คํานํารายงาน คํานํา การเขียนคำนำ ตัวอย่างคำนำ รูปแบบ

Click to rate this post!
[Total: 7811 Average: 5]

คำนำ หมายถึง

คำนำ คํานําตัวอย่าง การเขียนคำนำ ตัวอย่างคํานํารายงาน

คํานํารายงาน

คำนำ คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน คำนำโดยส่วนมาก จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการเขียนรายงาน สำหรับหลักการเขียนคำนำรายงานนั้น หลักง่าย ๆ เลยก็คือต้องเขียนให้ผู้อ่านสนใจอยากจะอ่านรายงานของเรา โดยเริ่มต้นอาจจะเขียนถึงที่มาที่ไปของรายงานฉบับนี้ 

การทําคํานํา

          การเขียนคำนำรายงาน พบเจอเกือบทุกวิชาที่เรียนเนื่องจาก ผู้สั่งทำรายงานอยากให้คนทำรายงานศึกษาค้นหว้า การเขียนคํานํา วิธีเขียนคํานํา และให้รู้ถึงเรื่องที่ได้ศึกษามาว่าเข้าใจและสามารถอธิบายบอกต่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจตามได้หรือไม่ ตัวอย่างวิชาที่มีการทำรายงาน คํานําหนังสือ คํานํารายงาน มหาลัย คํานําภาษาไทย คํานําวิชาพละ คํานําภาษาอังกฤษ คํานําวิทยาศาสตร์ คํานําสังคมศึกษา เป็นต้น

วิธีการเขียนคํานํา ตัวอย่าง

ตัวอย่างคํานํา คํานําที่ถูกต้อง วิธีเขียนคำนำ รูปแบบคํานํา มักจะไม่ซับซ้อนแหละวัตถุงประสงค์เหมือน ๆ กัน ตัวอย่าง เช่น คํานําโครงงาน

 1. 1.เขียนคำว่า “ คำนำ ” ไว้บรรทัดแรก ตรงกลาง ห่างด้านบนลงมา 2 นิ้ว
 2. 2.บรรทัดที่สอง เริ่มเขียนเนื้อหาคำนำ โดยการย่อหน้า 1 ครั้ง ให้เว้นเนื้อหาที่จะเขียนไว้ 1.5 นิ้ว (เผื่อเย็บเล่ม)
 3. 3.เนื้อหาที่เขียน บอกวัตถุประสงค์ในการเขียน อาจเริ่มด้วยข้อความ เช่น
  1. รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
  2. รายงานเล่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เป็นต้น และเนื้อหาที่เขียนควรสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ
 4. 4.ย่อหน้าที่ 2 อาจเป็นการกล่าวขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือ หรือกล่าวขอบคุณผู้อ่าน
  1. 4.1 อาจเริ่มด้วยข้อความ เช่น
   1. ผู้จัดทำขอขอบคุณ
   2. ผู้จัดทำหวังว่า
   3. หวังเป็นอย่างยิ่ง
   4. ขอขอบคุณ เป็นต้น
 5. 5.เว้นระยะประมาณ 3 นิ้วลงมา และไว้ด้านขวาล่าง เพื่อเขียนชื่อผู้จัดทำ และใส่คำว่าว่า “ผู้จัดทำ” ไว้ด้านล่างชื่อ

ตัวอย่างการเขียนคำนำ คำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านติดตามเรื่องของเราโดยตลอด ถ้าคำนำไม่ดีเขาจะหยุดอ่าน ดังนั้นในตอนต้นควรมี วิธีเขียนคํานํา วิธีการชักชวนให้ผู้อ่านอ่านเรียงความของเราให้จบ โดยต้องสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด

คํานําตัวอย่าง คํานํารายงาน

เนื้อหาที่ควรหลีเลี่ยงการเขียน “คำนำรายงาน”

 • ประวัติศาสตร์ หรือเรื่องพื้น ๆ ที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
 • อย่างฟุ้งซ่าน จนไม่มีจุดหมายของเรื่อง
 • ไม่ควรขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร
 • การออกตัวว่าไม่พร้อมหรือไม่เชี่ยวชาญเรื่องที่เขียน อาจทำให้ผู้อ่านไม่สนใจอ่านรายงานก็ได้
 • ไม่ควรเขียนซ้ำกับส่วนสรุป หรือความลงท้าย
 • ไม่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 

