คํานํา คำนำรายงาน (5 เทคนิค) วิธีเขียน การเขียนคำนำ ตัวอย่างคำนำ มหาลัย ราชภัฏ

Click to rate this post!
[Total: 12724 Average: 5]

คำนำ หมายถึง

คำนำ คํานําตัวอย่าง การเขียนคำนำ ตัวอย่างคํานํารายงาน

คํานํา คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน คำนำโดยส่วนมาก จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการเขียนรายงานสำหรับหลักการเขียนคำนำรายงานนั้น หลักง่าย ๆ เลยก็คือต้องเขียนให้ผู้อ่านสนใจอยากจะอ่านรายงานของเรา โดยเริ่มต้นอาจจะเขียนถึงที่มาที่ไปของรายงานฉบับนี้

การทําคํานํา

          การเขียนคำนำรายงาน พบเจอเกือบทุกวิชาที่เรียนเนื่องจาก ผู้สั่งทำรายงานอยากให้คนทำรายงานศึกษาค้นหว้า การเขียนคํานํา วิธีเขียนคํานํา และให้รู้ถึงเรื่องที่ได้ศึกษามาว่าเข้าใจและสามารถอธิบายบอกต่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจตามได้หรือไม่ ตัวอย่างวิชาที่มีการทำรายงาน คํานําหนังสือ คํานํารายงาน มหาลัย คํานําภาษาไทย คํานําวิชาพละ คํานําภาษาอังกฤษ คํานําวิทยาศาสตร์ คํานําสังคมศึกษา เป็นต้น

วิธีการเขียนคํานํา ตัวอย่าง

ตัวอย่างคํานํา คํานําที่ถูกต้อง วิธีเขียนคำนำ รูปแบบคํานํา มักจะไม่ซับซ้อนและวัตถุงประสงค์เหมือน ๆ กัน ตัวอย่าง เช่น คํานําโครงงาน

การเขียนคํานําที่ถูกต้อง ดังนี้

 1. เขียนคำว่า “ คำนำ ” ไว้บรรทัดแรก ตรงกลาง ห่างด้านบนลงมา 2 นิ้ว
 2. บรรทัดที่สอง เริ่มเขียนเนื้อหาคำนำ โดยการย่อหน้า 1 ครั้ง ให้เว้นเนื้อหาที่จะเขียนไว้ 1.5 นิ้ว (เผื่อเย็บเล่ม)
 3. เนื้อหาที่เขียน บอกวัตถุประสงค์ในการเขียน อาจเริ่มด้วยข้อความ เช่น
  1. รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
  2. รายงานเล่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เป็นต้น และเนื้อหาที่เขียนควรสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ
 4. ย่อหน้าที่ 2 อาจเป็นการกล่าวขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือ หรือกล่าวขอบคุณผู้อ่าน อาจเริ่มด้วยข้อความ เช่น
  1. ผู้จัดทำขอขอบคุณ
  2. ผู้จัดทำหวังว่า
  3. หวังเป็นอย่างยิ่ง
  4. ขอขอบคุณ เป็นต้น
 5. เว้นระยะประมาณ 3 นิ้วลงมา และไว้ด้านขวาล่าง เพื่อเขียนชื่อผู้จัดทำ และใส่คำว่าว่า “ผู้จัดทำ” ไว้ด้านล่างชื่อ

ตัวอย่างการเขียนคำนำ คำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านติดตามเรื่องของเราโดยตลอด ถ้าคำนำไม่ดีเขาจะหยุดอ่าน ดังนั้นในตอนต้นควรมี วิธีเขียนคํานํา วิธีการชักชวนให้ผู้อ่านอ่านเรียงความของเราให้จบ โดยต้องสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด

คํานํารายงาน

เนื้อหาที่ควรหลีเลี่ยงการเขียน “คำนำรายงาน”

 • ประวัติศาสตร์ หรือเรื่องพื้น ๆ ที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
 • อย่างฟุ้งซ่าน จนไม่มีจุดหมายของเรื่อง
 • ไม่ควรขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร
 • การออกตัวว่าไม่พร้อมหรือไม่เชี่ยวชาญเรื่องที่เขียน อาจทำให้ผู้อ่านไม่สนใจอ่านรายงานก็ได้
 • ไม่ควรเขียนซ้ำกับส่วนสรุป หรือความลงท้าย
 • ไม่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 

หลักการเขียนคำนำ

 • เขียนคำนำด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
 • เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
 • เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
 • เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
 • คำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 • เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน

ด้วยคุณสมบัติข้างต้นทั้ง 8 ข้อ ตามราชบัณฑิตยสถาน ระบุไว้ว่า “คำนำที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้ ”หากมีครบใน การเขียนคำนำ ก็จะทำให้ คำนำนั้น สมบูรณ์ที่สุด โดยการเขียนคํานําโครงงาน นั้นควรมีให้ครบ

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

ตัวอย่างคํานํารายงาน 

ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน
ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน

ด้วยคุณสมบัติข้างต้นทั้ง 8 ข้อ ตามราชบัณฑิตยสถานระบุไว้ว่า คำนำที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้ หากมีครบใน การเขียนคำนำ ก็จะทำให้ คำนำนั้น สมบูรณ์ที่สุด โดยการเขียนคํานําโครงงาน นั้นควรมีให้ครบ

คํานําตัวอย่าง การเขียนคํานํารายงาน

ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน
ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน

คํานําพอร์ต

สอบถามเพิ่มเติม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PANGPOND.COM ทาง ปังปอน ยินดีบริการทุกท่าน ฟรี !

