การเครดิตขอคืนภาษี

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_318780086

การเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษี จากการคำนวณภาษีตามาตรา 82/3 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 83 หรือมาตรา 83/1 เว้นแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 83/4 ก็ให้มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการให้กะทำไ

1.การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีที่มีภาษีต้องคืน แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้ขอคืนตามมาตรา 84 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น

2.การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีอื่น ให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้ชำระภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษี ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่สถานประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันก็ให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ หรือ ณ สถานที่อธิบดีกำหนด และในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษีมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืน ณ ทีว่าการอำเภอท้องที่ที่ผู้ขอคืนมีภูมิลำเนา

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าในกรณีดังต่อไปนี้ ให้กระทำได้ตามเงื่อนไขดังนี้

1.ในกรณีผู้นำเข้ามีข้อโต้แย้งตามกกหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเป็นเป้นคดีในศาลการขอคืนภาษีให้กระทำภายใน 6 เดือน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย ข้อโต้แย้งอากรขาเข้าเป็นหนังสือ หรือนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี

2.ในกรณีผู้นำเข้าที่มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ชำระภีมูลค่าเพิ่มแล้ว และต่อมาได้ส่งสินค้ากลับออกไป กรขอคืนภาษีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราส่วนเช่นเดียวกับการคืนอากรขาเข้าตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากรที่กำหนดไว้สำหรับขอคืนอากรขาเข้า

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

ขั้นตอนการเป็นนักการตลาดรถยนต์ที่สุดยอด
Show HN: ResMaps – See who is viewing your resume are looking
เหตุผลดีๆของการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีและภาษี
ทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆด้วยตัวเอง เพื่อการออมที่ดีในอนาคต
ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีชุดเดียวของระบบธุรกิจ SME
การออมเงินเพียงแค่ 52 สัปดาห์คุณเองก็สามารถมีเงินก้อนได้
สัญญาจ้างทำของ คือ
20 วิธีออมเงินง่าย ๆ เงินเหลือเก็บ
น้ำผึ้ง ยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติ
ทำบัญชีอย่างไรให้ชนะใจเจ้านาย
กินไข่หลายฟองต่อวัน ไม่ว่าจะวัยไหนก็ไม่เป็นไร
การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ กับประเด็นทางด้านบัญชี
ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล
อะไรคือวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดทำบัญชี?
การออมเงินกระป๋องเบียร์กับน้ำอัดลมที่สุดแปลกไม่เหมือนใคร

ใส่ความเห็น