หลักการ เขียน คำนำ

 • เขียนคำนำด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
 • เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
 • เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
 • เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
 • คำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 • เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน

ด้วยคุณสมบัติข้างต้นทั้ง 8 ข้อ ตามราชบัณฑิตยสถาน ระบุไว้ว่า คำนำที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้ หากมีครบใน การเขียนคำนำ ก็จะทำให้ คำนำนั้น สมบูรณ์ที่สุด โดยการเขียนคํานําโครงงาน นั้นควรมีให้ครบ

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

ตัวอย่างคํานํารายงาน

ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน
ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน

ด้วยคุณสมบัติข้างต้นทั้ง 8 ข้อ ตามราชบัณฑิตยสถาน ระบุไว้ว่า คำนำที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้ หากมีครบใน การเขียนคำนำ ก็จะทำให้ คำนำนั้น สมบูรณ์ที่สุด โดยการเขียนคํานําโครงงาน นั้นควรมีให้ครบ

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

การเขียนคํานํารายงาน

ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน
ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน

คํานําพอร์ต

วิชาภาษาไทย

คำนำตัวอย่าง
การเขียนคํานําภาษาไทย

คำนำ

           รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  การศึกษาวรรณกรรมไทย เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของวรรณกรรมไทย โดยได้ศึกษาผ่านแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ตำรา หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ห้องสมุด และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ โดยรายงานเล่มนี้ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม และ ความสำคัญของวรรณกรรมต่อวัฒนธรรมไทย

            ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาวรรณกรรมไทยเป็นอย่างดี

                                  นายโชคดี มีชัย

วิชาวิทยาศาสตร์

คำนำ-รายงาน
การเขียนคำนำวิทยาศาสตร์

คำนำ

            รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา โดยได้ศึกษาผ่านการทดลองทำกิจกรรมการทดลองต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทดลองทางตรงและได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

         ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและต้องการประสบการณ์ในการทดลองวิทยาศาตร์เป็นอย่างดี

                                  นายโชคดี มีชัย

การเขียนคํานํา คํานํา ภาษาอังกฤษ

   วิชาสังคม

วิธีเขียนคำนำ
การเขียนคํานํารายงานสังคม

คำนำ

          รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา  เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนสัมยอยุธยา โดยได้ศึกษาผ่านแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ตำรา หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ห้องสมุด และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ โดยรายงานเล่มนี้ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ ความเป็นมาของผู้คนสมัยอยุธยา

            ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างดี

                                  นายโชคดี มีชัย

วิชาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างคำนำ
การเขียนคํานําภาษาอังกฤษ

preface

          This report is prepared as part of the subject. The study of Thai literature In order to study and acquire knowledge in the stories of Thai literature By studying through various knowledge sources such as textbooks, books, newspapers, journals, libraries and knowledge sources from various websites. This report must contain content about Literary meaning Types of literature and their importance to Thai culture.

          The authors highly anticipate that the preparation of this document will provide useful information for those interested in studying Thai literature. 8eoe

                           Mr. Chokedee Meechai

คํานําวิชาพละ

คำนำ

          รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พลศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกีฬา วิ่งระยะสั้น วิธีการฝึกซ้อม และวอมก่อนออกกำลัง หรือเล่นกีฬา ชนิดนี้ และวิธีการเล่น การแข่งขัน การฝึกเทคนิคและทักษะส่วนบุคคลในการเล่น การเคลื่อนไหวของร่างกายของร่างกาย รวมทั้งกฎและกติกาในการแข่งขัน

 

คํานํารายงานคณิตศาสตร์ 

คำนำ

          ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีความต้องการให้ผู้เรียนที่มีความใฝเรียนใฝรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถทำให้นักเรียน คิด คำนวณ วิเคราะห์ หรือตีโจทย์ให้แตกได้ แต่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งที่สามารถให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ หรือฝึกตีโจทย์ให้แตกฉานได้

          ในการจัดทำโครงงานนี้เป็นการใช้คณิตศาสตร์ขั้นเป็นพื้นในการเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร กับสิ่งของหรือ จำนวนของที่เรามองเห็นหรือจับต้องได้ให้นักเรียนที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาสามารถคำนวนเลขคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดียิ่ง

