การสื่อสารการตลาด 2 Marketing Communication ทางการ คือ ตลาด หมายถึง

การสื่อสารการตลาด
Click to rate this post!
[Total: 283 Average: 5]

การสื่อสารการตลาด

การสื่อสารการตลาดคืออะไร

เคยเกิดคำถามกันรึเปล่าคะว่า ทำไมสินค้าอย่าง Louis Vuitton นอกจาก ราคาของสินค้า ถึงทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสินค้าที่หรูหราไฮโซ หรือ การบริการ ของสายการบินไทย ที่ให้ความรู้สึกว่าถ้าเลือกบินกับการบินไทย เราจะได้รับ บริการแบบ Smooth as silk และ ถ้านึกถึงเครื่องดื่มชาเขียว ทำไมต้องโออิชิ รวมถึงทำไมโทรศัพท์มือถือ iPhone สามารถสร้างปรากฏการณ์ AppleFever ไปทั่วโลกได้

ในสถานการณ์ปัจจุบันสินค้าและบริการทุกประเภทมีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้นทำให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการหลายอย่างๆ ต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์เพื่อเป็นการ เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า โดยใช้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆเป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความอยากได้อยากมีในสินค้าหรือบริการเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า “การสื่อสารทางการตลาด” หรือ Marketing Communication

การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) กับ การสื่อสารทางการตลาด(Marketing Communication) และ การตลาด (Marketing) กับ การสื่อสาร
ทางการตลาด (Marketing Communication) มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ในประเทศไทย สาขาทางด้านสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์เป็นที่รู้จักกันดีมากว่า 30 ปี อีกทั้งบุคคลากรที่ทำงานในวงการบันเทิงส่วนใหญ่เรียนจบด้านสื่อสารมวนชนไม่ว่าจะเป็นสายงานโทรทัศน์ วิทยุ การสร้างภาพยนตร์ นักข่าวหรือแม้แต่ครีเอทีฟ ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่พอทราบว่าด้านสื่อสารมวลชนต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ในส่วนของการทำงานถ้าจะพูดว่า นักสื่อสารการตลาดกับนักสื่อสารมวลชนทำงานร่วมกันก็น่าจะถูกต้องในเชิงของการสร้างสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักกันอย่างขว้างขวางกับกลุ่มตลาดเป้าหมายส่วนวัตถุประสงค์หลักของนักการตลาดคือ เพื่อสร้างยอดขายให้กำไร แต่วัตถุประสงค์
หลักของนักการสื่อสารการตลาดคือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความสัมพันธ์ ในระยะยาวระหว่างตราสินค้าและลูกค้า ขยายความให้ชัดเจนคือเมื่อมีการสื่อสารการตลาดจะมีคำว่าการสร้างตราสินค้า (Branding) เข้ามาเกี่ยวข้อง หัวใจของนักสื่อสารการตลาดคือการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกช่องทาง ถูกเวลา และถูกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารที่ถูกส่งออกไปนั้นมีประสิทธิผลที่สุด ยอดขายและกำไรจะตามมาเมื่อการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ

ในมุมมองทางธุรกิจ สายงานทางด้าน Marketing Communication หรือการสื่อสารทางด้านการตลาด หลายคนมองว่าคนทำการตลาดก็สามารถทำงานทางด้านสื่อสารการตลาดได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เนื้อหาของการทำการสื่อสารการตลาดจะเน้นที่วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงตราสินค้า สินค้าและบริการได้ตรงตามที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ไม่ว่าจะสื่อสารด้วยคำพูด รูปภาพ หรือ รูป รส กลิ่น เสียง หรือที่เรียกว่าภาพลักษณ์ เป็นหน้าที่ของนักสื่อสารการตลาดที่ต้องวางแผนและประยุกต์เครื่องมือสื่อต่างๆให้ส่งสารถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้องโดยที่เครื่องมือต่างๆในการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลและชักจูงลูกค้าให้รู้จักสินค้านั้นจะเป็นช่องทางคล้ายกับที่นักสื่อสารมวลชนใช้

ซึ่งเครื่องมือหลักที่นักสื่อสารการตลาดใช้มีทั้งหมด 6 ช่องทาง คือ
  1. การโฆษณา (Advertising)
  2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  3. การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communication)
  4. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion Communication)
  5. สื่อสารแบบส่วนตัว (Personal Communication)
  6. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship and Event)

ที่มา:sites.google.com/site/groupmarketingsites


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 6 เมษายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top