วิชาภาษาไทย

คำนำตัวอย่าง
การเขียนคํานําภาษาไทย

คำนำ

           รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  การศึกษาวรรณกรรมไทย เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของวรรณกรรมไทย โดยได้ศึกษาผ่านแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ตำรา หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ห้องสมุด และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ โดยรายงานเล่มนี้ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม และ ความสำคัญของวรรณกรรมต่อวัฒนธรรมไทย

            ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาวรรณกรรมไทยเป็นอย่างดี

                                  นายโชคดี มีชัย

วิชาวิทยาศาสตร์

คำนำ-รายงาน
การเขียนคำนำวิทยาศาสตร์

คำนำ

            รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา โดยได้ศึกษาผ่านการทดลองทำกิจกรรมการทดลองต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทดลองทางตรงและได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

         ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและต้องการประสบการณ์ในการทดลองวิทยาศาตร์เป็นอย่างดี

                                  นายโชคดี มีชัย

การเขียนคํานํา คํานํา ภาษาอังกฤษ

   วิชาสังคม

วิธีเขียนคำนำ
การเขียนคํานํารายงานสังคม

คำนำ

          รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา  เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนสัมยอยุธยา โดยได้ศึกษาผ่านแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ตำรา หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ห้องสมุด และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ โดยรายงานเล่มนี้ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ ความเป็นมาของผู้คนสมัยอยุธยา

            ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างดี

                                  นายโชคดี มีชัย

วิชาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างคำนำ
การเขียนคํานําภาษาอังกฤษ

preface

          This report is prepared as part of the subject. The study of Thai literature In order to study and acquire knowledge in the stories of Thai literature By studying through various knowledge sources such as textbooks, books, newspapers, journals, libraries and knowledge sources from various websites. This report must contain content about Literary meaning Types of literature and their importance to Thai culture.

          The authors highly anticipate that the preparation of this document will provide useful information for those interested in studying Thai literature. 8eoe

                           Mr. Chokedee Meechai

คํานําวิชาพละ

คำนำ

          รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พลศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกีฬา วิ่งระยะสั้น วิธีการฝึกซ้อม และวอมก่อนออกกำลัง หรือเล่นกีฬา ชนิดนี้ และวิธีการเล่น การแข่งขัน การฝึกเทคนิคและทักษะส่วนบุคคลในการเล่น การเคลื่อนไหวของร่างกายของร่างกาย รวมทั้งกฎและกติกาในการแข่งขัน

 

คํานํารายงานคณิตศาสตร์ 

คำนำ

          ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีความต้องการให้ผู้เรียนที่มีความใฝเรียนใฝรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถทำให้นักเรียน คิด คำนวณ วิเคราะห์ หรือตีโจทย์ให้แตกได้ แต่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งที่สามารถให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ หรือฝึกตีโจทย์ให้แตกฉานได้

          ในการจัดทำโครงงานนี้เป็นการใช้คณิตศาสตร์ขั้นเป็นพื้นในการเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร กับสิ่งของหรือ จำนวนของที่เรามองเห็นหรือจับต้องได้ให้นักเรียนที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาสามารถคำนวนเลขคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดียิ่ง

วิธีเขียน บทนำ

การเขียนบทนำ คือการเกริ่นนำแสดงความจำเป็นและความสำคัญที่ทำรายงาน หรือเหตุผลที่ศึกษาเรื่องนี้  โดยกำหนดปัญหาอย่างชัดเจน ให้ผู้อ่านได้เข้าใจข้อเท็จจริงของปัญหา ด้วยวิธีการค้นคว้าด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถิติ หรือสอบถามความเหตุจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนโน้มน้าวให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของรายงานเรื่องนี้ โดยใช้ความคิดเห็นของตัวเองให้มากที่สุด

บทนํา มีอะไรบ้าง

องค์ประกอบกรเขียนเรียงความมีอยู่ 3 ส่วน คือ

 1. ส่วนนำ ควรมีเนื้อหา 1 ย่อหน้าเท่านั้น
 2. เนื้อหา หลายย่อหน้าได้ตามแต่ละหัวข้อขอเรื่องที่เขียนจะแยกได้แต่ต้องเป็น
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียน
  • เรียงเรื่องราวตามลำดับตามเค้าโครงที่กำหนด
  • แต่ละย่อหน้าควรสัมพันธ์กัน
 3. สรุป ควรมีเนื้อหา 1 ย่อหน้าที่เป็นการเขียนสรุปเนื้อจากส่วนเนื้อเรือง
  • สรุปให้ได้ใจความและซาบซึ้งให้คนอ่านเนื้อหาทั้งหมดกินใจ

