ค่าส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด

Click to rate this post!
[Total: 2357 Average: 5]

การจัดตั้งนิติบุคคบหมู่บ้านจัดสรร

หมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นมา หรือ หลังจาก ปีพ.ศ.2543 หากต้องการจะมีตังวตนทางกฎหมายในสังคมหมู่บ้านจัดสรร และจัดทำให้ถูฏต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ผู้ออกกฎนั้น ได้มีการกำหนด พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและ ต้องปฎิบัตืตาม แต่ในความเป็นจริงผู็คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความเห็นไม่ตรงกัน บ้างเห็นด้วย บ้างไม่เห็นด้วย กับการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เนื่องจาก การดำเนินการต่างๆ หลังจากการจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว

%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3

การกระทำใดๆ ที่ขัดต่อข้อบังคับ หรือกฎที่กำหนดขึ้น ทำให้มีผลต่อกฎหมาย ทั้งบุคคลภายในและภายนอกทั้งสิ้น
การจัดตั้งนิติบุคคบหมู่บ้านจัดสรร จึงได้กำหนดให้ ผู็ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังของโครงการ และมีมติให้จัดตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนไปยื่นตคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือ สาขา พร้อมด้วยข้อบังคับที่กำหนดไว้

ข้อบังคับที่ต้องมี ดังนี้

 1. ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 2. วัตถุประสงค์
 3. ที่ตั้งสำนักงาน
 4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร
 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน
 6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
 7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

ในกรณีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว

 ขั้นตอนดังนี้

 1. ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบ
 2. เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเท่าใด
 3. เมื่อแจ้งแล้วเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่าย จากสมาชิกภายในวันที่เท่าใดของทุกเดือน พร้อมทั้งวิธีการและสถานที่ในการจัดเก็บ
 4. การกำหนดวันเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายของเดือนแรกจะต้องกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค

ลูกบ้านไม่ชำระค่าส่วนกลาง

หากมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย และ ระยะเวลาที่ชัดเจนแล้ว มีลูกบ้านไม่จ่ายชำระ หรือจ่ายล่าช้า ข้อควรปฎิบัติ

ดังนี้

 1. กำหนด อัตราค่าปรับหรือมาตรการบังคับในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ชำระ ค่าใช้จ่ายได้ชำระเงินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
 2. หากค้างชำระเงินติดต่อกัน ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปและตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าหนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น หนี้บุริมสิทธิในมูลรักษาอสงหาริมทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของผู้ค้าง ชำระ

*กรณีการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นก่อนมี พรบ.จัดสรรที่ดิน ปี 2543  เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้ว ก็จัดเก็บตามลักษณะข้างตนได้เช่นกัน

การจัดเก็บค่าส่วนกลาง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดทำสาธารณูปโภค หากทางนิติบุคคลได้จัดทำ วิธีการ และ กำหนดอัตราค่าส่วนกลางสาธารณูปโภค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาจัดเก็บ และรับชำระค่าส่วนกลาง

pangpond 6

การจัดเก็บค่าส่วนกลาง และค่าการบริหารค่าใช้จ่าย

กำหนดข้อความและสิ่งที่ต้องมี ดังนี้

 1. ให้ออกหลักฐานการชำระทุกครั้ง และ ต้องมีสำเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ
 2. ชื่อของผู้รับชำระเงิน โดยอาจเป็น ชื่อหมู่บ้าน ชื่อนิติบุคคล หรือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
 3. วัน เดือน ปี ที่รับชำระ
 4. ชื่อผู้รับชำระ
 5. จำนวนเงินที่รับชำระ ที่เป็นตัวเลข และตัวอักษร
 6. ข้อความที่ระบุไว้ว่ารับชำระค่าส่วนกลางเดือนใดถึงเดือนใด
 7. ข้อความที่ระบุว่าเป็นค่าปรับ เนื่องจากจ่ายชำระล่าช้าต้องระบุให้ชัดเจน (ถ้ามี)
 8. ลายมือชื่อผู้รับ พร้อม ตราประทับของนิติบุคคลหมู่บ้าน (ถ้ามี)

*กรณีที่นิติบุคคลหมู่บ้าน มีนอกเนื่องมากกว่านี้ สามารถเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับที่กำหนดไว้ข้างตน

กฎหมาย ค่าส่วนกลาง

ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บเงินค่าส่วนกลาง

ต้องมาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลภายในหมู่บ้าน โดยในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด

 

คำศัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน Village common fee

หมู่บ้านจัดสรร Housing estate

ใบปลอดหนี้ Grace note

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Central cost

(Visited 1,346 times, 4 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :
Scroll to Top