7 การแต่งกาย แบบ สากล นิยม ราตรี สโมสร สุภาพ

การแต่งกายสากลนิยม
Click to rate this post!
[Total: 1271 Average: 5]

การแต่งกาย

ศิลปะการเเต่งกายเเละศิลปะการพูด

 

       แนวคิดสำคัญ (Main Idea)

       การแต่งกายเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ ในยุคก่อนมนุษย์ต้องการเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มปกคลุมร่างกายเพื่อความอบอุ่น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องแต่งกายมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมีวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการแต่งกายเป็นการบ่งบอกสถานภาพทางสังคม บางอาชีพมีการกำหนดลักษณะการแต่งกาย หรือเรียกว่าเครื่องแบบ

    เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้สวมใส่ บ่งบอกถึงบุคลิกภาพ รสนิยม และบทบาทหน้าที่การงาน หากเราแต่งกายอย่างมีศิลปะ ถูกต้อง เหมาะสมกับตัวเราและสถานการณ์ ก็จะช่วยเสริมสร้างให้เราเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้น จึงควรแต่งกายให้มีความเหมาะสมกับอาชีพและสถานภาพของตนเอง นอกจากนั้นการแต่งกายที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้พบเห็น เพราะการแต่งกายที่ดีนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความพอใจ ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาและความไว้วางใจได้


ความสำคัญ

 1. ความหมายของการแต่งกาย
 2. ความสำคัญของการแต่งกาย
 3. หลักสำคัญในการแต่งกาย
 4. การแต่งกายสำหรับสตรี
 5. การแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษ
 6. การแต่งกายตามพระราชนิยม
 7. การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ

      สมรรถนะย่อย (Element of Competency)

 • แสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแต่งกาย
 • ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะการแต่งกาย

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

 1. อธิบายความหมายของการแต่งกายได้
 2. อธิบายความสำคัญของการแต่งกายได้
 3. อธิบายหลักสำคัญในการแต่งกายได้
 4. อธิบายการแต่งกายสำหรับสตรีได้
 5. อธิบายการแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษได้
 6. อธิบายวิธีการแต่งกายตามพระราชนิยมได้
 7. อธิบายวิธีการแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ ได้

 

เนื้อหา

ศิลปะการแต่งกาย หรือศาสตร์แห่งการแต่งตัวของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความงดงามอย่างเหมาะสมลงตัว การแต่งตัวหรือการแต่งกายในที่นี้รวมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ทุกอย่างที่คนนำมาสวมใส่        ปกคลุมหรือประดับตกแต่งร่างกาย

                บางครั้งการแต่งกายกระทำเพื่อให้เกียรติแก่บุคคลและสถานที่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความ   นับถือในตนเองด้วย เมื่อตัวเรามีความรู้สึกว่าแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับบุคลิกภาพ สภาพการณ์และกิจกรรมที่กระทำ ก็จะสร้างความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น

ความหมายของการแต่งกาย

การแต่งกาย หมายถึง การตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า หากรู้จักเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับตนเอง จะทำให้มีบุคคลมีบุคลิกภาพที่ดี นอกจากต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับตนเองแล้ว ต้องเหมาะสมกับกาละ คือเหมาะสมกับเวลากลางวัน กลางคืน งานโอกาสต่าง ๆ และเหมาะสมกับเทศะคือเหมาะสมกับสถานที่ เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ความสำคัญของการแต่งกาย

การแต่งกายนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ และช่วยสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้พบเห็นแล้ว การแต่งกายที่ดีนั้นยังเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความพอใจ ความสนใจ ความเชื่อถือ ความศรัทธาและความไว้วางใจให้แก่ผู้พบเห็นได้ ดังนั้น การแต่งกายจึงมีความสำคัญ ดังนี้

1. เพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม

การสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ได้แก่ อากาศร้อน อากาศหนาว ลักษณะการประกอบอาชีพโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างการปฏิบัติงาน ได้แก่ ชุดป้องกันของพนักงานดับเพลิง เครื่องแบบของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เป็นต้น 

