การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ

[Total: 0    Average: 0/5]

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ สามารถที่จะทำการเลิกได้ 3 ทาง คือ โดยผลแห่งสัญญา โดยผลแห่งกฎหมาย และโดยคำสั่งศาล

shutterstock_155609669

1. เลิกโดยผลแห่งสัญญา เป็นการเลิกโดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ทำสัญญาไว้ จะมีอยู่ 3 กรณีด้วยกัน คือ มีเหตุหรือกรณีเกิดขึ้นทำให้ต้องเลิกกัน หรือกิจการนั้นกำหนดระยะเวลาไว้ เมื่อถึงกำหนดเวลาก็ต้องเลิกกัน หรือสัญญากำหนดไว้ว่าเมื่อกิจการนั้นเสร็จ หุ้นส่วนก็ต้องเลิกกัน เป็นต้น

2. เลิกโดยผลแห่งกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่กฎหมายให้อำนาจแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น การตั้งห้างไม่มีกำหนดระยะเวลาไว้ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนครบรอบบัญชีทางการเงินเพื่อขอเลิกก็ได้ หรือห้างหุ้นส่วนคนใดตายหรือล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ห้างต้องเลิกกัน ยกเว้นผู้เป็นหุ้นส่วนที่เหลือจะรับซื้อหุ้นนั้นไว้ หรือเหลือผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวห้างย่อมต้องเลิกกันเพราะไม่มีสภาพเป็นห้างหุ้นส่วน หรือวัตถุประสงค์ของห้างผิดกฎหมาย การปฏิบัติย่อมตกเป็นโมฆียะ ห้างก็ต้องเลิกกัน

3. เลิกโดยคำสั่งศาล ศาลสามารถที่จะสั่งให้เลิกกันได้ หากผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงกันไม่ได้และร้องขอให้ศาลสั่งเลิกห้าง

โดยปกติแล้วการเลิกห้างหุ้นส่วนจะต้องมีการชำระบัญชี คือ ทำการสะสางหนี้สินทั้งหลาย ชดใช้แก่บุคคลภายนอก ชดใช้เงินที่ได้จ่ายทดรองไปหรือใช้คืนค่าทุนทรัพย์ เมื่อมีเงินหรือทรัพย์สินเหลืออยู่ ก็ให้เฉลี่ยเป็นกำไรผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน หรือถ้าคิดชำระบัญชีทรัพย์สินเหลืออยู่ หุ้นส่วนทุกคนก็ต้องเฉลี่ยช่วยกันขาดทุน สำหรับกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนที่ไม่จดทะเบียนนี้อาจตกลงกันให้จัดการทรัพย์สินของห้างโดยวิธีอื่น คือ ไม่ต้องมีการชำระบัญชีก็ได้

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด
การจัดทำบัญชีเพื่อเป็นการจัดทำรายงานทางการเงิน
การตลาดในโลกยุคออนไลน์
ประเภทขององค์กรธุรกิจ
ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
หลักเกณฑ์สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
Game of Hacks – See How Good You Are
Show HN: ResMaps – See who is viewing your resume are looking
การออมเงินในแต่ละเดือนที่ทำเอาคุณต้องอดออม
การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน
การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด (Internal Control for Cash)
10 เรื่อง เข้าใจผิดเกี่ยวกับ "พร้อมเพย์"
คำจัดกัดความและความหมายของ "บัญชี"
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนี้สินระยะยาว

ใส่ความเห็น