กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_181460087

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสดเข้าและกระแส เงินสดจ่ายมาแสดง ในส่วนของ กิจกรรมดำเนินงานจึงเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหากำไร และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน ที่ประกอบด้วย

1.1 เงินสดรับ (Cash Inflows)

– เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าขายสินค้าหรือการให้บริการ
– เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
– เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
– เงินสดรับอื่นจากการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่ารับ ค่าปรับ ค่าสิทธิ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม

1.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows)

– เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ
– เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)
– เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
– เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
– เงินสดจ่ายอื่นจากการดำเนินงาน

++++++++++++++++++++++++++++

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ตัวช่วยดีๆที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมี
มโนทัศน์ทางการตลาด
การเลือกผ้าม่านก็ควรเลือกให้เข้ากับสีห้อง
ต้องจ่ายค่ารับรองอย่างไร ไม่ให้ถือเป็น (รายจ่ายต้องห้าม)
คุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมของพนักงานบัญชีที่นายจ้างต้องการมากที่สุด
คุณสมบัติของนักบัญชี
ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีการบริหาร??
หน้าที่ของการตลาดในการอำนวยความสะดวกของกิจการ
ใครบ้างที่ต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชี?
การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา
Beginner: Are you stuck in programming should not do
ต่างชาติ จดทะเบียนบริษัท ชาวต่างชาติ ทำธุรกิจในไทย
จัดทำบัญชีส่วนบุคคลอย่างไรให้สำเร็จและใช้งานได้อย่างยาวนาน
การขายหุ้นเป็นหน่วยรวม
การออมเงินในแต่ละเดือนที่ทำเอาคุณต้องอดออม

ใส่ความเห็น