ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย ยังไง

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_281797574

กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการบันทึกค่าเช่าอาคารเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต่อมากิจการมีการซ่อมแซมอาคาร รายจ่ายดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หรือบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (ในสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้ดูแลอาคารและจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)
กิจการต้องสามารถรับรู้ได้ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากการซ่อมแซมอาคาร ตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้กล่าวถึง 2 กรณีค่ะ
1.กิจการจะบันทึกรายจ่ายเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้สินทรัพย์มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงอาคารให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้นานขึ้น
2.กิจการจะบันทึกรายจ่ายได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้ทรัพย์สินสามารถให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่กิจการตามมาตรฐานการบัญชี เช่น รายจ่ายค่าบำรุงรักษาอาคาร

(Visited 140 times, 4 visits today)

Related posts:

การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม
การประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ
การตลาดคืออะไร
วิวัฒนาการของการศึกษาไทยในสมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสินทรัพย์
อยู่กับหนี้อย่างไรให้มีความสุข
การบันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
ยืนยันยอดเงินฝากธนาคารต้องทำอย่างไร
ประกันชีวิตนั้นจะสามารถทำให้คุณเองมีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้
ประโยชน์ของแอปเปิลแต่ละสี ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้
การนำตั๋วเงินรับไปขายลด
รูปแบบของวิธีการบันทึกบัญชีกิจการร่วมค้า
2 สิ่งสำคัญในการทำการตลาดให้สำเร็จ ที่ขาดไม่ได้ !!
ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทําบัญชี หมายถึง
มีเงินได้แล้วต้องเสียภาษีอย่างไร

ใส่ความเห็น