ค่ารับรอง

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_281582306

ค่ารับรองหรือค่าบริการ

ส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระทรวง ดังนั้นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จะหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

-ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลที่ได้รับรองหรือบริการ ต้องไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองหรือบริการนั้น

-ค่าบริการหรือค่ารับรอง จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น

-เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือบริการนั้น ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละครั้ง

-จำนวนเงินค่ารับรองหรือค่าบริการให้นำมาหักเป้นค่าใช้จ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 0.3   ของจำนวนยอดเงินรายได้ และจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

-ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้สั่งจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

มารู้จักความหมายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทางบัญชีกันค่ะ
การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท (Determining Account Balances)
เกร็ดความรู้เล็กๆ สำหรับ FACEBOOK LIVE
ทำแบบนี้สิ วิธีประหยัดสุดๆแบนคุณคาดไปถึง
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
WhatsApp’s Android app gets a Material Design makeover
ใครบ้างที่ต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชี?
บัญชีต้นทุน เครื่องมือสำคัญของนักบริหาร
การซื้อหุ้นกลับคืน ( Stock Repurchase )
การเก็บภาพในรูปแบบ Video Record บนระบบปฎิบัติการแบบWindows ,OS X และ Linux
หลักในการทำบัญชีครัวเรือน ด้วยเทคนิคง่ายๆ เพื่อวางแผนการเงิน
ประเภทของสินค้าคงเหลือ แบ่งตามประเภทของธุรกิจ
ตลาดและการตลาด
การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด (Internal Control for Cash)
การออมเงินกระป๋องเบียร์กับน้ำอัดลมที่สุดแปลกไม่เหมือนใคร

ใส่ความเห็น