ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_164110493

1. ผู้ก่อการยื่นขอตรวจและจองชื่อบริษัทด้วยแบบจองชื่อนิติบุคคล( จำหน่ายที่กรมทะเบียนการค้าราคาแผ่นละ 5 บาท) เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่จะใช้นั้นจะเหมือนหรืคล้ายกับชื่อที่คนอื่นได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่โดยยื่นแบบจองชื่อดังกล่าวแก่นายทะเบียนผู้ตรวจสอบชื่อและปัจจุบันสามารถจองชื่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งจะทราบผลในวันถัดไปโดยจะแจ้งผลการจองชื่อผ่านทาง e-mail ของผู้จองชื่อนั้นเมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน

2. เมื่อได้ชื่อแล้ว บุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารประกอบแล้วนำไปจดทะเบียน

3. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้วผู้ก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่คิดจะจัดตั้งขึ้นนั้นมีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ

4. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัทโดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

5. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทและที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้วผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป

6. กรรมการบริษัทจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้ขอจองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น

7. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้วกรรมการต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบนำไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือนหลังจากการประชุมตั้งบริษัท

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts:

ตั๋วเงินรับ ตราสารแสดงสิทธิที่จะได้รับชำระเงินตามจำนวน
Map Network Drive สร้างทางลัดให้การแชร์โฟลเดอร์เข้าถึงง่ายขึ้น ในรูปแบบไดรฟ์
แม่บทการบัญชี ประเด็นสาระสำคัญที่อาจทำให้นักบัญชีเกิดอาการหลงลืม
FCC chair accuses Verizon of throttling unlimited data to boost profits
การออมเงินสู่กับวิกฤตที่เกิดขึ้น
เกร็ดความรู้เล็กๆ สำหรับ FACEBOOK LIVE
การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน
หน้าที่ของบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
การหักค่าเสื่อมราคา อัตราใด วิธีใดดี
การออมเงินในรูปแบบการทำประกัน
หุ้นกู้แปลงสภาพคืออะไร?
วิธีคำนวณภาษีเบื้องต้น
ทำอย่างไรให้รวย
การเจาะตลาดเว็บไซต์ที่น่าทำ
การลงทุนในตราสารหนี้มีประโยชน์อย่างไร

ใส่ความเห็น