9 การวัดมูลค่า แนวทาง วิธีนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

การวัดมูลค่า
การวัดมูลค่า การวัดมูลค่าและการแสดงรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน การรับรู้ต้นทุน การรับรู้หนี้สิน การวัดมูลค่าทางการบัญชี การวัดมูลค่า 4 วิธี การวัดมูลค่า ตัวอย่าง การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ หมายถึง การวัดมูลค่า หมายถึง การวัดมูลค่าหนี้สิน การวัดมูลค่าลูกหนี้ คือ การวัดมูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Click to rate this post!
[Total: 294 Average: 5]

การวัดมูลค่า

การวัดมูลค่าและการแสดงรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน

เมื่อเกิดรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นักบัญชียังคงต้องพิจารณาถึงมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปฏิบัติกับรายการบัญชีในเรื่องของการรับรู้ การวัดมูลค่า และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการรายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คณะทำงานดังกล่าวเรียกว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงาน (The Intergovernmental Working Group Of Expert On International Standard Of Accounting And Reporting : ISAR)

การวัดมูลค่า

ซึ่ง ISAR ได้ให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยครอบคลุมถึงการรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อม การรับรู้หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม การบันทึกรับรู้ค่าชดเชยที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลที่สาม การวัดมูลค่าหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การบัญชีด้านต้นทุนสิ่งแวดล้อม และหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับนิยามของสินทรัพย์ และหนี้สิน ตามแม่บทการบัญชี กล่าวคือรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจะบันทึกและรับรู้เป็นองค์ประกอบของงบการเงิน

การรับรู้ต้นทุน

การรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อม

การวัดมูลค่ารับรู้ต้นทุน  ISAR ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติว่ากิจการควรรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อมเป็นสินทรัพย์หากรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินและรายการนั้นเข้าเกณฑ์ของการรับรู้รายการตามแม่บทการบัญชี ตัวอย่างที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่น

ตัวอย่าง กิจการมีการจ่ายค่าปรับปรุงโรงงาน เป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาวิธีปฏิบัติทางบัญชีนักบัญชีต้องพิจารณาว่ารายการนี้เป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์หรือไม่ สินทรัพย์ตามแม่บทการบัญชี หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากค่าปรับปรุงโรงงาน 6 ล้านบาทอาจได้แก่ความสามารถในการลดกระแสเงินสดจ่าย เช่นการปรับปรุงครั้งนี้ช่วยให้เกิดกระบวนการผลิตใหม่ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

นอกจากรายการดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์แล้ว กิจการต้องพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นเข้าเกณฑ์การรับรู้หรือไม่ แม่บทการบัญชีกำหนดว่ารายการที่เป็นไปตามคำนิยามขององค์ประกอบให้รับรู้ในงบการเงินเมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้

 1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการดังกล่าวจะเข้าหรือออกจากกิจการ
 2. รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ

จากตัวอย่างกิจการสามารถวัดมูลค่าของค่าปรับปรุงโรงงาน 6 ล้านบาท ได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต กิจการจึงสามารถรับรู้ค่าปรับปรุงโรงงาน 6 ล้านบาทเป็นสินทรัพย์ในงบดุลได้ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันทีที่รายจ่ายนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือเมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตส่วนนั้นไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบดุลอีกต่อไป กิจการจะรับรู้ค่าขจัดของเสีย ค่าทำความสะอาดโรงงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ค่าตรวจสอบ ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และค่าชดเชยให้บุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

การรับรู้หนี้สิน

การรับรู้หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม

การวัดมูลค่าหนี้สิน         กิจการควรรับรู้หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมในงบดุล เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจากกิจการเพื่อชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเป็นภาระผู้พันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันที่ฝ่ายบริหารให้สัญญา เช่น กิจการกำหนดนโยบายในการขจัดมลภาวะในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานตามกฎหมาย โดยทั่วไปกิจการจะรับรู้ภาระผูกพันเป็นหนี้สินในงบดุล เมื่อภาระผูกพันนั้นก่อให้เกิดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ในบางสถานการณ์ กิจการอาจไม่สามารถประมาณการจำนวนหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมได้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ว่าหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมได้เกิดขึ้นและเปิดเผยข้อเท็จจริง รวมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการจำนวนหนี้สินได้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลและการรายงานต่อบุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลและการรายงานต่อบุคคลภายนอกอาจกระทำได้ในลักษณะของรายงานการเงินหรือรายงานที่มิใช่การเงิน ตัวอย่างเช่น กฎหมายของประเทศนอร์เวย์กำหนดให้กิจการต้องนำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับการรั่วไหลหรือการปนเปื้อนและข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานเพื่อขจัดสิ่งเหล่านั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกข้อกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอันอาจกระทบต่อรายจ่ายลงทุน กำไรและฐานะการแข่งขันของกิจการ นอกจากนี้ยังกำหนดให้เปิดเผยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งรวมถึงหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นคณะกรรมการหลักทรัพย์ของประเทศแคนาดาได้ออกข้อกำหนดในลักษณะดังกล่าวเช่น

