การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_176981468

การเปลี่ยนแปลงประมาณการต่างๆ ตามเหตุการณ์ที่เกีดขึ้นใหม่หรือข้อมูลที่ได้เพิ่มเติม เช่น ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ อายุการใช้สินทรัพย์ ระยะเวลาที่ที่ตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ค่าใช่จ่ายในการรับประกันคุณภาพสินค้า สินค้าล้าสมัย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ผลของการเปลี่ยนแปลงให้แสดงไว้ในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง และในปีต่อๆ ไปที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขงบการเงินของปีก่อน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการมีผลต่างงบการเงินหลายปี เช่น ประมาณการใช้สินทรัพย์ลดน้อยลงกว่าเดิม ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในงบการเงินด้วย การเปลี่ยนแลงดังกล่าวนี้มิใช่ข้อผิดพลาดทางบัญชี เพราะการประมาณที่ทำไว้แต่เดิมนั้นถูกต้อเหมาะสมแล้วในขณะนั้น แต่ได้เปลี่ยนแปลงไปในภายหลังเพราะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

Express Recipes: How to make Creamy Papaya Raita
การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยอัตรากำไรขั้นต่ำ
ทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี
การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง
หากธุรกิจเพิ่งเริ่มสตาร์ท ควรจ้างสำนักงานบัญชีอิสระทำดีไหม ?
สิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง
สารวัตร ใหญ่ บัญชี คือ ใคร
จดทะเบียนพาณิชย์ต้องจดที่ไหน
รายได้จาก เน็ต ต้องเสียภาษีหรือไม่
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
หัวใจของการตลาด
Sandbox to try out the code written in almost all languages
เทคนิคการวิจัยการตลาดให้ผลลัพธ์ทางการตลาดออกมาดีที่สุด
การเพิ่มทุนและลดทุน ที่มีผลต่อการถือหุ้น
หากคุณไม่ใส่ใจบัญชีของธุรกิจมันคือข้อผิดพลาดอย่างมหันต์

ใส่ความเห็น