การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_176981468

การเปลี่ยนแปลงประมาณการต่างๆ ตามเหตุการณ์ที่เกีดขึ้นใหม่หรือข้อมูลที่ได้เพิ่มเติม เช่น ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ อายุการใช้สินทรัพย์ ระยะเวลาที่ที่ตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ค่าใช่จ่ายในการรับประกันคุณภาพสินค้า สินค้าล้าสมัย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ผลของการเปลี่ยนแปลงให้แสดงไว้ในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง และในปีต่อๆ ไปที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขงบการเงินของปีก่อน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการมีผลต่างงบการเงินหลายปี เช่น ประมาณการใช้สินทรัพย์ลดน้อยลงกว่าเดิม ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในงบการเงินด้วย การเปลี่ยนแลงดังกล่าวนี้มิใช่ข้อผิดพลาดทางบัญชี เพราะการประมาณที่ทำไว้แต่เดิมนั้นถูกต้อเหมาะสมแล้วในขณะนั้น แต่ได้เปลี่ยนแปลงไปในภายหลังเพราะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

บัญชีเบื้องต้น
การสะสมเงินกองทุน
เชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณ Wireless หากสาย Cable ของเราเสียบน Android
50 Tips and Insights About Productivity, Happiness, and Life
หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี
ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ
สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
การส่งเสริมการตลาด
รูปแบบของวิธีการบันทึกบัญชีกิจการร่วมค้า
คำจัดกัดความและความหมายของ "บัญชี"
กิจการต้องจัดทำบัญชีอะไรบ้าง
ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง
ปลดหนี้บัตรเครดิตแบบสบายๆด้วยวิธีการเหล่านี้
เวิร์คโปรเซส บัญชี
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

ใส่ความเห็น