3 ความหมายรายได้ แหล่งที่มา มีอะไรบ้าง?

รายได้
รายได้ หมายถึง บัญชี รายได้ หมายถึง วิจัย ตัวอย่างรายได้ รายได้ มีอะไรบ้าง ส่วนสร้างรายได้ หมายถึง รายรับ หรือ รายได้ คือ รายได้แบ่งออกเป็นกี่ประเภท การสร้างรายได้หมายความถึง
Click to rate this post!
[Total: 153 Average: 5]

ความหมายรายได้

ความหมายของคำว่ารายได้ Revenue

ความหมายรายได้ กิจการที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือกิจการให้บริการมักจะมีการจัดตั้งกิจการเพื่อมุ่งค้าหากำไรให้กับการดำเนินกิจการ ซึ่งรายได้ของกิจการจะประกอบไปด้วยรายได้ (Revenue) ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินสด ลูกหนี้ สินทรัพย์ สิทธิหรือผลตอบแทนอื่นที่ได้มาจากการประกอบกิจการโดยปกติแล้วกิจการก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายสินค้าหรือให้บริการ และจากการให้ใช้สินทรัพย์ซึ่งทำให้เกิดรายได้ในลักษณะของดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล จำนวนรายได้จะกำหนดจากจำนวนเงินที่กิจการคิดเอาจากลูกค้า สำหรับสินค้าที่ขายหรือให้บริการที่ได้ให้หรือจำนวนเงินที่คิดจากลูกค้าและผลตอบแทนที่เกิดจากการให้ใช้สินทรัพย์ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงจำนวนที่เรียกเก็บหรือรับแทนบุคคลอื่น ปัญหาเกิดขึ้นว่าเมื่อไรจึงจะถือว่าขั้นตอนการขายได้บรรลุผลสำเร็จและถือว่ารายได้เกิดขึ้นแล้ว หลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ

ความหมายรายได้

 1. การขายสินค้า ผู้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในการเป็นเจ้าของสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ขบวนการขายที่มีนัยสำคัญได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และผู้ขายมิได้มีส่วนในด้านการจัดการและไม่มีสิทธิ์ควบคุม หรือใช้สินค้าที่โอนไปในฐานะที่เจ้าของโดยปกติวิสัยจะพึงมีอีกต่อไป
 2. การให้บริการ หมายถึงจำนวนผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับการให้บริการและจำนวนต้นทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว หรือที่จะเกิดขึ้นในการให้บริการ
 3. การให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินของกิจการ เช่นดอกเบี้ย จะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของระยะเวลา ค่าลิขสิทธิ์ จะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่พึงจะได้รับตามข้อตกลง ส่วนเงินปันผลจากการลงทุนจะรับรู้รายได้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเกิดขึ้นแล้ว

รายได้จากการประกอบธุรกิจ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. รายได้จากการดำเนินงาน (Operating Revenues) หมายถึงรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการตามปกติของธุรกิจ โดยถือเป็นรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการโดยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการจัดตั้งกิจการขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจ จะเรียกว่า รายได้หลัก เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการผลิตสินค้าออกจำหน่าย รายได้ในการให้บริการ
 2. รายได้อื่น (Non Operating Revenues) หมายถึงรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินตามปกติของธุรกิจแต่เป็นรายได้เนื่องจากการประกอบกิจการ ซึ่งเกิดจากผลพลอยได้จากการดำเนินงานทางอ้อม เช่น กำไรจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ค่าเช่ารับ เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้ตามประมวลรัษฎากร

รายได้ตามประมวลรัษฎากร หมายถึงเงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษี รวมถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ประมวลรัษฎากรได้กำหนดคำว่า ขาย หมายถึงรวมถึง ขายฝาก และเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอบในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใดและไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึง

 1. ขาย แลกเปลี่ยน ให้ หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ราคาหรือมูลค่าตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
 2. การโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาทซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์