วิธีเขียนคํานํา

การเขียนบทนำ คือการเกริ่นนำแสดงความจำเป็นและความสำคัญที่ทำรายงาน หรือเหตุผลที่ศึกษาเรื่องนี้  โดยกำหนดปัญหาอย่างชัดเจน ให้ผู้อ่านได้เข้าใจข้อเท็จจริงของปัญหา ด้วยวิธีการค้นคว้าด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถิติ หรือสอบถามความเหตุจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนโน้มน้าวให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของรายงานเรื่องนี้ โดยใช้ความคิดเห็นของตัวเองให้มากที่สุด

การเขียนคํานําเรียงความ

องค์ประกอบกรเขียนเรียงความมีอยู่ 3 ส่วน คือ

 • ส่วนนำ ควรมีเนื้อหา 1 ย่อหน้าเท่านั้น
 • เนื้อหา หลายย่อหน้าได้ตามแต่ละหัวข้อขอเรื่องที่เขียนจะแยกได้แต่ต้องเป็น
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียน
  • เรียงเรื่องราวตามลำดับตามเค้าโครงที่กำหนด
  • แต่ละย่อหน้าควรสัมพันธ์กัน
 • สรุป ควรมีเนื้อหา 1 ย่อหน้าที่เป็นการเขียนสรุปเนื้อจากส่วนเนื้อเรือง
  • สรุปให้ได้ใจความและซาบซึ้งให้คนอ่านเนื้อหาทั้งหมดกินใจ

ตัวอย่างการเขียนบทนำ

วิธีการเขียนบทนำรายงาน อาจทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. 1.ที่มาและความสำคัญของปัญหา
  • 1 สภาพปัจจุบัน
  • 2 ปัญหา
  • 3 สาเหตุของปัญหา
  • 4 สรุปที่มาและความสำคัญของปัญหา
 2. 2.วัตถุประสงค์ของการจัดการจัดทำรายงาน
 3. 3.ขอบเขตของการจัดทำรายงาน
 4. 4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รูปแบบคํานํา

การเขียนคำนำรายงาน แตกต่างจากการวิธีเขียนรายงาน การเขียนคำนำต้องบงบอกสิ่งที่จะนำพาไปสู่เนื้อหาที่อยู่ในรายงานเล่นนั้น ๆ ทำให้รายงานเล่นนั้นน่าสนใจ การเขียนคำนำรายงาน ถือเป็นส่วนสำคัญมากหากเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะอ่านคำนำก่อนจะอ่านเนื้อหาภายในหากผู้เขียนอิบายและเรียบเรียงได้ดีจะทำให้เนื้อหาในเล่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บทนำรายที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่านเรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

ภาษาที่ใช้เขียนรายงาน หากเป็นรายงานที่มีเนื้อหาทางวิชาการ ก็คงต้องภาษาทางการหน่อย แต่หากเป็นรายงานทั่ว ๆ ไป ไม่วิชาการมากนัก ก็ควรใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้อ่านจะดีกว่าและคำนำรายงานกลุ่มแตกต่างจากการทำเดี่ยว ที่หน้าปกจะต้องมีการใส่รายชื่อคณะผู้จัดทำ มากกว่า 1 คนขึ้นไป

