3 ตัวอย่าง กลยุทธ การส่งเสริมการขาย ออนไลน์

ส่งเสริมการขาย
Click to rate this post!
[Total: 3124 Average: 5]

การส่งเสริมการขาย

sales promotion
sales promotion

การส่งเสริมการขาย คือ

การส่งเสริมการขาย คือ (sales promotion) การจูงใจที่เสนอคุณค่าพิเศษ – คนกลาง (ผู้จัดจำหน่าย) หรือหน่วยงานขาย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างยอดขายในทันที จากความหมายนี้สามารถสรุปได้ว่า
 1. การส่งเสริมการขายเป็นการ ให้สิ่งจูงใจ พิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ (extra incentive to buy) เช่น คูปอง ของแถม การชิงโชค การแลกซื้อ เป็นต้น
 2. การส่งเสริมการขายเป็น เครื่องมือกระตุ้น (acceleration tool) กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อจำนวนมากขึ้น และสามารถตัดสินใจซื้อได้ในเวลาทันทีทันใด
 3. การส่งเสริมการขายใช้ในการจูงใจกลุ่มต่าง ๆ 3 กลุ่ม คือ
  • การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (consumer pomotion) เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (ultimate consumer) เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อจำนวนมากขึ้น ตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้น เกิดการทดลองใช้ ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ดึง (pull strategy)
  • การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (trade promotion) เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง (middleman) ผู้จัดจำหน่าย (distributor) หรือผู้ขาย (dealer) ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ผลัก (push strategy)
  • การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (sales-force promotion) เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (salesman) หรือหน่วยงานขาย (sales-force) เพื่อให้ใช้ความพยายามในการขายมากขึ้น ถือว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ผลัก (push strategy)
การส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขาย

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย

 1. การดึงลูกค้าใหม่ (attract new users)
 2. การรักษาลูกค้าเก่าไว้ (hold current customer)
 3. การส่งเสริมลูกค้าในปัจจุบันให้ซื้อสินค้าในปริมาณมาก (load present user)
 4. การเพิ่มอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ (increase product usage)
 5. การส่งเสริมการขายทำให้ผู้บริโภคเกิดการยกระดับ (trade up)
 6. การเสริมแรงการโฆษณาในตราสินค้า (reinforce brand advertising)
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย

กระบวนการติดต่อสื่อสาร

กระบวนการติดต่อสื่อสาร (communication process)

 1. สภาพของการสื่อสาร (communication context) คือ สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นหรือจำกัดการสื่อสารในขณะที่การสื่อสารเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การสื่อสารนั้นเด่นชัดหรือคลุมเครือ
 2. แหล่งข่าว / ผู้ส่งสาร (source / sender) คือ ผู้ที่คัดเลือกสารต่าง ๆ แล้วทำการส่งต่อไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยองค์กรต่าง ๆ และในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้รับสารเมื่อมีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้น
 3. การเข้ารหัส (encoding) คือ กระบวนการของการแปลความคิดให้เป็นข้อความที่มีความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ดังนั้นผู้ส่งข่าวสารจะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนว่าควรจะสื่อสารอย่างไรผู้รับจึงจะเข้าใจ
 4. ข่าวสาร (message) กระบวนการเข้ารหัสนั้นจะนำไปสู่ การพัฒนาเป็น “ข่าวสาร” โดยข่าวสารนั้นจะประกอบไปด้วยสารสนเทศหรือความหมายที่แหล่งข่าวต้องการที่จะส่ง
 5. ช่องทางของการสื่อสาร (communication channel) หรือสื่อ (Medium) คือ สื่อกลางหรือวิธีการที่ใช้นำข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ ภาพยนตร์ นิตยสาร จดหมาย เป็นต้น
 6. การถอดรหัส (decoding) คือ กระบวนการของผู้รับในการแปลความข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย ที่ผู้รับข่าวสารสามารถนำไปใช้ได้ โดยการถอดรหัสนั้นจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้ ทัศนคติ และค่านิยมของผู้รับสาร นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม สังคม บทบาท และฐานะก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่มามีอิทธิพลต่อการถอดรหัส
 7. ผู้รับสาร (receiver) หรือจุดหมายปลายทาง (destination) คือ บุคคลที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการให้ได้รับข่าว อาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ผู้รับสารต้องมีความสามารถในการฟังให้เข้าใจ อ่านให้รู้เรื่อง และคิดให้เป็นจึงจะสามารถรับข่าวสารและแปลความหมายของข่าวสารได้
 8. สิ่งรบกวน (noise) คือ สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลของการสื่อสาร เช่น เสียงรถวิ่งไปมา ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม การออกเสียงไม่ชัดเจน เป็นต้น
 9. การตอบสนอง (response) คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารหลังจากที่ได้รับข่าวสาร
 10. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนอง คือการสื่อสารกลับไปยังผู้ส่งสาร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิผลของข่าวสารที่ส่งไป ที่จะบอกให้ผู้ส่งสารทราบว่าสารที่ผู้ส่งส่งไปนั้นเป็นที่เข้าใจของผู้รับมากน้อยเพียงใด
กระบวนการติดต่อสื่อสาร
กระบวนการติดต่อสื่อสาร

ที่มา:sites.google.com/site/groupmarketingsites

คำค้น :  หมายถึง ทฤษฎี   sales promotion วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ กลยุทธ์ มีอะไรบ้าง  ข้อดี ข้อเสีย ข้อดี ข้อเสีย   ไวไว กลยุทธ์ ตัวอย่าง  ภาษาอังกฤษ  วิจัย  เบียร์ช้าง วิธี  (sales promotion)  ร้านอาหาร ทฤษฎี  m150  เช่น กลยุทธิ์ วิจัย   ตัวอย่าง ความหมายของและวิธี กลยุทธ์  วิธี มีอะไรบ้าง  ความหมาย  ณ จุดขาย  (promotion) กฎหมาย จรรยาบรรณ   โออิชิ  7-11  เลย์ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์  คํานํา   คูปอง ตัวอย่าง  ข้อดี  อิชิตัน วัตถุประสงค์  มุ่งสู่คนกลาง  สตาร์บัค  ppt วิชา   มีอะไรบ้าง  มีกี่ประเภท  การลดราคา  ซันซิล  คือ


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top