บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ไถ่ถอนได้ตามเงื่อนไข เรียกว่า “การไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ”

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_167842049

การไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ หมายถึง การที่บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ไถ่ถอนได้ตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเป็นการลดทุนของบริษัทลง โดยปกติการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิมักจะทำเมื่อบริษัทมีเงินสดเกินความจำเป็นและไม่กระทบกระเทือนต่อเงินสดที่ได้ใช้อยู่ตามปกติ ราคาไถ่ถอนหุ้นชนิดนี้มักจะกำหนดราคาไว้สูงกว่ามูลค่าหุ้น
เมื่อทำการไถ่ถอนมาแล้ว บริษัทจะทำการยกเลิกหุ้นเหล่านี้

การบัญชีเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ
1. จะต้องปิดโอนบัญชีหุ้นบุริมสิทธิพร้อมทั้งบัญชีส่วนลด หรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ตามสัตส่วนผลต่างราคาไถ่ถอนกับมูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ไม่ถือเป็น
กำไรหรือขาดทุน
2. ถ้าราคาไถ่ถอนสูงกว่าราคามูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ผลต่างให้เดบิตบัญชีกำไรสะสม
3. ถ้าราคาไถ่ถอนต่ำกว่าราคามูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นบุริมสิทธิ ผลต่างให้เครดิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการไถ่ถอน

ใส่ความเห็น