วิชาเรียนที่อาจมีการทำรายงาน คำนำรายงาน เช่น วิชา เคมี วิชา วิทยาศาสตร์

Tags ; การทำรายงาน, การเขียนบทนำ, ผู้จัดทําภาษาอังกฤษ, บทนําคือ, การเขียนอธิบาย, วิธีการเขียนรายงาน, การทํารายงานที่ถูกต้อง, กรอบรายงานวิชาการ, ตัวอย่างการย่อความ, หลักการเขียนรายงาน, จบการนําเสนอการ์ตูน, ความหมายของการเขียน, หลักการเขียน, รูปแบบการย่อความ, คณะผู้จัดทำ, คํานํานิทาน, กรอบรายงานน่ารัก, คำนำวิจัย, การแต่งเรื่องสั้น, กา เขียนรายงานที่ถูกต้อง, ประเภทของการเขียน, รายงานการอ่าน, ขอบเขตของการศึกษา, แต่ เรื่อง, รายงานหมายถึง, ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ, ประเภทของการเขียน, บทนําโครงงาน, ตัวอย่างการเขียนย่อความ, คํานํารายงานบาสเกตบอล, หลักการเขียน, บทนำคือ, คำน สังคม, ขอบเขตการศึกษาคืออะไร, คำนำนิทาน, คำนำภาษาอังกฤษ, การเขียนรายงานที่ถูกต้อง, บ นําโครงงาน, รูปแบบการย่อความ, ส่วนประกอบหนังสือเล่มเล็ก, ตัวอย่างการเขียนบรรยาย, ตัวอย่างการเขียนอธิบาย, คํานําวิชานาฏศิลป์, คํานําบาสเกตบอล, รายงานis, ตัวอย่างรูปเล่ โครงการ, คํานําเทคโนโลยี, การแต่งเรื่องจากภาพ, การแต่งเรื่องสั้น, คำนำวิชาคอม, คํานํานาฏศิลป์, คํานํารายงานบาสเกตบอล, ตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็น, จบการนําเสนอขอบคุณค่ะ, คําขวัญวันวิทยาศาสตร์แต่งเอง, บันทึกการอ่านประจำวันของฉัน, ตัวอย่างกา เขียนสารคดี, ทํารายงานเรื่องอะไรดี, โครงงานคําราชาศัพท์, แต่งกรอบรายงาน, สารคดีมีกี่ประเภท, วิธีเขียนกิตติกรรมประกาศ, รูปแบบย่อความ, รายงานเชิงวิชาการเรื่องผลไม้, ประวัติผู้จัดทํา, ส่วนประกอบหนังสือเล่มเล็ก, วิธีทํารายงานที่ถูกต้อง, รายงานpdf, กรอบรายงา การ์ตูน, gd,18o, ตัวอย่างการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ, วิชาisย่อมาจาก, การเขียนปกรายงา ภาษาอังกฤษ, องค์ประกอบของสารคดี, หลักการเขียนเรื่องสั้น, หากผิดพลาดประการใดข อภัยมาณที่นี้ด้วยภาษาอังกฤษ, กรอบรายงานสวย, แต่งกรอบรายงาน, ตัวอย่างการอธิบาย, แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวนักเรียนน่ารัก, การเขียนปกรายงานที่ถูกต้อง, การเขียนรายงานกา ศึกษาค้นคว้า, ข้อสอบการเขียนรายงาน, ตัวอย่างการเขียนเล่าประสบการณ์, คำนำนิทาน, การ์ตูนจบการนําเสนอ, คำนำวิชาดนตรี, คํานําคอมพิวเตอร์, คํานําสถานที่ท่องเที่ยว, ความนำ, การเขียนบทนำ, ตัวอย่างงานเขียนสารคดี, คำนำคอมพิวเตอร์, วิธีทํารายงานที่ถูกต้อง, แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ, ตัวอย่างการทําโครงการต่างๆ, บทนำคือ, วิธีเขียนที่มาและความสําคัญ, วิธีด, รายงานบาสเกตบอลdoc, ประเภทการเขียน, ประวัติผู้จัดทําโครงงาน, ประวัติของการเขียน, สารบัญรายงานที่ถูกต้อง, บทนำโครงงาน, หลักการเขียนแบบ, แบบฟอร์มอัตชีวประวัติ, วิธีเขียนแบบ, ตัวอย่างสารบัญรายงานที่ถูกต้อง, แบบฟอร์มเขียนข่าว, โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว, โครงงานภาษาไทยเรื่องการอ่าน, โครงงา ภาษาไทยเรื่องการเขียน, ๕ฎฯฎ, บทนํามีอะไรบ้าง, ตัวอย่างบทนําโครงงาน, ตัวอย่างรูปเล่ โครงการ, แต่งเรื่อง, ตัวอย่างวิชาไอเอส, หนังสือรายงาน, การเขียนความเป็นมา, คำนำคอมพิวเตอร์, ความนำ, การเขียนแสดงความคิดเห็นตัวอย่าง, การเขียนมีกี่ประเภท, การทำรายงานที่ถูกต้อง, การเขียนความเรียงขั้นสูง, คำนำงานวิจัย, หน้าปกรายงานวิทยาศาสตร์, ด