กิจการเจ้าของคนเดียว คือ อะไร บ้าง ตัวอย่าง ข้อดี ข้อเสีย ธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 3347 Average: 5]

กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว คือ กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว ควบคุมการดำเนินเองทั้งหมด เมื่อกิจการประสบผลสำเร็จมีผลกำไรก็จะได้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียว ในขณะเดียวกันก็ยอมรับการเสี่ยงภัยจากการขาดทุนเพียงคนเดียวเช่นกัน กิจการประเภทนี้มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนมาก ได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุด การดำเนินงานไม่สลับซับซ้อน มีความคล่องตัวสูงในการตัดสินใจดำเนินงาน กิจการมีขนาดเล็กกว่าธุรกิจประเภทอื่น ตัวอย่างกิจการประเภทนี้ ธุรกิจคนเดียว เช่น หาบเร่แผงลอย ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านเสริมสวย ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า การทำไร่ การทำนา เป็นต้น

รูปแบบของธุรกิจ

รูปแบบของธุรกิจ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. กิจการเจ้าของคนเดียว คือเป็นบุคคลคนเดียวที่เป็นเจ้าของที่ลงทุนโดยไม่มีหุ้นส่วนและการรับผิดชอบหนี้สินและการตัดสินใจก็จะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้น
 2. ห้างหุ้นส่วน คือการดำเนินงานทีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และจะร่วมบริหารธุรกิจด้วยกันคือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 3. บริษัทจำกัด คือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งจะเป็นการลงทุนคนละเท่ากันจะเรียกว่าผู้ถือหุ้นและจะรับผิดชอบในหนี้สินไม่เกินจำนวนเงินที่ถือหุ้น สำหรับบริษัทเอกชนจำกัดจะมีผู้ถือหุ้นไม่ถึง 100 คน และบริษัทมาหาชนจำกัด มีผู้จัดตั้งกลุ่มอย่างน้อย 15 คน และผู้ถือหุ้นเกินกว่า 100 คน

ลักษณะของกิจการ

ลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียว

 • มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ใช้เงินลงทุนน้อย
 • เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินของเจ้าของได้ ถ้าทรัพย์สินของกิจการไม่เพียงพอชำระหนี้
 • เจ้าของกิจการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งผลกำไรและผลขาดทุนเพียงคนเดียว
 • การควบคุมการดำเนินงานโดยเจ้าของกิจการคนเดียว
  ข้อดีและข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียว

ข้อดี เจ้าของคนเดียว

ข้อดี กิจการเจ้าของคนเดียว

 • จัดตั้งง่ายใช้เงินทุนน้อย
 • มีอิสระในการตัดสินใจดำเนินงานโดยเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ทำให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวในการดำเนินงาน
 • ผู้ประกอบการได้รับผลกำไรทั้งหมดเพียงคนเดียว
 • รักษาความลับของกิจการได้ดี เพราะผู้รู้มีเพียงคนเดียว
 • มีข้อบังคับทางกฎหมายน้อย
 • การเลิกกิจการทำได้ง่าย

ข้อเสีย เจ้าของคนเดียว

ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว

 • การขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นทำได้ยาก เพราะเงินทุนมีจำกัด และถ้าต้องการกู้ยืมเงินจากภายนอกจะทำได้ยากเพราะขาดหลักประกัน
 • การตัดสินใจโดยเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวอาจมีข้อผิดพลาดได้ง่าย
 • ถ้ามีผลขาดทุน ผู้ประกอบการรับผลขาดทุน และรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการไม่จำกัดจำนวนเพียงคนเดียว
 • ระยะเวลาดำเนินงานมักไม่ยืนยาว ขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการ ถ้าเจ้าของกิจการป่วยหรือเสียชีวิตอาจหยุดชะงักหรือเลิกกิจการ
 • ความสามารถในการคิดและบริหารงานมีจำกัด เพราะเกิดจากเจ้าของเพียงคนเดียว

 

ตัวอย่าง เจ้าของคนเดียว

ตัวอย่างกิจการเจ้าของคนเดียว ธุรกิจเจ้าของคนเดียวมีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ประเภท กิจการเจ้าของคนเดียว ธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีร้านอะไรบ้าง ตัวอย่างธุรกิจเจ้าของคนเดียว

ประเภทกิจการลักษณะ
1.ร้านค้าหาบเร่ กิจการเจ้าของคนเดียว
2.ร้านขายก๋วยเตี๋ยวกิจการเจ้าของคนเดียว
3.ขายของออนไลน์กิจการเจ้าของคนเดียว
4.ขายครีมกิจการเจ้าของคนเดียว
5.ขายเสื้อผ้ากิจการเจ้าของคนเดียว
6.รับจ้างทำเว็บไซต์กิจการเจ้าของคนเดียว
7.เทรนเนอร์กิจการเจ้าของคนเดียว
8.รับวาดรูปกิจการเจ้าของคนเดียว
9.นายหน้ากิจการเจ้าของคนเดียว
10.ร้านทำผมกิจการเจ้าของคนเดียว
11.ขายเบเกอรี่กิจการเจ้าของคนเดียว
12.ที่ปรึกษาด้านการเงินกิจการเจ้าของคนเดียว
13.รับทำบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว
14.ช่างซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กิจการเจ้าของคนเดียว
15.รับแต่งหน้ากิจการเจ้าของคนเดียว
16.ร้านอาหารกิจการเจ้าของคนเดียว
17.ร้านกาแฟกิจการเจ้าของคนเดียว
18.ร้านเสริมสวยกิจการเจ้าของคนเดียว
รูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว

การจัดตั้งกิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเข้าของคนเดียว
ตัวอย่าง กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียวนั้นมีขั้นตอนในการจัดตั้งง่ายที่สุด เพียงแค่ทำการจดทะเบียนพาณิชย์ และหากกิจการเข้าข่ายที่จะต้องจดทะเบียนในรูปการค้าออนไลน์ ก็ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์อีกด้วยด

สถานที่จดจัดตั้ง

การจดจัดตั้งกิจการเจ้าของคนเดียวนั้นต้องเตรียมเอกสารสำคัญ คือ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ประกอบการเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วจะออก ใบทะเบียนพาณิชย์ ให้เจ้าของกิจการ

ระยะเวลาที่ต้องจดทะเบียน

ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้เริ่มประกอบการ กิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและปรับต่อเนื่องอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียน การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท

กิจการเจ้าของคนเดียวเสียภาษี

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวนั้นถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของกิจการ มีสถานะทางกฎหมายเป็น “บุคคลธรรมดา” เจ้าของกิจการจึงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และถ้าหากธุรกิจเข้าข่ายที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

(Visited 8,180 times, 4 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :
Scroll to Top