้ำ เด็ด สว่าง ศักดิ์สิทธิ์?

ฝัน ว่า เข้าไป ในถ้ำ เลข ฝันเห็นถ้ำ สว่าง ฝันว่าไปไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในถ้ำ ฝันเห็นถ้ำ สวยงาม ฝันเห็นถ้ำ โบราณ ฝันว่า ได้ไปในถ้ำ พญานาค ฝันว่า เข้าไป ในถ้ำมืด ฝันว่า เดินออกจากถ้ำ
บิลเงินสด

2 วิธีเขียน บิลเงินสด เน้น วิธีเขียน ทำได้เอง อย่างง่ายเลย!

บิลเงินสด บิลเงินสด คือ โปรแกรม วิธีเขียน บิลเงินสด ตัวอย่าง ดาวน์โหลด บิลเงินสด excel บิลเงินสด ไฟล์ ฟอร์มบิลเงินสด บิลเงินสด pdf บิลเงินสด ออนไลน์ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เขียนยังไง บิลเงินสด ปริ้น
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

15+ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รูป ประกอบ แผนที่ ประโยชน์ อะไร?

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ฝันว่าตัดผมสั้น

7 เลข ฝันว่าตัดผมสั้น ขาด กระจุก โดน ตัวเอง แหว่งเกิ้น?

ฝันว่าตัดผม ฝันว่าตัดผมแหว่ง ฝันว่าผมขาดเป็นกระจุก ฝันว่าตัวเองตัดผมสั้น ฝันว่าผมแหว่ง ฝันว่าโดน ตัดผม เลขเด็ดฝันว่าตัดผมสั้น ฝันว่าได้ตัดผม

Leave a Comment

Scroll to Top