ตัวอย่างการเขียนรายงานวิชาการ, การเขียนบรรยายตัวอย่าง, ผู้เขียน, คำนำวิจัย, บันทึกการอ่านสารคดี, คำนำอาหาร, คํานําวิชากฎหมาย, ตัวอย่างการเขียนย่อหน้า, ตัวอย่างการเขียนสารคดี, คำนำบาสเกตบอล, แบบฟอร์มเขียนตามคำบอก, แบบฟอร์มเรียงความ, ตัวอย่างบันทึกการอ่านเรื่องย่อ, ตัวอย่างการเขียนเรื่องสั้น, คํานํานิทาน, ตัวอย่างรายงานpdf, คำนำวิชาคอม, ทําโครงงานเรื่องอะไรดี, แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ, โครงงานภาษาไทยเรื่องสุภาษิต, หลักการเขียนบรรยาย, ผู้จัดทําภาษาอังกฤษคือ, ราบงาน, รายงานหมายถึง, รูปการเขียน, รูปแบบย่อความ, วิธีการทํารายงานที่ถูกต้อง, วิธีเขียน, เขียนปกรายงานภาษาอังกฤษ, เขียนในรูป, หลักการเขียนแบบ, หลักการเขียนเรื่องสั้น, หลักการเขียนสารคดี, ประเภทการเขียน, หลักการทำ, หนังสือคืออะไร, วิธีเขียนเรื่องสั้น, เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเขียนยังไง, gupo, ข้อสอบการเขียนรายงาน, คํานําเรื่องโรคติดต่อ, การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า, การเขียนรายงานเชิงวิชาการdoc, การเขียนสารบัญรายงานที่ถูกต้อง, หนังสืออ่านอย่างไรเขียนอย่างไร, การเขียนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท, หากมีข้อผิดพลาดประการใด, การ์ตูนกำลังเขียนหนังสือ, ตัวอย่างการเขียนเล่าเรื่องตัวเอง, คํานําชีววิทยา, รายงานการศึกษาค้นคว้า, รายงานเกี่ยวกับภาษาไทย, หลักการเขียนโฆษณา, การเขียนเนื้อหารายงาน, ตัวอย่างการย่อนิทาน, คํานําวิชาคอมพิวเตอร์, ตัวอย่างการแต่งนิทาน, ตัวอย่างการเขียนย่อความนิทาน, ตัวอย่างการเขียนเล่าเรื่อง, ตัวอย่างการเขียนเล่าประสบการณ์, ตัวอย่างการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า, ความหมายของการดู, โครงงานหนังสือเล่มเล็ก, คํานําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ตัวอย่างคํานํานิทาน, คํานําของคอมพิวเตอร์, การเขียนแลป, การเขียนอธิบายหมายถึง, การอธิบายคือ, ตัวอย่างการอธิบาย, หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วย, วิธีการเขียนเรื่องสั้น, หน้าสนใจ, หน้าปกรายงานภาษาอังกฤษdoc, วิธีแต่งนิทาน, ตัวอย่างการเขียนโฆษณาสินค้าต่างๆ, วิธีทํานิตยสาร, บทนํานิยาย, ตัวอย่างการย่อความนิทาน, ลักษณะของบทความที่ดี, รูปแบบรายงานโครงการ, รายงานเรื่องที่น่าสนใจ, รายงานที่น่าสนใจ, วิธีเขียนชีวประวัติ, วิดีโอเขียนอย่างไร, วิชาisคืออะไร, ตัวอย่างอัตชีวประวัติdownload, ตัวอย่างการเขียนคำนิยมหนังสือ, ตัวอย่างการย่อบทความ, คํานําวิชาพละบาสเกตบอล, คํานําบาสเกตบอล, คำนำรายงานคอม, ความหมายของการเขียนแบบ, ขอบเขตการศึกษาหมายถึง, การแต่งเรื่อง, การเขียนแสดงความรู้, การเขียนความเรียงขั้นสูง, คำนำอาหาร, ตัวอย่างการเขียนย่อความเรื่องสั้น, องค์ประกอบของสารคดี, การเขียนประวัติผู้ตาย, หลักการเขียนสารคดีท่องเที่ยว, คํานํารายงานพระพุทธศาสนา, ตัวอย่างสารคดีสั้น, รูปการ์ตูนจบการนําเสนอ, ละครที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร, หลักการเขียนนิทาน, นําทองการพิมพ์, โครงงานเรื่องคําราชาศัพท์, อ่านสารคดีสั้น, ตัวอย่างการแต่งเรื่องสั้น, เขี่ยน, เทคนิคการแต่งนิยาย, เรียงความเรื่องบุคคลตัวอย่าง, โครงงานประวัติศาสตร์เรื่องบุคคลสำคัญ, เขียนอธิบาย, หลักการพูดรายงาน, วิธีการเขียนแบบ, วิธีเขียนหนังสือ, เรียงความเรื่องแมวของฉัน, หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศ, รายงานประกอบด้วยอะไรบ้าง, ส่วนประกอบของสมุดเล่มเล็ก, วิธีเขียนเรื่องสั้น, วิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้อง, วิธีการศึกษาคือ, รูปแบบการเรียงความ, รูปบัญชีการ์ตูน, รายงานเรื่อง, หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น, แต่งเรื่องจากภาพป1, แบบฟอร์มการเขียนย่อความ, รายงานประวัติบาสเกตบอลpdf, คํานําวัฒนธรรมไทย, หลักการแต่งนิทาน, โครงงานคําราชาศัพท์, การย่อความที่ดีมีหลักการอย่างไร, คํานําการท่องเที่ยว, คำนำสังคม, คำนำภาษาจีน, ความน่าสนใจ, การเขียนแบบมีกี่ประเภท, ผู้จัดทํารายงานภาษาอังกฤษ, กลวิธีในการเขียน, การเขียนหน้าปกภาษาอังกฤษ, คํานําวิชาคอมพิวเตอร์, คํานําวิชาดนตรี-นาฏศิลป์, คํานําสถานที่ท่องเที่ยว, ตัวอย่างบทนําโครงงาน, โครงสร้างการเขียนเรียงความ, การรายงานหมายถึง, ชีวประวัติกับอัตชีวประวัติต่างกันอย่างไร, ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก, ตัวอย่างการย่อความเรื่องสั้น, ตัวอย่างสมุดเล่มเล็กภาษาไทย, ทําisเรื่องอะไรดี, ตัวอย่างการเขียนอัตชีวประวัติ, สารคดีมีกี่ประเภท, ตัวอย่างการเขียนประกาศอย่างเป็นทางการ, พิมพ์คํา, ตัวอย่างการพูดรายงาน, ตัวอย่างการ, ตัวอย่างเนื้อหารายงาน, คำนำการขาย, ตัวอย่างการเขียนเรื่องสั้น, การเขียนอธิบายประเภทคําจํากัดความ, การเขียนแนะนำหนังสือ, สมุดเขียนแบบ, คํานํานาฏศิลป์, กระดาษรายงานพิมพ์เอง, การเขียนประเภทต่างๆ, การเขียนสารบัญรูปภาพ, กรอบรายงานวาดเอง, ข้อสอบลีลาศdoc, กรอบรายงานน่ารัก, g-upo, คำนำการท่องเที่ยว, ตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้า, บันทึกการอ่านสารคดี, dkการ์ตูน, คำนำสุขศึกษา, คํานํานิทานเล่มเล็ก, รายงานเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย, คํานํารายงานนาฏศิลป์ไทย, ชื่อโครงงานภาษาไทยที่น่าสนใจ, ตัวอย่างการเขียนชีวประวัติบุคคลสําคัญ, คํานําลีลาศ, เรียงความเรื่องรักการอ่าน, รูปจบการนําเสนอการ์ตูน, ตัวอย่างเขียนรายงาน, ตัวอย่างสารบัญรายงานที่ถูกต้อง, คำนำสถานที่ท่องเที่ยว, รายงานเชิงวิชาการเรื่องอาหาร, วิชาisคืออะไร, วิธีการเขียนบรรยาย, วิธีทํารายงานส่งครู, เขียนสารบัญรายงาน, การเขียนรายงานที่ดี, การเขียนมีกี่ประเภท, การเขียนยศนําหน้าชื่อ, ผิดพลาดประการใด, ตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่อง, จัดรูปเล่มนิยาย, การเขียนในงานอาชีพ, คํานําโครงงานคุณธรรม, contentแปลว่าสารบัญ, บทนำโครงการ, ผู้จัดทำภาษาอังกฤษ, รายงานกีฬา5บท, วิดีโอเขียนยังไง, ำนำ, ข้อสอบการเขียนเรียงความdoc, สารจรรใจตัวอย่างสั้นๆ, ำนำ, วิธีการเขียนเรื่องสั้นตัวอย่าง, ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษเรื่องอาหาร, แบบฟอร์มเขียนแบบ, 9y;vpjk’8eoe, 9yvpjk’8eoe, 8eoeikp’ko,

(Visited 73 times, 169 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :

0 thoughts on “คํานํารายงาน คํานํา การเขียนคำนำ ตัวอย่างคำนำ รูปแบบ”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top