การแต่งกายชุดดับเพลิง
การแต่งกายชุดดับเพลิง
 
2. เพื่อบ่งบอกถึงเชื้อชาติ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
 
เมื่อมนุษย์มีสติปัญญามากยิ่งขึ้น มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชนและจากการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ จึงจำเป็นต้องมีระเบียบและกฎเกณฑ์ในอันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโดยไม่มีการรุกรานซึ่งกันและกัน จากการปฏิบัติที่กระทำสืบต่อกันมานี้เองในที่สุดได้กลายมาเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมขึ้นในสมัยโบราณ เมื่อมีการเฉลิมฉลองประเพณีสำคัญต่าง ๆ เช่น การเกิด การตายการเก็บเกี่ยวพืชผล หรือเริ่มมีการสังคมกับกลุ่มอื่น ๆก็จะมีการประดับหรือตกแต่งร่างกายให้เกิดความสวยงามด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ เช่นขนนก หนังสัตว์ หรือทาสีตามร่างกาย มีการสักหรือเจาะบางครั้งก็วาดลวดลายตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อแสดงฐานะหรือตำแหน่งซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีหลงเหลืออยู่  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศต่าง ๆ
 
 
การแต่งกายบ่งบอกเชื้อชาติ
การแต่งกายบ่งบอกเชื้อชาติ
 

3. เพื่อแสดงสถานะทางสังคม

สถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันจึงทำให้เกิดการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป สังคมทั่วไปมีหลายระดับชนชั้นมีการแบ่งแยกกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น ชนชั้นระดับเจ้านาย ชาวบ้าน และกรรมกรการแต่งกายสามารถบอกได้ถึงสถานภาพทางสังคมของผู้สวมใส่ได้อีกด้วยเช่น ระดับการศึกษา ฐานะความเป็นอยู่

การแต่งกายนักเรียนที่บ่งบอกถึงระดับการศึกษา
การแต่งกายนักเรียนที่บ่งบอกถึงระดับการศึกษา

4. เพื่อบ่งบอกถึงอุปนิสัยของผู้แต่งการแต่งกายสามารถบ่งบอกอุปนิสัยของผู้แต่งกายได้ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น มีความประณีตการรักสวยรักงาม ความเป็นคนพิถีพิถัน รู้จักกาลเทศะ เป็นต้น

 

 

 

คำค้น : ภาษาอังกฤษ รํา วงมาตรฐาน 10 เพลง สอบท้องถิ่น 64 ระเบียบสอบท้องถิ่น 64 วัฒนธรรมไทย 4 ภาค การ์ตูน สอบ ก พ 65 วัดแขก สอบท้องถิ่น ญี่ปุ่น สอบท้องถิ่น 2564 สอบท้องถิ่น 64 เข้าวัดพระแก้ว 2565 ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์หมิง ประเทศกัมพูชา ราชวงศ์ชิง วัน ตรุษจีน ประเทศโอมาน ราชวงศ์ฮั่น พาสปอร์ต ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ ลูกเสือสามัญ กพ 64 วัดโฝวกวงซัน ท้องถิ่น 64 การ์ตูนระบายสี และธงชาติ 10 ประเทศอาเซียน หมายถึง สอบกพ 64 ชุดบําเพ็ญประโยชน์ ม. เกษตร 64 เทศะ ของทฤษฏี วัดพระแก้ว ละครดึกดําบรรพ์ ราชวงศ์ซ่ง ถวายความอาลัย ผู้ อำนวย การลูกเสือ โรงเรียน tcas65 สอบ ก พ 64 ผู้หญิง ระบําเทพบันเทิง วัฒนธรรมไทย การ์ตูน จิตอาสา ประเทศไทย ของสัตวแพทย์ วันฮาโลวีน ภาคอีสาน สอบ ก พ 64 ม.รังสิต ปี1 มารยาทในด้านต่างๆ เช่น การพูด การรับประทานอาหาร เป็นประเพณีประเภทใด

 

ที่มา:sites.google.com/site/karphathna10/home.skyscrapercity.com


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 31 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top