เงินได้บุคคลธรรมดา

ในแต่ละปีปฏิทิน ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่นำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในแต่ละปีภาษีหรือปีปฏิทินมาคำนวนเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 มีนาคมปีถัดไปของทุกปีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบเพื่อประเมินตอนเองเพื่อเสียภาษีเงินได้ และมีสิทธินำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมาหักออกจากภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปี หากปีหนึ่งปีใดผู้มีเงินได้คำนวณแล้วไม่ต้องเสียภาษีก็ไม่ต้องยื่นแบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเสียโดยยึดเกณฑ์เงินสดซึ่งจะทำให้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้มีเงินเพียงพอที่จะเสียภาษีเงินได้ปลายปี หลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีดังนี้

 1. บุคคลธรรมดา
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 3. คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 4. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
 5. กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

 1. แหล่งเงินได้ในประเทศไทย คือผู้ที่มีหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย มีกิจการที่ทำในประเทศไทย และเป็นกิจการของนายจ้างในประเทศไทย ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ และไม่ว่าเงินได้พึงประเมินนั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศไทยก็ตาม ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดเสมอ
 2. แหล่งเงินได้ที่เกิดนอกประเทศไทย กรณีผู้มีเงินได้พึงประเมินมีแหล่งเงินได้เกิดนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจากแหล่งเงินได้นอกประเทศมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อครบองค์ประกอบดังนี้
 • มีเงินได้พึงประเมินเนื่องจาก มีหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ มีกิจการที่ทำในต่างประเทศ มีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศ
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้น
 • ได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีที่เกิดเงินได้ หากในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มีอนุสัญญาหรือความตกลง เพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทย จำเป็นต้องพิจารณาถึงความตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

Gantt Chart

Gantt Chart #7 ข้อ ดีเสีย ตัวอย่าง วิธีทำ ง่ายๆ คือโครงการ?

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
รับจดทะเบียน

4 รับจดทะเบียนบริษัท เอกสารมี ตัวอย่าง แบบง่ายๆ

รับจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ เอกสารจดทะเบียนบริษัท แบบคํารับรองการจดทะเบียน การจดทะเบียนนิติบุคคลต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
PE

2 PE อคิณ แปลว่า Am [P/E] Ra Pve Ratio ย่อจาก เพิ่งเปิดเผย?

pe คือ /E /BV Dividend Yield Turnover Ratio Net Profit Margin ROA หรือ Return on Asset ROE หรือ Return on Equity
ปก สร้างความสุข

10 วิธีสร้างความสุข ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง ทุกๆ วัน !

10 วิธีสร้างความสุข ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง ใช้ชีวิตให้มีความสุขใน ทุกๆ วัน 5 วิธีสร้างความสุขให้ ตัว เอง เคล็ดลับ ใช้ชีวิตให้มีความสุข อยู่ อย่างไร ให้มีความสุขในโลก ปัจจุบัน ใช้ชีวิตให้มีความสุข แคปชั่น 15 วิธีคิดบวกให้ชีวิตมีความสุข กฎของการใช้ชีวิตให้มีความสุข
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

7 เคล็ดลับการเงิน ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน รู้ก่อนจะไม่พลาด!

ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน Ttb ปรับโครงสร้างหนี้ สินเชื่อ TMB ไม่มี หลักทรัพย์ ราคา กลาง ทหารไทย ธน ชาต Ttb banking จอง คิว ที่ ที่ บี Tmb นิติบุคคล บริษัท ทหารไทย ธน ชาต จํา กัด มหาชน
บทบาทคอมพิวเตอร์

5 บทบาทคอมพิวเตอร์ ในชีวิต ธุรกิจ สื่อสาร ที่ไม่รู้มาก่อน!

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง
ปลูกทุเรียน

6 ปลูกทุเรียน กี่ปี พื้นที่ไร่ ได้ต้น วิธีที่ไม่มีใครบอก?

ปลูกทุเรียน พันธุ์ทุเรียน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การดูแลรักษาในระยะก่อนให้ผล การดูแลในระยะให้ผลผลิต การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูทุเรียน เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ฤดูการผลิตทุเรียนของประเทศไทย การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

15+ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รูป ประกอบ แผนที่ ประโยชน์ อะไร?

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top