ตัวอย่างการเขียนบทนำ

วิธีการเขียนบทนำรายงาน อาจทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ปัญหาที่เกิดขึ้น ความสำคัญ และการส่งผลกระทบต่ออะไร ปัญหากระทบยังไง ย่อหน้าแรก จะต้องอภิปรายถึงความเป็นมา ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อโต้แย้งของการทดลองที่ได้ทำการก่อนหน้า
 2. โดยภาพกว้าง ๆ ว่าปัญหานี้ มีใครเคย แก้ไขมันมาก่อน จะต้องอภิปรายถึงความสำคัญ ข้อดีของปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เราสนใจจะดำเนินการทำ ควรมีเอกสารหรือที่มาของปัญหาที่ที่อ้างอิงเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งสิ่งที่ เราจะทำการทดลองนั้น
 3. เจาะให้ลึกมากขึ้น เกี่ยวกับงานที่มีคนทำมาก่อน แต่ให้ใกล้ กับงานของเรามากขึ้น หรือใกล้เคียงกับงานของเรามากขึ้น ทำให้ผู้อ่าน เห็นแนวทางและความเป็นไปได้ในการทำโครงการ
 4. ช่วงสุดท้ายให้ อธิบายว่า จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเรา จึงมีแนวคิดว่าจะดำเนินการอย่างไร ต้องอภิปรายสรุปเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะทำ เพื่อแก้ปัญหาที่งานที่เราจะทำ และต้องทิ้งท้ายด้วยรูปแบ

รูปแบบคํานํา

การเขียนคำนำรายงาน แตกต่างจากการวิธีเขียนรายงาน การเขียนคำนำต้องบงบอกสิ่งที่จะนำพาไปสู่เนื้อหาที่อยู่ในรายงานเล่นนั้น ๆ ทำให้รายงานเล่นนั้นน่าสนใจ การเขียนคำนำรายงาน ถือเป็นส่วนสำคัญมากหากเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะอ่านคำนำก่อนจะอ่านเนื้อหาภายในหากผู้เขียนอิบายและเรียบเรียงได้ดีจะทำให้เนื้อหาในเล่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บทนำรายที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่านเรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

ภาษาที่ใช้เขียนรายงาน หากเป็นรายงานที่มีเนื้อหาทางวิชาการ ก็คงต้องภาษาทางการหน่อย แต่หากเป็นรายงานทั่ว ๆ ไป ไม่วิชาการมากนัก ก็ควรใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้อ่านจะดีกว่าและคำนำรายงานกลุ่มแตกต่างจากการทำเดี่ยว ที่หน้าปกจะต้องมีการใส่รายชื่อคณะผู้จัดทำ มากกว่า 1 คนขึ้นไป

วิชาเรียนที่อาจมีการทำรายงาน คำนำรายงาน เช่น วิชา เคมี วิชา วิทยาศาสตร์

วิธีเขียนคำนำ

ตัวอย่างคํานํา คํานําที่ถูกต้อง วิธีเขียนคำนำ รูปแบบคํานํา มักจะไม่ซับซ้อนและวัตถุงประสงค์เหมือน ๆ กัน

ขั้นตอนที่ 1

เขียนคำว่า “ คำนำ ” ไว้บรรทัดแรก ตรงกลาง ห่างด้านบนลงมา 2 นิ้ว

ขั้นตอนที่ 2

บรรทัดที่สอง เริ่มเขียนเนื้อหาคำนำ โดยการย่อหน้า 1 ครั้ง ให้เว้นเนื้อหาที่จะเขียนไว้ 1.5 นิ้ว (เผื่อเย็บเล่ม)

ขั้นตอนที่ 3

เนื้อหาที่เขียน บอกวัตถุประสงค์ในการเขียน อาจเริ่มด้วยข้อความ เช่น
1.รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
2.รายงานเล่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เป็นต้น และเนื้อหาที่เขียนควรสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ

ขั้นตอนที่ 4

ย่อหน้าที่ 2 อาจเป็นการกล่าวขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือ หรือกล่าวขอบคุณผู้อ่าน อาจเริ่มด้วยข้อความ เช่น
– ผู้จัดทำขอขอบคุณ
– ผู้จัดทำหวังว่า
– หวังเป็นอย่างยิ่ง
– ขอขอบคุณ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5

เว้นระยะประมาณ 3 นิ้วลงมา และไว้ด้านขวาล่าง เพื่อเขียนชื่อผู้จัดทำ และใส่คำว่าว่า “ผู้จัดทำ” ไว้ด้านล่างชื่อ

สอบถามเพิ่มเติม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PANGPOND.COM ทาง ปังปอน ยินดีบริการทุกท่าน ฟรี !

(Visited 29,272 times, 89 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top