การวัดมูลค่าองค์การ

และนอกจากนี้องค์การสหประชาชาติได้ออกข้อเสนอแนะสำหรับการรายงานการเงินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้

 1. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและอุตสาหกรรม
 2. นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ถือปฏิบัติ
 3. การปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มใช้
 4. เป้าหมายการปล่อยสิ่งต่างๆ สู่สิ่งแวดล้อมและการดำเนินการ
 5. การสนองตอบข้อกำหนดของรัฐบาล
 6. ปัญหาสำคัญๆทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 7. ผลกระทบของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการลงทุนและกำไรของบริษัท
 8. ต้นทุนที่มีสาระสำคัญที่ถือเป็นรายจ่ายในงวดปัจจุบัน
 9. ต้นทุนที่มีสาระสำคัญที่ได้ถือเป็นทุนในงวดปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม

สงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.PANGPOND.COM ทางเว็บยินดีตอบคำถามงานบริการสำหรับท่าน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

5 แตกต่างกันอย่างไรระหว่างหมากรุกแบบเก่า หมากรุกแบบสมัยใหม่?

ความหมายของหมากรุกแต่ละตัว หมากรุกไทย มีตัวอะไรบ้าง หมากรุกไทยกับสากล ต่างกันยังไง ตัวหมากรุก มีอะไรบ้าง หมากรุกสากล หมากรุกสากล วิธีเล่น หมากรุกมีกี่ตัว การเดินหมากรุกไทย ใกล้ฉัน ออนไลน์
ใบเสนอราคา1

QUOTATION ใบเสนอราคา 2 อังกฤษ มี ตัวอย่าง นำไปใช้ แบบง่ายๆ?

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา

5 เล่นเกมส์จับคู่ภาพเหมือน สามารถช่วยพัฒนาทักษะการจดจำ?

การใช้เกมประกอบการสอน การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ วิธีการเล่นเกมการศึกษา การเล่นเกมอย่างถูกวิธี คำถาม เกี่ยวกับการเล่นเกม การจัดการ เรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน วิจัย วิธีการเล่นเกม ตอบ คำถาม การสร้างเกมการศึกษา ออนไลน์
ปก รำวงมาตรฐาน

10 เพลง ท่ารํารําวงมาตรฐาน เนื้อร้อง เกิดสมัยใด แต่งกายเจ๋ง!

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารํา รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประวัติรําวงมาตรฐาน แบบย่อ รําวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร รําวงมาตรฐาน การแต่งกาย ท่ารําวงมาตรฐาน 10 ท่า รําวงมาตรฐาน มีกี่ท่า เพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติความเป็นมา ของ รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงรําวง มาตรฐาน 10 เพลง มีเพลงอะไรบ้าง การแต่งกายรำวงมาตรฐาน เนื้อเพลงรำวง 10 เพลงรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยมีกี่ประเภท ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย

15 ผู้พัฒนาเกมส์คือใคร เส้นทางลัด ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

ผู้พัฒนาเกม ภาษาอังกฤษ นักพัฒนาเกม เงินเดือน นักพัฒนาเกม ในไทย นักพัฒนาเกม หน้าที่ อาชีพนักพัฒนาเกม นักพัฒนาเกม คุณสมบัติ สายงานอาชีพด้านเกม คือ นักพัฒนาเกม ข้อดี ข้อเสีย ออนไลน์

15 วิธีการใช้การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขาย สินค้า รู้ อย่างฮา!

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน แผนการเพิ่มยอดขาย ไอเดียการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11 วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์

5 เกมส์นี้มีอีสปอร์ต หรือการแข่งขันออนไลน์ หรือไม่?

e-sport มีเกมอะไรบ้าง e-sport คืออะไร แบ่งเป็น 3 ประเภท e-sport thailand e-sport game e-sport เขียนยังไง การแข่งขัน e-sport e-sport ย่อมาจาก e sport เป็นกีฬาหรือไม่ ออนไลน์
เทคนิคแนะตัวเอง

แนะนำตัวเอง 15+ ไอเดีย เขียน พูดให้น่าสนใจ ประทับใจไปตลอด!

แนะนำตัวเอง ไอ เดีย แนะนำตัว เอง วิธีแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ แนะนำตัวเอง ยาวๆ แนะนำตัว เอง ภาษาไทย แนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษ ข้อความ แนะนำตัว เอง แผนผัง แนะนำตัว เอง ทำ ประวัติ แนะนำตัว เอง แนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง การเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง วิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน

Leave a Comment

Scroll to Top