ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีการบริหาร??

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_130099700

บัญชีการเงิน คือ การบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมหรือแยกประเภทและรายงานข้อมูลทางการเงินของแต่ละกิจการที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้บุคคลภายนอกได้ทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะทำการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกับเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อมา ขายไป รวมทั้งการนำเงินมาลงทุนในบางส่วน การขอดูรายละ เอียดเกี่ยวกับบัญชีการเงิน จะทำให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อถือในศักยภาพของการดำเนินงานร่วมกันโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆซึ่งในการทำบัญชีการบริหาร จะมีหลักการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารภายในกิจการใช้ในการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจในการดำเนินกิจการต่างๆ ของกิจการ

กาจัดทำงบบัญชีการเงิน

ผู้ที่จัดทำบัญชี ของแต่ละบริษัทที่จัดทำบัญชีการเงินจะต้องมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอก และจัดทำภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย โดยข้อมูลขอการทำบัญชีการเงินสามารถยื่นให้กับผู้บริหารได้ทุกเมื่อ ที่มีความต้องการอยากจะดูบัญชีการเงินในปัจจุบันหรือแบบย้อนหลัง โดยเป็นการจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะต้องเสนอข้อมูลในภาพรวมของกิจการและเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และข้อมูลจะถูกเสนอตามรอบบัญชี โดยเป็นการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการดำเนินงานในแต่ละรอบของบัญชีการเงิน

การจัดทำบัญชีบริหาร

ผู้จัดทำบัญชีจะต้องคอยนำเสนอข้อมูลบัญชีบริหารให้แก่เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร ซึ่งอาจจะไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย แต่จะเป็นข้อมูลที่เน้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ และให้มีความยืดหยุ่นตามประเด็นของปัญหาการตัดสินใจ โดยเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อทำการเสนอข้อมูลบัญชีของกิจการโดยเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจการ โดยจะต้องนำเสนอข้อมูลทั้งทางด้านเชิงคุณภาพและข้อมูลจากปัจจัยภายนอกก อย่างสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลจะต้องสามารถยื่นให้กับผู้บริหารได้ตลอดตามเวลาที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างของการทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

บัญชีการเงินเป็นการนำเสนอข้อมูล คือตัวเลขและจำนวนเงินของรายรับ รายจ่ายที่ผ่านมาอย่างถูกต้องซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารองค์กรและบุคคลภายนอกที่สนใจ ทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ส่วนการทำบัญชีบริหารเป็นการทำบัญชี ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งข้อมูลจะมีทั้งปัจจุบันและอนาคตจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลของฝ่ายบริหารและบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ บทบาทของนักการทำบัญชี จะต้องดูจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้และความเข้าใจ พื้นฐานเบื้องต้นของการทำบัญชีบริหาร และบัญชีทางการเงินของกิจการให้ดี เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ ตามมา ซึ่งข้อมูลทางการบัญชี จะใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อผลที่จะเกิดกับอนาคตต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

วิธีการตกแต่งตัวเลขกำไรสุทธิ
อยากรู้งบการเงินของกิจการอื่น
การตลาดที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
รู้ไว้ดีแน่ วิธีเป็นนายของบัตรเครดิต
หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด
ป้องกันเนื้อหาที่มีเรท 18+ บน Android 5
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ
ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอย่างไรถึงจะไม่เกิดปัญหา?
การออกใบกำกับภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม ที่ทำให้เกิดต้นทุนส่วนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่างๆอีกทีหนึ่ง
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การด้อยค่าของเงินลงทุน
ลักษณะของระบบต้นทุนงานสั่งทำ
การบันทึกบัญชีดีต่อทุกกิจการช่วยให้คุณวางแผนและบริหารกิจการได้อย่างลงตัวและมีผลกำไร

ใส่ความเห็น